Hledejte

Ženevské sídlo OSN Ženevské sídlo OSN  (BENEDETTA BARBANTI)

Svatý stolec v OSN: Ukotvit lidská práva v důstojnosti člověka

Arcibiskup Ettore Balestrero, nový stálý pozorovatel Svatého stolce při Úřadu OSN v Ženevě, vystoupil na 54. zasedání Rady pro lidská práva a připomněl, že právo na potrat není lidským právem jen proto, že ho většina států potvrzuje.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

Je třeba posílit zakořenění lidských práv ve společné a nezcizitelné důstojnosti lidské osoby, protože díky tomu se prosazování samotných lidských práv stává zdrojem jednoty, místo aby se stalo obětí sobeckého individualismu a rozdělení. Nechybí totiž tlak na reinterpretaci základů Všeobecné deklarace lidských práv a podkopávání její vnitřní jednoty, aby se usnadnil odklon od ochrany lidské důstojnosti k uspokojování mnohdy dílčích zájmů, jak to odsoudil Benedikt XVI. na shromáždění OSN 18. dubna 2008. K tomu vyzval arcibiskup Ettore Balestrero, nový stálý pozorovatel Svatého stolce při Úřadu OSN a specializovaných agenturách v Ženevě (jmenovaný papežem Františkem 21. června), ve svém projevu ve čtvrtek 13. září k bodu 2 všeobecné rozpravy na 54. zasedání Rady pro lidská práva.

Výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Poté, co arcibiskup Balestrero připomněl, že v průběhu roku 2023 bude mezinárodní společenství a Rada slavit 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace, zdůraznil, že lidská práva nejsou pouhou výsadou udělenou jednotlivcům na základě konsensu mezinárodního společenství. Představují spíše objektivní a nadčasové hodnoty, které jsou nezbytné pro rozvoj lidské osobnosti.

Nová práva nezískávají legitimitu většinovým hlasováním

To znamená, že i kdyby společnost nebo mezinárodní společenství odmítly uznat jedno nebo více práv obsažených v Deklaraci, nesnížilo by to platnost tohoto práva ani by to nikoho nezbavilo povinnosti je respektovat. Ale také, že takzvaná nová práva nezískávají legitimitu jen proto, že je potvrdí většina jednotlivců nebo států. Nejvýraznější příklad tohoto chybného pojetí práv pro Balestrera představuje přibližně 73 milionů nevinných lidských životů, které jsou každoročně přerušeny v mateřském lůně pod záminkou údajného 'práva na potrat'.

Slabí jedinci jsou příliš často odsouváni na okraj společnosti

S ohledem na výročí přijetí historické deklarace stálý pozorovatel Svatého stolce zdůraznil, jak tragické je, že 75 let poté mnozí lidé stále trpí válkami, konflikty, hladomorem, předsudky a diskriminací. A vyjádřil politování nad tím, že až příliš často chybí onen duch bratrství, k němuž se mezinárodní společenství jednoznačně zavázalo, a odsoudil skutečnost, že dnes je až příliš často každý, kdo je podle určitých kulturních norem vnímán jako slabý, chudý nebo postrádá hodnotu, ignorován, marginalizován, nebo dokonce považován za hrozbu, kterou je třeba odstranit. Proto je toto výročí důležitou příležitostí k zamyšlení nad těmi základními principy, které jsou základem ochrany lidských práv.

Prosazování univerzálních práv chudých

V zájmu boje proti trendu diskriminace a marginalizace nejzranitelnějších lidí arcibiskup Balestrero vysvětlil, že je nezbytné přijmout preferenční variantu pro chudé a marginalizované, podpořit jejich univerzální práva a umožnit jim důstojně žít a přispívat ke společnému dobru, jak k tomu opakovaně vyzýval papež František ve svých výzvách k boji proti kultuře odpisu. A svůj projev zakončil citací úryvku z encykliky Fratelli tutti, v níž papež vyzývá k závazku žít v úctě k druhým a učit její hodnotě, jakož i lásce schopné přijímat rozdíly a upřednostňování důstojnosti každého člověka před jeho idejemi, názory, praktikami, a dokonce i hříchy.

arcibiskup Ettore Balestrero, nový stálý pozorovatel Svatého stolce při Úřadu OSN a specializovaných agenturách v Ženevě
arcibiskup Ettore Balestrero, nový stálý pozorovatel Svatého stolce při Úřadu OSN a specializovaných agenturách v Ženevě
14. září 2023, 10:48