തിരയുക

ധൂർത്തപുത്രനും പിതാവും ധൂർത്തപുത്രനും പിതാവും 

ധൂർത്തപുത്രനും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പിതാവും

വിശുദ്ധ ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുവരേയും, പതിനൊന്നുമുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുമുള്ള തിരുവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനം.
സുവിശേഷപരിചിന്തനം Luke 15, 1-3, 11-32 - ശബ്ദരേഖ

ഫാ. അരുൺ പുറത്തേട്ട്, OSH, പഞ്ചാബ്

വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. സമകാലികസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്‌ത്‌ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ സൗജന്യവരിക്കാരാകുക:

26 March 2022, 14:35