Keresés

A lábmosás és az utolsó vacsora jelenete a 6. századi Rossano kódexből  A lábmosás és az utolsó vacsora jelenete a 6. századi Rossano kódexből  

„Én azonban nem leszek mindig veletek” – nagyhétfői gondolatok

Jézus bevonul a Szent Városba, szamárháton, ahogy népének történetében a hagyomány és próféták előre jelezték. Az ősatya Jákob áldását tölti be ezzel, aki Júdának jogart ígért, „amíg el nem jön az Eljövendő, akik szamarát szőlőtőkéhez köti” (Ter 49,10k). Az Úr előreküldött tanítványaival elkötteti azt a szamarat és amikor felül rá, fölzúg benne Zakariás próféta szava, amit aztán Máté evangéliuma szó szerint is hoz: „Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján".

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Mindez arra utal, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulásakor valóban királyi igénnyel lép fel, de éppen az szamár teszi egyértelművé, hogy mit ért ő királyságon: ő szelídek, az alázatosak királya lesz, aki összetöri az íjat, a kardokat pedig hüvelyükbe téteti. Felmegy Jeruzsálembe, fellép a szamár hátára, ez az ő királyi beiktatása, mint egykor a Dávid-fia, Sámuelé, de nem áll meg, hanem megy tovább és felfelé, mígnem végre a „kereszten felemeltetik”, hogy onnét „mindeneket magához vonzzon”.

A Szent Város kapuja előtt történik mindez, tanítványai és az Ünnepre vele együtt fölzarándokló „sokaság” kíséretében, akik látják a jelet és ők – csak ők, nem pedig Jeruzsálem népe – hozsannázzák meg az Urat. Nem a hozsannázók – ahogy azt tévesen hihetnők – kiáltják: Feszítsd meg! A városkapunál királlyá kiáltott Názáretit, vagyis Dávid Fiát gyanúsan fogadják, félreismerik, mint ahogy születésekor a Városba érkező bölcseket egykor fogadták. Ő mégis bemegy a Városba, sőt egyenesen a Templomba tart, hogy immár Isten népe királyaként jelen legyen Atyja Házában. Innét érthető, hogy miféle királyi erővel tisztítja meg a Templom udvarát a pénzváltók és kereskedők bár hasznos, de mégis kompromittáló szolgálatától. A názáreti ács fiának, az Isten Fiának hangja erős és ellentmondást nem is tűr: „Az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek” (Mt 21,13).            

Az Úr tudomásul veszi, hogy Jeruzsálem nem fogadja be, ezért kimegy tanítványaival a közeli Betániába, Lázár barátja házába, ahol a leánytestvérek „vacsorát rendeznek Jézus tiszteletére, s  Márta felszolgál, Lázár pedig ott ül Jézussal a vendégek között. Mária pedig vesz egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkeni vele Jézus lábát, majd hajával megtöröli. A ház betelik a kenet illatával” (vö Jn 12,2-3).       

Ezen a vacsorán Jézus mellett ott ül az ő barátja, akit „nagyon szeretett” és akit „megsiratatott”. Az egész emberiségből egyes-egyedül őt, Mária és Márta testvérét, Lázárt siratja meg az Úr és majd egész Jeruzsálemet. János evangéliumában az előző fejezetben hallunk a feltámasztásáról. Jézus könnyei prófétai szavak, nem is értik félre, még a férfiak sem, hiszen azokat látván szólnak egymásnak: „Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. „Hova tettétek?” – kérdezte megindultan. „Gyere, Uram – felelték –, és nézd meg!” Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette!” (Jn 11,35-36).

Most ott ülnek együtt, Lázár friss élettel teli, Jézus pedig végső felemeltetésére készen. Ünnepi a hangulat, a nárdusz-olaj körülárad a teremben. Ott ül köztük a Feltámadás – ahogy Mártának szólt önmagáról Jézus – és a negyednapra feltámasztott Lázár. Húsvét ez már kicsiben!   

Ebbe az ünneplésbe csörömpöl bele Júdás kalmár-szava, mely nem érti és elsajnálja Mesterétől, Izrael királyától a kenetet. Egy a tizenkettő közül, akit Jézus olyan bizalommal és szeretettel hívott meg, mint a többi tizenegyet. Azért hívta meg őket, hogy „vele legyenek” (Mk 3,14). Ez a tanítvány egyetlen dolga, hogy a mesterével legyen együtt, őt figyelje, hallgassa, nézze és kérdezze, hogy majd később tanúságot tegyen erről az ismeretségről.

Ebben az összefüggésben érthető Jézus határozott válasza, mellyel a lábait megkenő Mária védelmére kel: „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.” (Jn 12,8).

Mert jönnek majd napok, amikor a Vőlegény elragadtatik tőlünk, ez legyen akkor majd a mi böjtünk, amikor az élet Jézust vonja meg tőlünk. Ezzel szemben egy széttört alabástrom edény, szétguruló háromszáz dénár, vagy harminc ezüstpénz – mindez nevetségesen csekély. Sőt, semmi! Mert ezzel szemben a Minden áll, aki a mindenséget teremtette!

Ott ül Lázár mellett, Mária és Márta szemei pedig simogatják testvérük nagy barátját, mígnem – biztosan – a vacsora egy pontján, abban a finom nárdusz-olajos légkörben, kezében veszi a kenyeret, megtöri és ad mindenkinek: Kap falatot Lázár, a leánytestvérek, Péter, János, Jakab és kap falatot Júdás is. Szegény Júdás…! Akinek igazában nincs gondja a szegényekre, de akire mindvégig gondja lesz az Úrnak, utolsó szaváig menően: „Barátom, miért jöttél…?”

P. Vértesaljai László Sj jegyzete  

                                                                                

12 április 2022, 13:34