Hledejte

P. Samuel Prívara S.J. P. Samuel Prívara S.J. 

Samuel Prívara SJ: Hřích a odpuštění

Autorský komentář pro Vatikánský rozhlas
Samuel Prívara SJ: Hřích a odpuštění

Druhá kniha Samuelova nám předkládá epické vyprávění o králi Davidovi a dalších postavách z jeho okolí, které nám mohou i v dnešní době nabídnout mimořádný pedagogický vhled do našeho lidství, a to nejenom do našich pádů, ale také velikosti, do schopnosti prosit o odpuštění a odpuštění i přijímat.

Druhá Kniha Samuelova vypráví příběh o Davidovi, izraelském králi z přelomu druhého a prvního tisíciletí před Kristem, zakladatelem královské dynastie. Tento mocný bojovník a v mnohých směrech vzor a model chování pro mnoho biblických spisovatelů, má ve svém životopisu i jisté kaňky. Ta nejznámější je asi příběh o Uriášové ženě Betsabě, nebo Betšabě. V době, o které je řeč, je královská moc, navíc v silně patriarchální společnosti, obrovská. David jako král měl možnost vybrat si z izraelských dívek v podstatě libovolně, a podle dostupných historických zdrojů této možnosti i využíval. Přesto David využil, nebo lépe řečeno zneužil své moci k tomu, aby si přivlastnil manželku jednoho ze svých vojevůdců v momentě jeho nepřítomnosti. Toto byl morálně nedovolený čin, bylo to něco za čárou i ve zmiňované patriarchální společnosti s mocným králem. Aby toho ale nebylo málo, David chtěl své provinění ještě zamaskovat tím, že poslal zmiňovaného vojevůdce, Uriáše, na jistou smrt pomocí rafinované válečné strategie. David se tedy ukázal nejenom jako cizoložník, ale také jako vrah. Jak to tak bývá u mocných, tehdy i v naší době, po chvilce zapomene na to, co se stalo a věnuje se pro něho důležitějším záležitostem. A s největší pravděpodobností by mu všechno pošlo, kdyby to celé zůstalo jenom na králových služebnících. Nesmíme ale zapomínat na proroky, tedy tyto zvláštní postavy v dějinách izraelského národa, kteří sice nepředpovídali budoucnost, ani nehádali, co se má stát, jak to bylo zvykem u okolních národů, ale dívali se na realitu Božíma očima. Proroci byli tedy lidé, kteří dokázali přes zaběhaný systém, ne zřídka ohnutý ve prospěch vládnoucí vrstvy, poukázat na spravedlnost a právo. Za králem Davidem tedy přichází prorok Nátan a úžasně pedagogickým způsobem mu vypráví příběh o člověku, který přesto, že byl bohatý, že vlastnil mnoho bravu a skotu, jak píše Bible, v momentě, kdy mu přišla návštěva, z lakoty nechtěl vzít ze svého a ukradl tedy jedinou ovečku chudého souseda, pro kterého tato ovečka byla vším. Boháč tuto ovečku nabídl své návštěvě. David při poslechu tohoto příběhu vzplane rozhořčením a požaduje okamžité potrestání viníka. Jak to tak bývá, když soudíme druhého, i David hned žádá exemplární trest. Na jeho překvapení ale Nátan tvrdě říká, že tím loupežníkem a vrahem je on sám. Král David si tehdy uvědomuje svou vinu, najednou vidí trám ve svém oku, který byl pro něho před tím neviditelný. Davidova velikost nespočívá v tom, že byl svatý a nevinný, ale v tom, že dokázal přiznat svou vinu, požádat o odpuštění a když mu toto odpuštění bylo dopřáno, on ho přijal.

Věřím, že tento příběh může sloužit také pro nás jako poučná inspirace v několika různých perspektivách:

1. Poukazuje na typické vlastnosti hříchu: není to pouhé překročení nějakého předpisu nebo zákona. Mnohem více se jedná o narušení vztahu s Bohem, které garantuje správnou pyramidu hodnot a tím pádem nezakalený pohled na realitu. V momentě hříchů se narušuje nebo dokonce přerušuje naše schopnost vidět věci tak, jak jsou, celá realita se posouvá do jiné roviny, my se stáváme v jistém slova smyslu slepými a nejsme schopni správného uvažování a rozhodování.

2. Daný příběh nám ale také ukazuje význam dobrého přítele. Takového, který má správné vidění reality, a navíc nebojí se nám dát zpětnou vazbu. Přítele, který právě proto, že nám chce dobře, řekne to, co děláme špatně.

3. David nás učí dospělému křesťanství: ve zralém postoji víry se totiž vždy pojí svoboda s odpovědností. Svatost nespočívá v tom, že člověk žije bez chyby a dokonale na tomto světě. Cesta k svatosti je cesta zrání a k tomu patří i chyby. Důležité je, abychom byli schopni a ochotni přiznat chybu a přijmout zodpovědnost. Naše doba je poznačená právě tím, že hodně mluví o právech na všechno možné, o svobodě volit cokoli, ale jsme permanentně ve stavu, kdy se zdráháme přijmout zodpovědnost.

4. V neposlední řadě nás David učí také důležitosti odpuštění. Nejenom žádat a prosit o odpuštění, což také vůbec není lehké, jak všichni máme zkušenost, ale také učit se odpuštění přijímat, důsledkem čehož je také odpuštění sobě samému a obnova vztahu s osobou, vůči které jsme se provinili. Jistě si pamatujeme na rozdílnou reakci Jidáše a Petra potom, co si oba dva uvědomili své selhání vůči Ježíšovi. Zatímco Jidáš nedokázal uvěřit, že mu Ježíš může odpustit, Petr zaplakal, ale v Ježíšovým pohledu našel odpuštění, které později bylo ještě explicitně potvrzeno Ježíšem. Někdy nám možná způsobuje problém to, že si pleteme to, co odpuštění vlastně je.

- Odpuštění není říct „Promiň“: někdy nejsou nutná slova na to, abychom odpustili, někdy vůbec není nutný kontakt s viníkem. My si někdy pleteme odpuštění a smíření: na to první stačí vždy jenom jedna osoba, na to druhé jsou potřebné dvě. Smíření není vždy možné, odpuštění ano.

- Je důležité pamatovat na to, že odpuštění není jenom přijetí toho, co se stalo. Pokud se nám nepovede akceptovat viníka jako lidskou bytost, neodpustili jsme.

- Odpuštění není opětovná důvěra vůči tomu, kdo se vůči nám provinil, kdo nás zranil. Odpuštění je zdarma, ale důvěra se musí zasloužit.

- Odpuštění také není opak spravedlnosti, odpuštění nebrání schopnosti být čestný. Odpuštění neznamená nutně vynechání trestu.

Pokud jsme alespoň trochu upřímní sami k sobě, také my máme nemálo různých nespravedlností na svědomí. Pamatujme ale na to, že ať se nám už povede, nebo nepovede cokoli, Bůh na nás čeká s otevřenou náručí. Ježíš se stal obětí, abychom si mohli přestat vybírat za oběť jiné nebo dělat oběť ze sebe. Ale platí také, že ho žádáme o odpuštění „neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviní proti nám“.

29. ledna 2022, 08:14