Paieška

Nužudyto Komo kunigo laidotuvėse – popiežiaus pasiuntinys

Kunigas Roberto Malgesini buvo palaidotas penktadienį, rugsėjo 18 dieną, savo gimtojo kaimelio Regoledo kapinėse, gedulingoms Mišioms vadovavo Komo vyskupas O. Cantoni.

„Kun. Roberto nepaspruko susidūręs su brolių kryžiais. Jis nesakė garsių kalbų, neskirstė žmonių į gerus ir blogus, savus ir svetimšalius, krikščionis ir kitus, tačiau darbavosi meiliai, labai nuolankiai, be triukšmo ir be pagyrų. Mėgo elgtis beveik slapčia, labai diskretiškai. Atsimenu kun. Roberto kaip laimingą kunigą“, – sakė Komo vyskupijos šiaurės Italijoje vyskupas Oskaras Cantoni, rugsėjo 15 dienos vakare kalbėdamas apie tos pačios dienos ryte nužudytą kunigą Roberto Malgesini.

 

Deja, 51 metų amžiaus kunigą, kuris rengėsi išvežioti pusryčius vargšams, nužudė vienas iš tų, kuriems jis padėjo, šiek tiek vyresnis benamis migrantas iš Tuniso. Atrodo, kad nužudžiusiojo psichinė sveikata buvo pakrikusi ir kad jis, apimtas aklo pykčio, kaltino visus iš eilės dėl to, kad gavo nurodymą išvykti iš Italijos, kurioje praleido apie trisdešimt metų.

„Galime tvirtinti, be abejonės šešėlio, jog kun. Roberto labai rimtai priėmė Viešpaties žodžius, perskaitytus per šias Mišias: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte““, – homilijoje sakė vyskupas, primindamas, jog velioniui tarnavimas vargšams buvo „pašaukime atrastas pašaukimas“.

„Dėl Viešpaties prisikėlimo tikime, kad kun. Roberto, teisaus ir romaus žmogaus, siela yra Dievo rankose ir nors jo gyvenimo baigtis nelaiminga, jis, gailestingumo kankinys, gyvena taikoje“, – homilijoje pažymėjo vyskupas.

Rugsėjo 16 dieną ir popiežius Pranciškus bendrosios audiencijos dalyviams pranešė apie kun. Roberto Malgesini mirtį, jis pavadino velionį artimo meilės kankiniu.

Rugsėjo 19 dieną, šeštadienį, Komo vyskupas O. Cantoni vėl vadovavo gedulingoms šv. Mišioms už nužudytąjį kunigą, šį kartą Komo katedroje. Per Mišias skaityti Viešpaties žodžiai, jog nėra didesnės meilės, nei gyvybę už draugus atiduoti. Į šv. Mišių dalyvius kreipėsi popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewski, vykdantis artimo meilės darbus popiežiaus vardu, pats dažnai einantis į gatves kalbinti vargšų.

„Jums perduodu Šventojo Tėvo sveikinimą ir brolišką apkabinimą. Jis su mumis. (...) Kunigas Roberto mirė, todėl gyvena. Nes meilė niekada nemiršta, net ir su mirtimi“, – sakė kardinolas Krajewski. – „Jis savo gyvenimo dalimi padarė Viešpaties maldą: „Tėve mūsų, teesie Tavo valia, o ne mano, teesie šventas Tavo vardas, o ne mano, teateinie Tavo karalystė, o ne mano““. Kardinolas pridūrė, jog tiki, kad daug kunigų ir pasauliečių pasisiūlys tęsti kunigo Roberto darbą. (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 19, 15:19