Hledejte

Vstup do Úřadu generálního auditora Vstup do Úřadu generálního auditora  

Papežův reskript o povinnostech generálního auditora během sedisvakance

František objasňuje funkce a aspekty práce orgánu, který je povolán k auditu orgánů a institucí Svatého stolce a Vatikánu, a slaďuje jeho statut z roku 2019 s apoštolskou konstitucí Praedicate Evangelium. Vzhledem k tomu, že pro Úřad generálního auditora se nepředpokládá postava generálního sekretáře, v případě uprázdněného stolce pokračuje ve správě a auditech právě tento úřad. Potvrdila se protikorupční povaha tohoto úřadu a jeho úkol kontrolovat governatorát.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Úřad generálního auditora bude pokračovat ve výkonu běžné správy a auditů i během sedisvakance, tedy v době mezi úmrtím úřadujícího papeže a konkláve pro volbu nového papeže. To je jeden z bodů, které papež František po audienci udělené 24. dubna kardinálu státnímu sekretáři Pietru Parolinovi, stanovil v reskriptu, jenž upřesňuje úkoly a aspekty práce vykonávané orgánem, který sám František zřídil v roce 2014 za účelem provádění auditu subjektů a orgánů Svatého stolce a Vatikánu. Dokument, zveřejněný dnes 24. května, vlastně vyplňuje některé normativní mezery a uvádí statut Úřadu generálního auditora z roku 2019 do souladu s apoštolskou konstitucí Praedicate Evangelium, zveřejněnou 19. března 2022.

Podrobněji se v Praedicate Evangelium uvádí, že „během sedisvakance se sekretáři starají o běžnou správu kuriálních institucí a pečují pouze o záležitosti běžné administrativy“. V téže konstituci však chybí ustanovení o pozici sekretáře v rámci úřadu generálního auditora, tedy o tom, kdo může dohlížet na funkci tohoto orgánu a vykonávat ji. Proto papež tímto reskriptem stanoví, „že běžná správa v případě neobsazeného apoštolského stolce nebude přerušena a že kontrolní funkci bude nadále vykonávat Úřad generálního auditora pod dohledem kardinála komořího“ (camerlenga).

Dalším důležitým bodem reskriptu je potvrzení povahy úřadu generálního auditora. „Pro vše, co není stanoveno v článcích 222-224 apoštolské konstituce Praedicate Evangelium, vydané 19. března 2022, se dodržují ustanovení obsažená ve Statutu Úřadu generálního auditora, který vstoupil v platnost 16. února 2019“, uvádí se v dokumentu.

Přesněji řečeno, reskript potvrzuje platnost odstavců 1 a 3 článku 1 Statutu Úřadu generálního auditora, který stanoví jeho povahu jako „subjektu Svatého stolce pověřeného úkolem kontrolovat konsolidovanou účetní závěrku Svatého stolce a konsolidovanou účetní závěrku Governatorátu městského státu Vatikán“. A dále, že tento Úřad je i nadále „protikorupčním orgánem podle Méridské úmluvy, platné pro Svatý stolec a Vatikánský městský stát od 19. října 2016“.

24. května 2023, 16:38