Որոնել

Vatican News
Սուրբ Ծնունդը Սուրբ Ծնունդը 

Փառքը` Աստուծոյ, խաղաղութիւն եւ հաճութիւն` մեր ընելիքը. Վեր Մկրտիչ Գարակէօզեան

Մարդոց միջեւ իրականանալիք հաճութիւնը եւ երկրի վրայ խաղաղութիւնը մինչեւ այսօր կը վրիպին մարդկութեան հասողութենէն:

Երկնքի բարձրութեան մէջ Աստուծոյ փառք,
երկրի վրայ խաղաղութիւն, մարդոց մէջ հաճութիւն»:
Ղուկ. 2. 14

Տէր Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան գիշերուան լռութեան մէջ` դաշտին մէջ եղող հովիւները հրեշտակներու «երգը» լսեցին եւ լեցուեցան յոյսով:  Անոնք մինչեւ Բեթղեհէմ գացին ստուգելու, թէ արդեօք իրա՞ւ է առաջին հրեշտակին իրենց հաղորդած աւետիսը:  Գացին եւ գտա՛ն աւետիսին ստոյգ ըլլալը. իսկ` հրեշտակներու բազմութեան երգի՞ն ստուգութիւնը…

Մարդոց միջեւ իրականանալիք հաճութիւնը եւ երկրի վրայ խաղաղութիւնը մինչեւ այսօր կը վրիպին մարդկութեան հասողութենէն:  Մարդուն ժամանակները տակաւին լեցուն են պայքարներով եւ ալեկոծութիւններով: Մարդ արարածը փառքը Աստուծոյ տալու փոխարէն` կը փորձէ ինքզինք փառաւորել իր շուրջինները նուաստացնելով, մօտիկները եւ հեռաւորները կեղեքելով, իր նմանները անարգելով, իրմէ տկար եղողները անտեսելով եւ բոլորը խաբել ջանալով:  Ան կը ստեղծէ անխաղաղ եւ տհաճ վիճակներ, որոնց մէջ այդ անտեսուած ու խաբուած մարդիկ կ՛աշխատին, կը պայքարին, որպէսզի ձերբազատին այդ «մարդէն»:  Կարծես իրական չըլլար հրեշտակներուն երգը:

Տէր Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան ընկերացող այդ հրեշտակային երգը յայտարարութի՞ւն էր, թէ՞ մաղթանք մարդոց տրուած, ըստ երեւոյթին` յստակ չէ մարդոց: Յայտարարութիւն ըլլալու պարագային` ինչո՞ւ չ՛իրականանար. մաղթանք ըլլալու պարագային` ի՞նչ հաւաստիք ունինք: Ս. Ծննդեան տօնէն անդին` կարծէք ո՛չ կը յիշուին «խաղաղութիւն» եւ «հաճութիւն» վիճակները, ո՛չ ալ անոնց իրականանալուն համար յոյս մը կայ: Կան միայն խօսքեր եւ փորձերու ժողովներ:  Ուրեմն` յոյս կը տեսնուի միայն պայքարելուն մէջ. պայքար, որ ծանր կը կշռէ մեր վրայ. պայքար, որ շատ սուղ կ՛արժէ մարդոց:

Ամէն տեսակ պայքար կը տեսնենք ամէն տեղ. պայքար եւ ցոյցեր` ապրելակերպի մակարդակներու բարելաւման համար, պայքար եւ վէճեր` քաղաքական շահերու ապահովման համար, պայքար` կաշառակերութեան դէմ, պայքար` արդարութեան ի խնդիր, պայքար` իշխանութեան փտածութեան դէմ… մարդիկ իրենց յոյսը կը տեսնեն պայքարելուն մէջ, մինչ յստակ չէ, թէ ի՛նչ պիտի փոխուի իբրեւ արդիւնքը այդ պայքարին:  Իրապէս պիտի փոխուի՞ մարդկութեան վիճակը, թէ պարզապէս պիտի փոխարինուին անխաղաղ եւ անհաճոյ վիճակ պատճառողները ուրիշներով: Իշխանութիւնը չարաշահող մէկուն փոխարէն ուրիշ չարաշահող մը իշխանութեան գալով` պիտի փոխուի՞ կացութիւնը:  Տեսէ՛ք, թէ քանիներ կը տուժեն պայքարներուն մէջ եւ պայքարներուն պատճառով` ֆիզիքապէս ըլլայ այդ, թէ բարոյապէս: Եթէ ատիկա իրական փոփոխութիւն մը բերէր մարդկութեան վիճակին` ապա պիտի արժէր պայքարիլ: Իսկ քանի՞ պարագայի մէջ պայքարը բերած է իսկական, էական փոփոխութիւն…  Մեր պայքարին մէջ` երբ եսասէր կ՛ըլլանք եւ այդպէս կ՛աշխատինք յոյս ներշնչել մենք մեզի եւ ուրիշին, այդ յոյսը խաբկանք կ՛ըլլայ:

Կացութիւնները կը փոխուին միա՛յն, երբ հրեշտակներուն երգը կ՛ընդունինք իբրեւ յանձնարարութիւն Աստուծմէ մեզի տրուած. ո՛չ պարզ յայտարարութիւն, ո՛չ ալ հրեշտակային մաղթանք: Ամէն բանէ առաջ` փառքը Աստուծոյ տալու կեցուածք պէտք է ունենանք, որպէսզի հրեշտակներու երգին մնացեալ մասով համոզուինք եւ անիկա իրական դառնայ նախ մեզի համար, եւ ապա` մեր շուրջիններուն: Խաղաղութիւն եւ հաճութիւն տարածելը մարդուն տրուած աստուածային պատուէր է, որ իրական  պատասխանատուութիւնն է մարդուն:  Մենք ենք, որ Աստուծոյ հնազանդելով` մեր անձերը եւ մեր շրջապատը խաղաղ եւ հաճելի պիտի ընենք եւ Խաղաղութեան Իշխանին Ծննդեան տօնը մեր արդար բաժինը պիտի ըլլայ:

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

ՎԵՐ. ՄԿՐՏԻՉ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
Նախագահ Մերձաւոր Արեւելքի
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան

05/01/2019, 08:00