Paieška

Malda už Bažnyčią Kinijoje; „Laudato si’“ metai

Po „Dangaus Karalienės“ maldos, kalbamos vidudienį Velykų laikotarpiu, popiežius atkreipė dėmesį į keletą įvykių.

Visų pirma jis pakvietė visus dvasiškai vienytis su katalikais Kinijoje, kurie sekmadienį šventė Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos ir Kinijos Globėjos, minėjimą. Šiuo titulu 

Dievo Motina ypatingai pagerbiama Šešano šventovėje Šanchajuje. Dangiškosios Motinos globai popiežius patikėjo Katalikų Bažnyčios Kinijoje ganytojus ir tikinčiuosius, kad išliktų tvirti tikėjime, būtų vieningi ir džiugūs vilties bei artimo meilės liudytojai.  

Popiežius užtikrino, jog Bažnyčia, kurios integrali dalis jie yra, dalijasi jų viltimis, remia išbandymuose, lydi malda. Artėjančių Sekminių šviesoje popiežius palinkėjo kinų katalikams Šventosios Dvasios išsiliejimo ir suteikė specialų apaštalinį palaiminimą. 

Popiežius taip pat meldė Marijos globos visiems Kristaus mokiniams ir visiems geros valios žmonėms, kurie dabartiniu sunkiu laikotarpiu visame pasaulyje aistringai ir ištvermingai darbuojasi dėl taikos, dėl tautų dialogo, dėl vargšų gerovės, dėl kūrinijos apsaugos, dėl to, kad žmonija įveiktų kiekvieną kūno, širdies ir sielos ligą.

 

Popiežius Pranciškus atskirai priminė Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, taip pat minėtą sekmadienį. Šiemetinės dienos tema kvietė dėmesį skirti istorijoms. Popiežius vylėsi, kad ji skatins pasakoti ir dalytis konstruktyviomis istorijomis, padedančiomis suprasti, jog patys esame didesnės už mus pačius istorijos dalis, mokančiomis žvelgti į ateitį su viltimi ir rūpintis vienas kitu. 

Specialų linkėjimą popiežius perdavė Ačeros vyskupijos netoli Neapolio vyskupui ir tikintiesiems. Sekmadienį jis turėjo apsilankyti šioje vyskupijoje, bet dėl koronaviruso pandemijos vizitas buvo nukeltas. Popiežius pažadėjo, jog atvyks, kai tik bus įmanoma.

 

Popiežius paminėjo ir šį sekmadienį sukankančias jo enciklikos „Laudato si’“ paskelbimo penktąsias metines. Pirminė, kad šia proga buvo švenčiama „Laudato si’ savaitė“, padėkojo visiems, kas įvairiomis iniciatyvomis minėjo šią sukaktį. Popiežius taip pat pranešė apie skelbiamus enciklikos „Laudato si’“ sukakties metus, kurie bus minimi nuo šio sekmadienio iki ateinančių metų gegužės 24 d. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 24, 12:15