തിരയുക

2020.09.30 Udienza Generale 2020.09.30 Udienza Generale 

സ്വാര്‍ത്ഥതയുടെ മതിലുകള്‍ തകര്‍ത്ത് സാഹോദര്യം വളര്‍ത്താം

ഒക്ടോബര്‍ 11-Ɔο തിയതി ഞായറാഴ്ച സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് പങ്കുവച്ച സന്ദേശം :

“സ്വാര്‍ത്ഥതയുടെ മതിലുകള്‍ തകര്‍ക്കുമ്പോഴാണ് നാം ജീവിതസാഫല്യം അണിയുന്നത്.  അപ്പോള്‍ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങള്‍ സാഹോദര്യത്തിന്‍റെ മുഖങ്ങളും പേരുകളുംകൊണ്ടു നിറയുകയും ചെയ്യും .” #എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങള്‍

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

We achieve fulfilment when we break down walls and our hearts are filled with faces and names. #FratelliTutti

translation : fr william nellikal 
 

11 October 2020, 14:47