തിരയുക

Vatican News
ഫയൽ ചിത്രം - ഓൺ ലൈൻ - പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ വേദി (അപ്പസ്തോലിക അരമനയിലെ ഗ്രന്ഥാലയം) ഫയൽ ചിത്രം - ഓൺ ലൈൻ - പൊതുകൂടിക്കാഴ്ചാ വേദി (അപ്പസ്തോലിക അരമനയിലെ ഗ്രന്ഥാലയം)  (ANSA)

വിനയാന്വിതരായി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം

മെയ് 26 ബുധനാഴ്ച പാപ്പാ സാമൂഹ്യശ്രൃംഖലയിൽ കണ്ണിചേർത്ത സന്ദേശം..

“പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം വിനയാന്വിതരായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവ ദൈവം തള്ളിക്കളയുന്ന വ്യർത്ഥഭാഷണമായിരിക്കും.” #പ്രാർത്ഥന #പൊതുകൂടിക്കാഴ്ച

When we pray, we need to be humble, so that our words are actually prayers and not just idle talk that God rejects. #Prayer #GeneralAudience
 

translation : fr william nellikal 

26 May 2021, 16:15