തിരയുക

അപ്പസ്തോലിക അരമനയിൽ  ത്രികാല പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കുള്ള  ജാലകത്തില്‍ ... അപ്പസ്തോലിക അരമനയിൽ ത്രികാല പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കുള്ള ജാലകത്തില്‍ ... 

ഉത്ഥിതനുമായുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ ജീവസ്സുറ്റബന്ധം

ഏപ്രിൽ 18, ഞായറാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച സന്ദേശം :

“ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക എന്നത് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു തത്വമോ സന്മാർഗ്ഗ മാതൃകയോ അല്ല; അതു ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ജീവസ്സുറ്റ ബന്ധമാണ്.” #ഇന്നത്തെസുവിശേഷം
ഇംഗ്ലിഷിലും മറ്റ് 9 ഭാഷകളിലും പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയിൽ പങ്കുവച്ചു."
  #ഇന്നത്തെസുവിശേഷം

Being Christian is not first of all a doctrine or a moral ideal; it is a living relationship with the Risen Lord. #GospelOfTheDay
 

translation : fr william nellikal

18 April 2021, 15:27