തിരയുക

Vatican News
Wildfire in California burns through the night north of Los Angeles Wildfire in California burns through the night north of Los Angeles 

മനുഷ്യര്‍ കാരണമാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിവിനാശം ഗൗരവതരം

സെപ്തംബര്‍ 24-Ɔο തിയതി വ്യാഴാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയില്‍ പങ്കുവച്ച സന്ദേശം :

“മനുഷ്യര്‍ കാരണമാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിവിനാശം ഏറെ ഗൗരവകരമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമി ഭരമേല്പിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ജീവിതം നാം തന്നെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ദൈവിക ദാനമായതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ്.” #സൃഷ്ടിയുടെകാലം

ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

The destruction of the human environment is extremely serious, not only because God has entrusted the world to us, but because human life is itself a gift which must be defended. #SeasonOfCreation

translation : fr william nellikal 
 

24 September 2020, 15:04