Hledejte

Katedra sv. Petra ve Vatikánské bazilice Katedra sv. Petra ve Vatikánské bazilice 

Kapitula svatého Petra vstupuje do přechodného období v očekávání nových stanov

Vatikán. Snížení nákladů a větší centralizace finančního řízení ve Stavební huti sv. Petra. Těmito přechodnými normami týkajícími se svatopetrské kapituly ve Vatikánu zahajuje papež František její reformu, která má nastat po vydání nových stanov Stavební huti sv. Petra. Členové kapituly svatého Petra byli potvrzeni na dobu jednoho roku do definitivní reformy. Pokud již pobírají plat nebo důchod, nepřísluší jim žádný jiný příjem, rozhodl papež František.

Díky přechodným normám, které dnes zveřejnil Svatý stolec, si papež František vyhradil rok času na dokončení nových stanov svatopetrské kapituly. Prozatím se v normách uvádí, že „kapitulu papežské baziliky svatého Petra ve Vatikánu tvoří kolegium kněží jmenovaných Svatým otcem v roli kanovníků“. Právě oni jsou povoláni poskytovat „liturgickou a pastorační animační službu bazilice svatého Petra“. Nyní je však v nových pravidlech stanoveno, že „dostávají kapitulární odměnu, kterou nelze kumulovat s jinými provizemi nebo jinými odměnami za služby poskytované v římské kurii a v jiných institucích spojených se Svatým stolcem“. V praxi to znamená skutečné snížení platů kanovníků, protože všichni pocházejí z kuriálních míst, a proto mají důchod. Totéž platí pro koadjutory kapituly, které rovněž jmenuje papež.

V třetím článku přechodných norem čteme, že „správa a řízení hospodářských činností spojených s muzeem Svatopetrského pokladu a prodejem náboženských předmětů je svěřena Stavební huti sv. Petra, která zaměstnává všechny zaměstnance kapituly“. V praxi tak přechází obchodní správa z kapituly na Stavební huť, která má také za úkol vyplácet odměny kanovníkům a jejich asistentům. Na druhé straně kapitula nadále „zachovává a spravuje stávající nemovitý a finanční majetek a příslušnou rentu“. Toto dědictví se skládá z různých darů nashromážděných v průběhu staletí, včetně pozemků a nemovitostí v Římě i mimo něj. Neexistují přesné celkové odhady svatopetrského dědictví, protože se hromadilo po staletí, ale jeho velká část již byla převedena pod majetkovou správu Apoštolského stolce (APSA).

Kapitula sv. Petra byla založena v roce 1043 sv. Lvem IX. s cílem zajistit pravidelnou bohoslužbu u svatého Petra a v prvních letech také podporovat papeže při správě svatopetrského dědictví. Předsedou kapituly je arcikněz svatopetrské baziliky a kromě něho ji tvoří kapitulní vikář a dalších 34 členů, kteří jsou vybíráni z osobností katolické církve po ukončení jejich aktivní činnosti.

(jag)

28. srpna 2021, 16:45