Meklēt

Vatikāns Vatikāns 

Pāvests: Nemitīgi stiprināsim un attīrīsim savu ticību

"Lai Jaunava Marija palīdz mums sagatavot savā sirdī vietu Tam, kas jau ir atnācis un nāk no jauna, lai dziedinātu mūsu slimības un dāvātu mums savu prieku", uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests atgādināja, ka trešā Adventa svētdiena ir prieka pilna diena. Vārda liturģija mudina mūs ne tikai priecāties, bet arī apzināties, ka cilvēka dzīvē ir arī šaubu mirkļi, kad grūti ticēt. Prieks un šaubas ir mūsu dzīves sastāvdaļas, piebilda Francisks.

“Pravieša Isaja aicinājumam priecāties: «Lai priecājas tuksnesis un neiestaigātā zeme, lai līksmojas izkaltušais klajums un uzzied kā lilija» (Is 35,1) pretstatītas Evaņģēlijā aprakstītās Jāņa Kristītāja šaubas: «Vai Tu esi tas, kam jānāk, vai arī mums jāgaida cits?» Patiesībā pravieša skatiens sniedzas pāri konkrētai situācijai. Viņa priekšā ir ļaudis ar nogurušām rokām, gurdeniem ceļiem un nomāktām sirdīm. Šāds stāvoklis bieži rada ticības pārbaudījumus. Savukārt Dieva cilvēks skatās uz augšu, jo Svētais Gars palīdz viņam sajust sava apsolījuma spēku un pieņemt pestīšanas vēsti: «Esiet droši un nebīstieties! Lūk, jūsu Dievs! Viņš nāks pats un jūs atpestīs!». Un viss sāk mainīties: tuksnesis uzzied, nomākto cilvēku sirdis piepildās ar mierinājumu un prieku, klibais, aklais un kurlais atgūst savas spējas. Tas viss īstenojas Jēzū: «aklie top redzīgi, klibie staigā, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, mirušie ceļas augšā un nabagiem tiek sludināts Evaņģēlis» (Mt 11,5).”

Pestīšana aptver visu cilvēku un to iekšēji atjauno. Tomēr jaunās atdzimšanas priekšnoteikums ir atgriešanās, nomiršana sev un grēkam, kas ir mūsos, teica Svētais tēvs. Līdzīgi kā Jānis Kristītājs, arī mēs esam aicināti atklāt pazemīgo un žēlsirdīgo Jēzu, kas nāk. Tāpēc vajag katru dienu attīrīt un stiprināt savu ticību. Adventa laikā mēs gatavojamies pieņemt nevis kaut kādu pasaku tēlu, bet Dievu, kurš mūs mīl, aicina un palīdz pieņemt lēmumus. Silē dusošajam Bērnam ir mūsu visvājāko un visnabadzīgāko māsu un brāļu seja, teica pāvests.

16 decembris 2019, 10:09