Hledejte

Účetní uzávěrka Svatého stolce: Nové kroky k transparentnosti a udržitelnosti

Prefekt Ekonomického sekretariátu v rozhovoru pro vatikánská média hodnotí konsolidovanou účetní uzávěrku za rok 2021, kdy Svatý stolec hospodařil s výsledným třímilionovým deficitem oproti plánovaným 33 milionům schodku. Čas odříkání však ještě neskončil, neboť navzdory pozitivním výsledkům se Svatý stolec dekapitalizuje, podotýká jezuita Guerrero.

Vatican News

„Podnikli jsme mnoho kroků správným směrem k transparentnosti, ekonomické ochraně Svatého stolce a udržitelnosti“: takto komentuje zveřejnění konsolidované bilance Svatého stolce za rok 2021 otec Juan Antonio Guerrero Alves, prefekt Ekonomického sekretariátu. Výsledky jsou podle něj lepší, než se očekávalo, ale „čeká nás velmi nejisté období“ a stále „musíme řešit některé strukturální problémy“. Guerrero označuje nedostatečné financování papežské mise za církevní problém a s uspokojením sleduje „transparentní“ prodej londýnského paláce“.

Otče Guerrero, co je v této uzávěrce nového?

„První novinkou je změna rozsahu konsolidované rozvahy. Zde je bilance celého Svatého stolce, nezahrnuje pouze governatorát a IOR.  Znamená to krok vpřed, pokud jde o transparentnost a viditelnost celkové ekonomické situace Svatého stolce; nastoupená cesta pokračuje a prohlubuje se. V červenci 2021 zavedla Ekonomická důležité změny, které znamenají, že rozpočet nyní lépe odráží ekonomickou realitu Svatého stolce. V předchozím rámci, který zohledňoval pouze kurii, jsme měli přehled pouze o 35 % celkového počtu. Výrazně jsme se zvětšili: z 60 subjektů v předchozím rozsahu jsme se dostali na 92 v současném; z celkových aktiv ve výši 2,2 miliardy EUR v roce 2020 na 3,9 v roce 2021; z pasiv ve výši 0,8 miliardy EUR na 2,3; z čistých aktiv ve výši 1,4 miliardy EUR na 1,6; výnosy z 248 milionů EUR na 1 093 milionů EUR; náklady z 315 milionů EUR na 1 096 milionů EUR; celkový schodek činil 3 miliony EUR“.

Jaký byl trend v uplynulém roce?

„První dobrou zprávou je, že výsledky jsou lepší, než se očekávalo. Jak v novém, tak ve starém rámci. V novém rámci se očekával schodek ve výši 33,4 milionu EUR, ve skutečnosti činil 3,3 milionu EUR. Předpokládaný provozní schodek činil 56 milionů EUR a byl 77,7 (je vyšší, protože do rozpočtu nebyla zahrnuta Nadace Casa Sollievo della Sofferenza z důvodu technických problémů, což zvýšilo schodek o 30 milionů EUR).  Dobré finanční výsledky opět zmírnily provozní výsledky. Porovnáme-li výkaz zisků a ztrát kurie, tedy původní rozsah, s rozpočtem, kde se očekával schodek ve výši 49,6 milionu eur, vyjde nám místo toho přebytek 28,8 milionu eur (o 78,4 milionu eur lepší, než se očekávalo)“.

Čím je tento přebytek kurie způsoben?

„Přebytek starého rámce byl plně způsoben finančními výsledky (44,6 milionu EUR), ale ve srovnání s rozpočtem byly příjmy o 21,8 milionu EUR vyšší než rozpočtované, výdaje o 26,4 milionu EUR nižší než rozpočtované a finanční výsledky o 30,2 milionu EUR lepší než rozpočtované. Je důležité vzít v úvahu, že finanční výsledky jsou převážně nerealizované, tj. nematerializované a podléhají volatilitě finančních trhů a pohybům směnných kurzů“.

Jak tedy hodnotíte čísla v této rozvaze?

„Nehledáme přebytky, ale udržitelnost služby Svatého stolce. Schodek ve výši 3 milionů eur v rozpočtu 1 100 milionů eur není velký, je prakticky vyrovnaný a nezdá se, že by měl vyvolávat obavy. Pokud však provedeme podrobnější analýzu, zjistíme, že existují oblasti, které je třeba zlepšit. Podle první analýzy je provozní schodek 62 milionů, který se díky dobrým finančním výsledkům v roce 2021 zmírnil a zůstal schodek 3 miliony. Když finanční výsledky nejsou tak dobré, jako tomu bylo v roce 2020, vzniká provozní deficit“.

V předchozích letech jste hodně trvali na „misijním rozpočtu“. Roste toto povědomí?

„Věřím, že každá kuriální instituce si je velmi dobře vědoma svého povolání, jímž je napomáhat poslání Svatého otce, vykonává ho s obětavostí a v této době ekonomických potíží se o to snaží úsporně a dbá na to podstatné, co je pro výkon tohoto poslání nezbytné. Kurie, která umožňuje lepší srovnání s předchozími lety, kterých se týkal starý konsolidovaný rozpočtový obvod, nadále vykazuje nedostatečné pokrytí, což bych definoval jako církevní problém. Papežova mise není dostatečně financována. V roce 2021 měla kurie (bez započtení výsledků Obolu, tj. Svatopetrského haléře, které byly zahrnuty do rozpočtu) schodek ve výši 10 milionů eur, což je o 56 milionů eur nižší schodek než v roce 2020, a to je dobrá zpráva. Dobrou zprávou je také to, že kurie přinesla oběti a snížila výdaje a kontroluje tu část, kterou může kontrolovat nejlépe, zatímco běžné příjmy stále klesají. Kurie vydělala o 14 milionů eur více a utratila o 42 milionů méně, ale musíme si uvědomit, abychom si něco nenamlouvali, že běžný schodek zůstal nezměněn. Běžné výdaje se snížily o 15 milionů eur, čímž letos dosáhly nového minima, ale to nestačí, běžné příjmy se také snížily o 14 milionů eur, což je další nové minimum.  Schodek nižší o 56 milionů EUR je způsoben lepšími finančními výsledky o 33 milionů EUR a lepšími mimořádnými výsledky o 23 milionů EUR než v loňském roce. Není pochyb o tom, že náklady nemůžeme umenšit pouze snižováním výdajů, ale že přijde čas, kdy je nebude možné dále snižovat, aniž by to ohrozilo naše poslání, a proto pracujeme také na způsobech, jak zvýšit příjmy. Skutečnost je nicméně taková, že Svatý stolec každoročně snižuje svůj majetek, aby pokryl kuriální služby“.

Proč při menším schodku a dokonce přebytku téměř 29 milionů eur v kurii tvrdíte, že se Svatý stolec dekapitalizuje?

„Jistě, vysvětluje se to obtížně. Ačkoli máme deficit 3 miliony eur ve Svatém stolci jako celku, respektive přebytek 28,8 milionu eur ve Svatém stolci nebo kurii, včetně Svatopetrského haléře a dalších papežských fondů, ve skutečnosti se Svatý stolec každoročně dekapitalizuje v průměru o 20-25 milionů eur. A v tom je poměrně stálý. Důvodem (kromě toho, že finanční výsledky nejsou realizovány) je skutečnost, že mnoho darů, které dostáváme, je účelových, jsou určeny na jednu věc, a nikoli na jinou. Velká část majetku přiděleného určitým subjektům je sama o sobě vázána svým účelem, a nelze ji věnovat něčemu jinému. To znamená, že nemůžeme kompenzovat výdaje některých subjektů příjmy všech ostatních. Existuje mnoho dikasterií, které vykonávají službu, za niž nedostávají žádnou ekonomickou protihodnotu, jsou prostě nákladovými středisky a nemají prakticky žádné příjmy, jejich služba je vždy vykonávána se schodkem. A musí to tak být. Nevedeme podnik, ekonomická kritéria hrají relativní roli, ekonomika musí sloužit, ne vládnout, jak zdůrazňuje Svatý otec.  Zajímavý je nedávný případ tribunálu Římské roty, který se ze samofinancování stal deficitním, jakmile papež zcela správně rozhodl, aby justice nebyla jen pro ty, kteří si ji mohou zaplatit, a učinil ji bezplatnou. Výnosy z majetku a vnitřní příspěvky nepokrývají náklady na misi. Proto je pomoc Svatopetrského haléře, který financuje papežova charitativní díla a misi, a příspěvek diecézí zcela zásadní. Každoroční dary a to, co Svatý stolec může vydělat, nemohou financovat všechny výdaje subjektů, které nemají žádné příjmy, a Svatý stolec proto musí každý rok trpět úbytkem 20-25 milionů aktiv“.

Nová uzávěrka zahrnuje dvě italské nemocnice v době krize katolického zdravotnictví: jak se jim daří?

„Ano, i katolické zdravotnictví v Itálii prochází těžkým obdobím. Do konsolidované účetní uzávěrky jsou zahrnuty dvě nemocnice. Jedním z nich je Bambin Gesù. S větším rozpočtem než kurie se ubírá správným směrem a je ekonomicky zdravou nemocnicí; v posledních letech se dobře vyrovnala s krizí způsobenou Covidem; druhá nemocnice, Casa Sollievo della Sofferenza, musí čelit ekonomické krizi a přijmout naléhavá opatření, aby neohrozila svou udržitelnost. Nové subjekty zahrnuté do rozpočtu nám umožnily zaznamenat všechna aktiva a pasiva a získat realističtější rozvahu; to znamená, že jsme byli schopni uznat všechny závazky, které Svatý stolec přijal. Získali jsme tak lepší mapu silných a slabých stránek“.

Dalším problémem, který z této rozvahy vyplývá, je penzijní fond a závazky, které představují požitky po skončení pracovního poměru. Jak je to s jeho vyúčtováním?

„Důchody jsou problémem téměř v každém státě a náš penzijní fond není výjimkou. Dokonce bych řekl, že vatikánské důchody jsou - ve svém malém poměru - lepší a jistější než v mnoha sousedních zemích. To je jedna z otázek, na kterou se již léta s větší či menší mírou šíření poplašných zpráv upozorňuje, aby se vykreslil temný ekonomický scénář budoucnosti. Poprvé jsme do rozvahy zahrnuli čistý závazek penzijního fondu z titulu požitků po skončení pracovního poměru podle pojistně-matematického ocenění z roku 2019: 631,4 milionu EUR podle IPSAS 39 (což je správný způsob ocenění, i když méně příznivý).  Jedná se o část, která odpovídá Svatému stolci z celkového čistého závazku ve výši 1 000 milionů eur, který zahrnuje také personál vikariátu a governatorátu. Není pochyb o tom, že penzijní fond není dostatečně vybaven, aby mohl dostát svým budoucím závazkům, nebo že slibujeme více, než si můžeme skutečně dovolit. Dobrou zprávou je, že ještě máme čas zavést nápravná, netraumatizující opatření, ale musíme to udělat brzy. Čistý závazek Fondu zdravotní péče v roce 2021 z titulu dávek po skončení pracovního poměru, který podle pojistně-matematického ocenění činí 171,2 milionu EUR ve vlastním kapitálu, byl rovněž zahrnut do rozvahy za první rok“.

Jak hodláte jednat?

„Když hovoříme o závazcích, nemáme na mysli současný schodek, ale spíše si uvědomujeme, že jsme na sebe vzali určité závazky, které při dnešním hodnocení nemusíme být schopni v budoucnu splnit při současném přídělu. To znamená, že buď přidělíme více peněz, aby tato předvídatelná budoucí situace nenastala, nebo přizpůsobíme výkonnost možnostem. Buď přidělíte více peněz, nebo slíbíte menší výkon. V posledních dvou případech, kdy si Svatý stolec uvědomil problém v penzijním fondu, přidělil více peněz. Jedná se však pouze o krátkodobé řešení, které neřeší strukturální problém, kdy v dlouhodobém horizontu nebudou příspěvky stačit na kompenzaci slíbených dávek“.

Jaké jsou vaše předpovědi do budoucna?

„Do budoucna nás čeká velmi nejistá doba. Nemáme mnoho proměnných, s nimiž bychom mohli pracovat při řešení krize, nemáme fiskální ani měnovou politiku a nemáme kontrolu nad velkou částí příjmů. Kromě našich strukturálních problémů pro nás situace ve světě, tedy válka, inflace, nedostatek zásob, finanční nejistota atd., vytváří nové výzvy a příležitosti. Nemůžeme říci, že čas obětí skončil, rok 2022 bude obzvláště obtížný a rok 2023 také. Nyní se musíme zabývat rozpočtem na rok 2023, což nám nedovoluje přílišný optimismus, i když pandemický tlak se snížil“. 

Co nám můžete říci o novém oddělení lidských zdrojů?

„Co se týče lidských zdrojů, v současné době pokračujeme v tom, co jsme dělali doposud. Máme pracovní plán na příštích několik let, nový ředitel se ujme funkce v září a doufáme, že bude schopen zavést zlepšení, ale to bude vyžadovat čas: zlepšit pracovní klima, kde je to nutné, motivaci, kariérní postup, ztotožnění se se službou, kterou kurie poskytuje církvi. Nová apoštolská konstituce je plná pokynů a návrhů, co znamená sloužit církvi počínaje římskou kurií. Služba v kurii není pouhou prací, ale posláním. Ještě je třeba udělat mnoho práce“.

Jak hodnotíte výsledky na cestě k transparentnosti?

„Za tu dobu jsme učinili mnoho kroků správným směrem k transparentnosti, ekonomické ochraně Svatého stolce a udržitelnosti. Diecéze a kuriální instituce zavádějí postupy a podnikají kroky správným směrem. Zveřejnili jsme vyúčtování sbírky Svatopetrský haléř, tedy vše, co jsme obdrželi a jak jsme s tím naložili; zahájili jsme také projekt centralizace finančních investic, o který nás před lety požádal papež, schválili jsme investiční politiku a byl jmenován investiční výbor. Ale stále jsme pomalí. Byly zavedeny postupy, které nás chrání; prodej paláce v Londýně jsme provedli transparentně a hladce, podle správných postupů; schválení mimořádných správních aktů zase zavedlo kontrolní mechanismus, který nás vyzývá k dodržování postupů; zrušení utajení hospodářských záležitostí nás učinilo transparentnějšími..... Jsme stále na cestě“.

5. srpna 2022, 14:31