തിരയുക

കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന 

ഐക്യത്തിനായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന : ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം

ജനുവരി 21-Ɔο തിയതി ക്രൈസ്തവ ഐക്യവാരത്തിന്‍റെ നാലാം ദിനത്തില്‍ പാപ്പാ സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ച സന്ദേശം :

“പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലമായി മാത്രമേ ക്രൈസ്തവൈക്യം ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുക്കാനാവൂ. ഐക്യത്തിന്‍റെ പാത നമുക്കായി യേശു തുറന്നിട്ടത് പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെയാണ്. തന്‍റെ നാമത്തില്‍ പിതാവിനോടു യാചിക്കുന്നത് എന്തും അവിടുന്നു നമുക്കു നല്കും എന്നു വാഗ്ദാനംചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം മാത്രമാണ് ഐക്യത്തിനായുള്ള നമ്മുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍.” #പ്രാര്‍ത്ഥന #സഭൈക്യവാരം

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഈ സന്ദേശം കണ്ണിചേര്‍ത്തു.

“#ChristianUnity can be achieved only as a fruit of #prayer. Jesus opened the way for us by praying. Our prayer for unity is thus a participation in the Lord’s prayer, who promised that any prayer said in His name would be heard by the Father.”
 

translation : fr william nellikal 

21 January 2021, 13:56