Hledejte

Papežská komise pro ochranu nezletilých při svém zářijovém plenárním zasedání Papežská komise pro ochranu nezletilých při svém zářijovém plenárním zasedání  (Christian Alvarez)

Výzva papežské komise pro ochranu nezletilých: Při konzistoři a synodě učiňte více proti zneužívání!

Dokument papežské komise vyzývá církevní představitele, aby s ohledem na významné události nadcházejících dnů ve Vatikánu využili všech možných metod k překonání současných nedostatků a mezer v práci při potírání a prevenci násilí.

Vatican News

U příležitosti konzistoře ke jmenování nových kardinálů, která se koná 30. září, a jen několik dní před zahájením 16. řádného generálního shromáždění biskupské synody, které se uskuteční 4. října, přichází Papežská komise pro ochranu nezletilých s výzvou k přijetí opatření v této oblasti v rámci své působnosti. Jsou naznačeny tři cesty: solidarita, k níž je naléhavě vyzýváno vůči obětem a pozůstalým, ve světle pokračujících odhalení zneužívání; zintenzivnění závazku církevních představitelů a zdrojů na podporu ochrany před zneužíváním všude; a uvědomění si, že ochrana je prioritou synody o synodalitě.

Solidarita s těmi, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti

Jako Papežská komise pro ochranu nezletilých, uvádí se v dokumentu zveřejněném 27. září, vyjadřujeme hluboký zármutek a bezpodmínečnou solidaritu především s oběťmi a pozůstalými po obětech tolika ohavných zločinů spáchaných v církvi. Zdá se, že každý den přináší nové důkazy o zneužívání, stejně jako o krytí a špatném řízení ze strany vedení církve na celém světě. Zatímco některým případům věnují média velkou pozornost, o jiných se ví jen málo - pokud vůbec - a mnoho lidí tak trpí v tichosti. Každé zneužití zahrnuje úzkost a bolest z hrozné zrady, a to nejen ze strany zneužívajícího, ale také ze strany církve, která není schopna nebo dokonce ochotna se s realitou svých činů vyrovnat.

Slyšíme a jsme znepokojeni, pokračuje prohlášení, zprávami o jednání jednotlivců na odpovědných místech v církvi, o utrpení postižených, stejně jako tragickým dědictvím odporného chování spojeného s laickými i jinými hnutími a mnoha oblastmi institucionálního života církve. Jsme hluboce otřeseni, čteme dále, nesmírným utrpením, přetrvávající bolestí a opětovnou viktimizací, kterou zažilo tolik lidí, a jednoznačně odsuzujeme takové zločiny - a jejich beztrestnost - spáchané na tolika našich bratrech a sestrách. Znovu potvrzujeme své pevné odhodlání pracovat na tom, aby byly tyto odsouzeníhodné činy z církve v co největší míře vymýceny.

Nóta dále hovoří o nedávno zveřejněných případech, které poukazují na tragické nedostatky v normách určených k potrestání pachatelů zneužívání, jakož i k zajištění řádného postupu ze strany těch, jejichž povinností je se těmito přečiny zabývat. Jsme velmi pozadu, přiznává komise, v nápravě mezer v postupech, které zanechávají oběti zraněné a v nevědomosti jak během rozhodování případů, tak i po něm. Budeme i nadále pečlivě zkoumat, co nefunguje, a trvat na tom, aby byly provedeny nezbytné změny, aby všichni, kteří byli těmito ohavnými zločiny postiženi, měli přístup k pravdě, spravedlnosti a odškodnění. Zavazujeme se také, zdůrazňuje se, že využijeme své role a budeme naléhat na ostatní představitele církve, kteří mají odpovědnost za řešení těchto zločinů, aby účinně plnili své poslání, minimalizovali riziko dalších přečinů a zajistili respektující prostředí pro všechny.

Výzva k obrácení pro církevní představitele

Naše komise, uvádí se dále v textu, byla založena krátce po zvolení papeže Františka v roce 2013. Ve shodě s Radou kardinálů dohlížela na řadu iniciativ, které upozornily na realitu sexuálního zneužívání a na potřebu důrazných reforem, které by řešily jak zneužívání, tak i jeho špatné řešení ze strany církevních představitelů. Nyní jsme ve fázi sjednocování a konsolidace našeho úsilí s úsilím Dikasteria pro nauku víry a všech orgánů římské kurie, jejichž činnost má dopad na ochranu v církvi po celém světě.

Pět let po summitu o ochraně nezletilých v roce 2019, na kterém se sešli církevní představitelé z celého světa, však přetrvává hluboké zklamání, zejména u těch, kteří hledají spravedlnost za utrpěná příkoří: nikdo by v církvi neměl žebrat o spravedlnost. Nepřijatelný odpor, který přetrvává, svědčí o skandálním nedostatku odhodlání mnoha lidí v církvi, k němuž se často přidává vážný nedostatek prostředků. Papež František nás varoval, že nerovnosti ve světě nesmí nakazit také církev.

K účinné změně může dojít pouze pastoračním obrácením církevních představitelů. V době, kdy se kardinálské kolegium schází na konzistoři, nás povzbuzuje časté napomenutí Svatého otce těm, kteří jsou povoláni k této zvláštní roli, k roli, jejíž zodpovědnost znamená, že krev, kterou je třeba prolít, je jejich vlastní, a ne těch, kteří jsou pod jejich péčí. Jako vzor odvážné sebeoběti je ustanovení nových kardinálů vhodným okamžikem k zamyšlení, pokání a obnově našeho nezlomného závazku chránit a bránit ty nejzranitelnější s využitím všech možných prostředků.

Vyzýváme všechny, kteří jsou spojeni v kardinálském kolegiu, aby pamatovali na oběti a jejich rodiny a aby do své přísahy věrnosti zahrnuli závazek, že budou i nadále vytrvale ctít ty, kteří byli postiženi sexuálním zneužíváním, a připojí se k nim ve společném hledání pravdy a spravedlnosti. Všichni biskupové a řeholní představení by se měli k tomuto závazku připojit. Společně se všemi, kteří byli zneužíváni a trpěli následky zneužití, řekněme: 'Dost'!

Křesťanská výzva ke změně

Důležitý moment pro podporu tohoto úsilí spočívá, uvádí se dále v nótě, v nadcházející synodě o synodalitě. Skutečnost sexuálního zneužívání v naší církvi patří k jádru programu synody. Zabývá se tím, kým jsme jako společenství víry založené na Ježíši. Prolíná se diskusemi o modelech vedení, rolích ve službě, profesních normách chování a správných vztazích, a to jak mezi sebou navzájem, tak i s celým stvořením. Žádáme vás, píše se v dokumentu, aby sexuální zneužívání v církvi pronikalo do vašich diskusí při řešení otázek nauky, služby, formace a řízení. Považujeme-li se za společenství smířených, také posvátná bohoslužba církve by měla také nalézt vhodné začlenění a vyjádření tohoto nejintimnějšího selhání samotné církve. Ačkoli se někdy může zdát, že jde o skličující soubor otázek, které je třeba řešit, připojte se k nám a postavte se této výzvě čelem, abychom mohli řešit hrozbu, kterou sexuální zneužívání představuje pro důvěryhodnost církve při hlásání evangelia.

V závěru komuniké se objevuje řada výzev, aby synoda mimo jiné věnovala značný čas a prostor začlenění svědectví obětí/přeživších do své práce a také aby se zasadila o to, aby se církevní služby co nejdříve staly místy přijetí, empatie a smíření pro ty, kteří byli zneužíváním postiženi, a dospěla tak ke dni, kdy budou všechny děti chráněny odpovídajícími, známými a zavedenými bezpečnostními zásadami a postupy. Naléhavě vás vyzýváme, abyste pracovali na těchto dlouho odkládaných cílech: nejen jeden nebo dva dny během vašeho setkání, ale během celého synodního procesu. Jejich dosažení, uzavírá text Papežské komise pro ochranu nezletilých, bude známkou úspěchu synody, znamením, že kráčíme se zraněnými a zapomenutými jako učedníci jediného Pána a hledáme lepší cestu.

28. září 2023, 15:23