തിരയുക

ഇറാഖ് സന്ദർശനം - നിനിവേയിലെ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം... ഇറാഖ് സന്ദർശനം - നിനിവേയിലെ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം... 

രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് സഭാദൗത്യം

മാർച്ച് 14, ഞായറാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച സന്ദേശം :

“സ്വയം നല്കുവാൻ മാത്രം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിൽ സഭയും അതുപോലെയായിരിക്കണം. ആരെയും വിധിക്കുവാനല്ല നാം അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, സ്വീകരിക്കുവാനാണ്; ഒന്നും അടിച്ചേല്പിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരിൽ നന്മ വിതയ്ക്കുവാനാണ്. ആരിലും കുറ്റമാരോപിക്കാതെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ നല്കുകയാണ് സഭാ ദൗത്യം.”

ഇംഗ്ലിഷിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

If God so loves us that he gives himself to us, the Church too has this. She is not sent to judge but to welcome; not to impose, but to sow; not to condemn, but to bring Christ who is our salvation.

translation : fr william nellikal 
 

15 March 2021, 11:50