Hledejte

Projev papeže Tawadrose II. při setkání s papežem Františkem

Papež Tawadros II., hlava koptské pravoslavné církve, promluvil na středeční generální audienci spolu s papežem Františkem, přesně padesát let po uzavření historické christologické dohody mezi oběma církvemi.

Vatican News 

K papeži Františkovi se při jeho týdenní generální audienci připojil papež Tawadros II, hlava koptské pravoslavné církve, aby společně pozdravili věřící.

Dvojice si vyměnila pozdravy a papež Tawadros promluvil k davu shromážděnému na Svatopetrském náměstí, což je poprvé, co tak učinila hlava jiné církve.

Projev papeže Tawardrose II. přinášíme v plním znění:

 

Milovaný bratře, Vaše Svatosti papeži Františku,
Eminence, dámy a pánové,
Kristus vstal z mrtvých, skutečně vstal z mrtvých!

Chtěl bych vám i jménem členů Svatého synodu a všech orgánů koptské pravoslavné církve předat blahopřání k deseti letům ode dne , kdy Vás Bůh vybral za papeže a římského biskupa. Vážím si všeho, co jste během této doby vykonal ve službě celému světu ve všech oblastech, a modlím se, aby vás Kristus zachoval v plném zdraví a udělil vám požehnání dlouhého života.

Nyní se dívám na toto místo a vracím se vzpomínkami do doby před deseti lety, do téhož dne, a vzpomínám na Vaši drahou náklonnost, s níž jste mě při mé první návštěvě spolu s delegací koptské církve přijal, a na to, jak jsme spolu s Vámi prožili svatý čas plný bratrské lásky, kterou jste nás zahrnul.

Tato láska se stala mottem, které každoročně slavíme v "Den bratrské lásky". Každoročně si telefonujeme, abychom ho obnovili, a je to den, který ztělesňuje křesťanského ducha a lásku, jež nás spojuje ve službě Bohu a ve službě našim bratřím a sestrám v lidstvu, abychom si v sobě uvědomili to, co řekl milovaný Jan: "Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha: každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a zná Boha" (1 Jan 4,7).

Zvolili jsme si lásku, i když jdeme proti proudu chamtivého a sobeckého světa; přijali jsme výzvu lásky, kterou od nás žádá Kristus, a budeme pravými křesťany a svět se stane lidštějším, protože celý svět pozná, že Bůh je láska a že to je jeho nejvyšší jméno.

Svatý otče!

Toto datum se také shoduje s 50. výročím setkání Jeho Svatosti papeže Šenudy III. a Jeho Svatosti papeže Pavla VI. a o to je důležitější a vlivnější pro vztahy mezi našimi církvemi.

Nezapomínám Vám s velkou radostí poděkovat za Vaši vzácnou návštěvu Egypta v roce 2017, která byla velkým požehnáním pro celý Egypt, když jste řekl: "Nejsme sami na této vzrušující cestě, která stejně jako v životě není vždy snadná a jasná. Pán nás skrze ni povzbuzuje a od nynějška jsme živým obrazem nebeského Jeruzaléma".

Kráčejme společně po cestě života a mějme na paměti, že "toto je zaslíbení, které nám dal: věčný život" (1 Jan 2,25), a podle tohoto zaslíbení se navzájem doprovázejme a podporujme modlitbami. Navzdory rozdílům v našich kořenech a příslušnosti nás spojuje Kristova láska, která v nás přebývá, a obklopuje a vede nás zástup našich otců apoštolů a svatých.

Přišli jsme k vám ze země, kde kázal apoštol Marek a kde byla ustanoven jeho stolec v Alexandrii, která je jedním z nejstarších apoštolských sídel na světě, přišli jsme k vám ze země egyptské. Samotné dějiny civilizace jsou jí vlastní: jejími rodiči jsou historie a geografie.

Přišel jsem k vám z koptské církve založené v dávných dobách proroctvím z knihy proroka Izaiáše: "V onen den bude v egyptské zemi oltář a na její hranici stéla". Byla posvěcena návštěvou Svaté rodiny, která požehnala zemi od východu k západu, od severu k jihu.

Egypt: země, z níž se rozšířilo a prosadilo křesťanské mnišství se svými světci Antoniem, Makariem a Pachomiem, inspirující alexandrijskou školou, majákem teologie v dějinách, která byla a stále je posvátným místem modlitby před Bohem. A my věříme, že je chována nejen v Božích rukou, ale i v jeho srdci.

Nacházím se zde na místě, kde kázali apoštolové Pavel a Petr, a těším se, že se s vámi mohu setkat na tomto velkolepém náměstí; rozjímám o těchto sloupech, které toto místo podpírají, a připomínám si Boží příslib do Filadelfie: "Vítěze postavím jako sloup v chrámu svého Boha a chrám již neopustí" (Zj 3,12). Prosím vás všechny, abyste se drželi tohoto zaslíbení, přemáhali zlo světa se všemi jeho slabostmi, jak nás učili naši otcové, a dostáli odpovědnosti, kterou máme, a žili jako sladká vůně Kristova v tomto světě a shromažďovali se pro jeho pokoj.

V tomto světě kráčejme tak, jako kráčel On, zpívejme s Davidem v jeho žalmu: "Udržuj mé kroky pevně na svých cestách a mé nohy nebudou kolísat" (17,5), a vzývejme pro celý svět pokoj, který přesahuje veškerou mysl, a modleme se, aby tento mír nastal všude a aby byl prioritou vůdců a národů.

Modlím se dnes spolu s Vámi, aby Bůh vyslyšel naše modlitby.

Děkuji vám všem!

10. května 2023, 15:44