തിരയുക

Vatican News
പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് സമർപ്പണ തിരുനാൾ.  വിശുദ്ധ പത്രോസിന്‍റെ  ബസിലിക്കയിലെ ബലിവേദിയിൽ പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് സമർപ്പണ തിരുനാൾ. വിശുദ്ധ പത്രോസിന്‍റെ ബസിലിക്കയിലെ ബലിവേദിയിൽ  (ANSA)

രക്ഷയുടെ വെളിച്ചം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശിമയോൻ

ഫെബ്രുവരി 2, സമർപ്പണത്തിരുനാളിൽ പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് കണ്ണിചേർത്ത ട്വിറ്റർ സന്ദേശം :

“ദൈവത്തിന്‍റെ ക്ഷമാശീലത്തെക്കുറിച്ചു നമുക്കു ധ്യാനിക്കാം. അതോടൊപ്പം ശിമയോന്‍റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസപൂർവ്വമായ ക്ഷമയെയും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം (ലൂക്കാ 2, 25). ഈ രീതിയിൽ രക്ഷയുടെ വെളിച്ചം തിരിച്ചറിയുവാനും ആ പ്രകാശം ലോകത്തിനു മുഴുവൻ നല്കുവാനും നമുക്കേവർക്കും സാധിക്കട്ടെ.”

ഇംഗ്ലിഷിലും മറ്റു വിവിധ ഭാഷകളിലും പാപ്പാ ഫ്രാൻസിസ് ഈ സന്ദേശം സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലകളിൽ പങ്കുവച്ചു.

Let us contemplate God’s patience and implore the trusting patience of Simeon (Lk 2:25). In this way, may our eyes, too, see the light of salvation and bring that light to the whole world.
 

traslation : fr william nellikal

03 February 2021, 08:06