Paieška

Gegužės 24-oji – maldos už Kinijos katalikus diena

Gegužės 24-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Švenčiausiąją Mergelę Mariją – Krikščionių pagalbą. Ši diena kasmet minima ir kaip visos Bažnyčios solidarumo su Bažnyčia Kinijoje ir maldos už ją diena.

Šį kasmetinį minėjimą prieš trylika metų įvedė popiežius Benediktas XVI. 2007 m. jis paskelbė laišką Kinijos katalikams. Reikšdamas jiems visos Bažnyčios solidarumą, popiežius pakvietė viso pasaulio katalikus kasmet gegužės 24 d. melstis už tikėjimo brolius ir seseris Kinijoje.

Marijai Krikščionių pagalbai dedikuota viena svarbiausių Kinijos katalikų šventovių – devynioliktajame amžiuje pastatyta, vadinamosios kultūrinės revoliucijos metais suniokota ir uždaryta, po to vėl atnaujinta ir atidaryta Šešano šventovė šalia Šanchajaus.

„Švenčiausioji Mergele, Įsikūnijusio Žodžio Motina ir mūsų Motina, gerbiama Šešano šventovėje, į kurią pamaldžios meilės kupinu žvilgsniu žiūri visa Kinijoje gyvenanti Bažnyčia, mes ateiname pas tave ir maldaujame tavo užtarimo. Meilingai pažvelk į Dievo tautą ir rūpestingai motiniškai vesk ją tiesos ir meilės keliais, kad ji visuomet būtų darnaus visų piliečių sambūvio raugas. [...] Šešano Mergele, stiprink pastangas visų, kas Kinijoje kasdienio gyvenimo varguose nepraranda tikėjimo, vilties ir meilės [...]. Padėk Kinijos katalikams visada būti patikimais šios meilės liudytojais. Padėk laikytis vienybės su Petru – uola, ant kurios pastatyta Bažnyčia. Kinijos ir Azijos Motina, melski už mus dabar ir per amžius. Amen.“

2020 gegužės 23, 12:54