തിരയുക

Vatican News
ശ്വസനോപകരണങ്ങൾ ശ്വസനോപകരണങ്ങൾ  (ANSA)

പാപ്പായുടെ സാമീപ്യത്തിൻറെ സമൂർത്ത അടയാളം!

പതിമൂന്നു നാടുകൾക്ക് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ സംഭവനയായി ശ്വസനോപകരണങ്ങൾ!

ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

കോവിദ് 19 രോഗത്തിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങായി പാപ്പാ 13 നാടുകൾക്ക് 35 ശ്വസനോപകരണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു.

പാപ്പായുടെ ദാനധർമ്മാദികാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള വിഭാഗം “എലെമൊസിനേറിയ അപ്പസ്തോലിക്ക” (ELEMOSINERIA APOSTOLICA) ആണ് ഈ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കോവിദ് 19 മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ, ആരോഗ്യമേഖലയിൽ, കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളോടുള്ള ഫ്രാൻസീസ്പാപ്പായുടെ സാമീപ്യത്തിൻറെ സമൂർത്ത അടയാളമാണ് ഈ സഹായം. 

ഹൈറ്റി, വെനെസ്വേല, ബ്രസീൽ എന്നീ നാടുകൾക്ക് 4 വീതവും, കൊളൊംബിയ, ഹൊണ്ടൂരാസ്, മെക്സിക്കൊ എന്നീ നാടുകൾക്ക് 3 വീതവും, കാമെറൂൺ, സിംബാവ്വെ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഉക്രയിൻ, എക്വദോർ, ഡൊമീനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക്, ബൊളീവിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് 2 വീതവും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ 35 ശ്വസനോപകരണങ്ങൾ പാപ്പാ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സിംബാവെയ്ക്കൊഴിച്ച് മറ്റു നാടുകൾക്കെല്ലാം അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയുടെ, അതായത്, അപ്പസ്തോലിക് നുൺഷ്യൊയുടെ കാര്യാലയം, അപ്പസ്തോലിക് നൺഷിയേച്ചർ വഴിയാണ് ഈ ഉപകരണം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

സിംബാവെയ്ക്കുള്ള ശ്വസനോപകരണം പ്രാദേശിക കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്മാരുടെ സംഘം വഴിയാണ് സംഭാവന ചെയ്തത്. 

 

27 June 2020, 12:06