തിരയുക

ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ  പൊതു കൂടികാഴ്ച്ചയില്‍....  ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ പൊതു കൂടികാഴ്ച്ചയില്‍....  

പോളണ്ടിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ പ്രചാരണം

“എല്ലാവർക്കുമായി ഒരാൾ, ഒരാൾക്കായി സകലരും” (One for all, all for one) എന്നശീർഷകത്തിൽ പോളണ്ടിലെ ലെഡ്നിക്ക മുന്നേറ്റം മാർപ്പാപ്പയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥനാ പ്രചരണം നടത്തുന്നു.

സി.റൂബിനി സി.റ്റി.സി, വത്തിക്കാന്‍ ന്യൂസ്

ലെഡ്നിക്കാ നദിക്കരയിൽ എല്ലാ വർഷവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുമിക്കുന്ന ഈ സമൂഹവും ലോംസ രൂപതയുടെ അജപാലന വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് എല്ലാവരേയും ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ സഭാശ്രേഷ്ടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്‍റെ  വാർഷികത്തിന് മുമ്പ് വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയായ മാർച്ച് 8 നാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. മാർപ്പാപ്പായുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമായിരിക്കാനും, പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുമായുള്ള ഈ സംരംഭത്തെ കുറിച്ച് പോളണ്ടിലെ മെത്രാൻ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ആർത്തൂർ മിസിൻസ്കി  തന്‍റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചു.

“എല്ലാവർക്കുമായി ഒരാൾ, ഒരാൾക്കായി സകലരും” എന്ന ഈ സംരംഭത്തിന്‍റെ പ്രചാരകനായ റഫായേൽ ഓർസെകോവ്സ്കി, മാർപ്പാപ്പയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, പാപ്പായുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ പഠിക്കുകയും, സുവിശേഷ പ്രചാരണവും, ദൈവാരാധയുമാണ് ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്നും തങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവും സുവിശേഷവും പാപ്പയുമാണെന്നും വിശദീകരിച്ചു. യുവജനങ്ങളുമായി 3 വർഷം മുമ്പു് പോളണ്ടിലെ മെത്രാൻ സമിതി അദ്ധ്യക്ഷൻ സ്റ്റൻസിലാവ് ഗദേക്കി ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം,   യുവജനങ്ങളും പാപ്പയുമായുള്ള നൈസർഗ്ഗീകമായ ബന്ധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വളർന്നു.

31 January 2020, 12:17