തിരയുക

ആഗസ്റ്റ്മാസം : പാപ്പായുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗം

കുടുംബങ്ങള്‍ മാനവപുരോഗതിയുടെ പാഠശാലകള്‍

പ്രതിമാസ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിയോഗം - കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി...

ഏതു തരത്തിലുള്ള ലോകമാണ് ഭാവിതലമുറയ്ക്കായ് നീക്കിവയ്ക്കാന്‍ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് കുടുംബങ്ങളുടെ ലോകമായിരിക്കണം. കുടുംബങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവ ഭാവിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥമായ പാഠശാലകളും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ മേഖലകളും മാനവിക കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ്. കുടുംബങ്ങളില്‍ ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇടം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും സ്നേഹത്തിന്‍റെയും ജീവിതത്തിലൂടെ കുടുംബങ്ങള്‍ പൂര്‍വ്വോപരി മാനവപുരോഗതിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥമായ പാഠശാലകളായിത്തീരട്ടെ!
 

11 August 2019, 17:35