Hledejte

P. Guerrero Alves SJ, vatikánský prefekt Sekretariátu pro ekonomiku P. Guerrero Alves SJ, vatikánský prefekt Sekretariátu pro ekonomiku 

Guerrero: Svatopetrský haléř na podporu poslání církve

V předvečer tradiční sbírky na podporu charity a papežovy služby univerzální církvi prefekt Sekretariátu pro ekonomiku ilustruje údaje o sbírce a využití prostředků: "Lidé mají právo vědět, jak peníze utrácíme."

Rozhovor Andrey Tornielliho, Vatican News

"Je důležité spolupracovat, protože si nemůžeme myslet, že poslání církve je možné udržet bez přispění věřících. Hlásání evangelia po celém světě se vším, co k tomu patří, předpokládá podpůrnou strukturu." V předvečer sbírky svatopetrského haléře prefekt Sekretariátu pro ekonomiku, jezuita Juan Antonio Guerrero Alves, v tomto rozhovoru vysvětluje, jak jsou vybrané prostředky použity: na charitativní aktivity a příspěvek na papežovu službu církvi ve světě.

Otče Guerrero, po tolika rozporuplných zprávách se mnoho lidí ptá a chce vědět něco o svatopetrském haléři.

Především bych chtěl říci, že lidé mají právo vědět, jak utrácíme peníze, které nám byly dány. Někdy rozpory vznikají z nedostatečných znalostí, které zase mohou být důsledkem nedostatečné transparentnosti. Když jsem nastoupil do funkce prefekta Sekretariátu pro ekonomiku (SPE), požádal mě Svatý otec, abych věnoval zvláštní pozornost transparentnosti. Během tohoto období ve SPE jsem se snažil podělit se s věřícími o ekonomické údaje Svatého stolce, které znám a které mi připadaly důležité.

K čemu je tedy sbárka svatopetrského haléře?

Někdo mluví o papežově charitě - a je to tak. Charita samozřejmě nabízí dary místním církvím, institucím, rodinám nebo lidem v nouzi. Nejde však jen o peníze, které přicházejí do Říma a které Vatikán rozděluje do různých částí světa na charitativní účely. To je součástí účelu sbírky. To znamená, že přicházejí dary, které se okamžitě rozdělují na místa, kde je to potřeba. Uvedu příklad, který znám z první ruky: v roce 2021, od doby, kdy je pod dohledem a kontrolou sekretariátu pro hospodářství, obdržel Obolus do dnešního dne dary ve výši 21 milionů eur (možná ještě nějaké z loňského roku dorazily pozdě). Z toho 8 milionů eur bylo rozděleno na evangelizaci nebo sociální projekty na podporu církví v nouzi, především v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Vývoj v první polovině roku, kdy je poskytováno více přímých darů, by měl být podobný jako v předchozích letech.

Haléř se však nepoužívá pouze k dobročinným účelům...

Ve skutečnosti je také důležité vysvětlit a pochopit, že část papežovy charity se týká jeho poslání jednoty v lásce, které vykonává prostřednictvím dikasterií a institucí Římské kurie ve službě všeobecné církvi. Část rozpočtu některých dikasterií je určena na pomoc církvím v nouzi a v obtížných lidských situacích, ale to obvykle není hlavní součástí jejich poslání, které spočívá spíše v poskytování specifické služby univerzální církvi. Tyto instituce kurie nemají žádné vlastní příjmy a za své služby zpravidla nedostávají žádnou finanční odměnu. Pomyslete na službu jednotě víry, liturgii, církevní soudy, papežovu komunikaci, péči o dědictví získané během staletí v knihovně nebo archivu, kde jsou uchovávány důležité dokumenty z dějin lidstva, papežská zastoupení ve světě a tak dále. Tyto služby poskytované univerzální církvi nepřinášejí příjmy a jsou částečně financovány z výběru haléře.

Často se mluví o milionovém fondu haléře. Můžete vysvětlit, proč je část sbírky haléře uschována a proč je zřízen tento fond?

Pokud jde o úspory a skutečnost, že fond haléře existuje již desítky let, jedním z elementárních vysvětlení je, že když přijdou velké mimořádné dary, například velké dědictví na papežskou misii, nezdá se rozumné je utratit okamžitě během roku. Může být použit později, až bude potřeba větší, nebo může být vytvořen fond na podporu dlouhodobých projektů v průběhu času. Spořit v letech, kdy to nejméně potřebujete, na dobu, kdy to budete potřebovat nejvíce, je rozumné a prozíravé. S těmito úsporami je samozřejmě třeba nakládat opatrně, podle zásad sociální nauky církve, s rozvahou dobrého hospodáře a s vědomím, že to, co každoročně dostáváme, nepokryje všechny výdaje našeho poslání.

Měla hospodářská krize způsobená pandemií velký vliv na poslední sbírku?

V posledních letech jsme již zaznamenali ve sbírce pokles. Mezi lety 2015 a 2019 se sbírka snížila o 23 %. Kromě tohoto poklesu byly v roce 2020, tedy v prvním roce Covidu, příjmy sbírky o 18 % nižší. Krize spojená s pandemií se pravděpodobně projeví i letos. Některé přijaté dary mají konkrétní cílovou destinaci, jiné jsou obětními dary pro Svatého otce obecně. V roce 2019 činila sbírka svatopetrského haléře 53,86 milionu eur a byla rozdělena takto: 43 milionů do všeobecného fondu haléře a 10,8 milionu se zvláštním určením pro situace nouze v církvi a ve světě. V roce 2020 činila sbírka 44,1 milionu eur, které byly rozděleny takto: 30,3 milionu eur pro obecného fondu a 13,8 milionu eur pro zvláštní určení.

Můžete objasnit, co myslíte "zvláštními destinacemi"?

Když mluvíme o zvláštním nebo cíleném určení, máme na mysli cílené dary, například na výstavbu kostelů v zemích třetího světa, sociální služby, jako jsou nemocnice pro děti nebo podpora škol v oblastech chudoby, podpora přítomnosti náboženských společenství v oblastech, kde je to obtížné kvůli násilí nebo chudobě, vzdělávání pastoračních pracovníků atd. Sociální projekty v těchto destinacích zaujímají lví podíl. Pokud obdržíme dar s již definovaným účelem a přijmeme jej, respektujeme vůli dárce. Na druhou stranu se v rozpočtech některých resortů v tomto roce nižších příjmů zvýšily výdaje na podporu církví v obtížích, jako je tomu v případě odboru integrálního lidského rozvoje, který zvýšil své výdaje na podporu některých situací, které byly v tomto roce nejvíce postiženy.

Otče Guerrero, proč je důležité zde spolupracovat? Proč přispívat na tuto sbírku?

Spolupráce je důležitá, protože si nemůžeme myslet, že poslání církve může být udrženo bez přispění věřících. Hlásání evangelia po celém světě se vším, co k tomu patří, předpokládá podpůrnou strukturu. Církev takto žila vždy. Jak řekl papež František ve svém poselství Papežským misijním dílům, církev se vždy udržovala v chodu díky darům vdov, díky příspěvkům nesčetných lidí, kteří jsou vděční za dar víry a dávají, co mohou. Již na počátku církve svatý Pavel podporoval sbírku ve prospěch církve v Jeruzalémě (srov. 1 Kor 16,1). Apoštol ve svých listech uvádí některá kritéria, která se soustřeďují na princip jednoty různých společenství jedné církve.

Sbírka byla v posledních letech často jmenována v médiích kvůli její investici do fondu, který vlastní budovu na Sloane Avenue v Londýně. Přišlo se touto operací o hodně peněz?

Je to bolestný příběh. Vždy platí, že při investování někdy získáváte a někdy ztrácíte. Pokud však došlo k nesrovnalostem, musíme je pochopit a potrestat viníky. Investice fondu byly tradičně uloženy v jednom koši spolu s investicemi ostatních fondů přidělených Státnímu sekretariátu. Nebylo snadné říci, že tato část, tyto podíly nebo tato budova patří haléři a toto patří jiným fondům. Jak jsem již řekl, Svatý stolec se vydal cestou transparentnosti a tato cesta zahrnuje také objasnění nejasných epizod. Zatím lze říci, že znehodnocení a ztráty budovy v Londýně - předpokládám, že se tak stalo z úcty k darům věřících - nedopadly na fondy haléře, ale na jiné fondy, které měl Státní sekretariát. O tom bylo rozhodnuto při rozdělování příspěvků jednotlivých fondů na ztráty.

Bylo napsáno mnoho čísel, hovořilo se i o 800 milionech eur. Můžete nám říci, kolik peněz má fond svatopetrského haléře vlastně k dispozici?

Mluvit o 800 milionech eur... to mi připadá jako fantazie! Podle účetních uzávěrek, které jsem viděl, bylo čisté jmění všech fondů Státního sekretariátu za posledních deset let vždy hluboko pod touto částkou. Fond haléře v roce 2015 činil 319 milionů euro. V posledních letech se v průměru utratilo o 19 milionů eur více, než se vybralo. K 31. prosinci 2020 měl fond haléře k dispozici přibližně 205 milionů eur, z nichž část byla uložena v méně "likvidních" investicích, včetně slavného paláce v Londýně. Fond haléře  byl v posledních letech dekapitalizován kvůli výdajům dikasterií kurie, které potřebovaly více, než kolik se vybralo. Je zřejmé, že tomu tak již nemůže být.

Kdo dnes spravuje fondy haléře?

Dary Obolus až do loňského roku vybíral, spravoval a administroval Státní sekretariát. V prosinci 2020 bylo vydáno Motu proprio, kterým byly finanční prostředky převedeny na APSA. Pokud jde o sbírku, její velká část se koná v kostelích během sbírky na svátek sv. Petra 29. června. V loňském roce byla v mnoha zemích kvůli uzavření kostelů kvůli pandemii sbírka přesunuta na 4. října, na svátek sv. Františka. Letos se bude opět konat na den sv. Petra. Jednotlivé církve posílají sbírku diecézím a diecéze ji posílají nunciaturám, které ji pak posílají do Říma. Mnozí věřící přispívají přímo prostřednictvím webových stránek nebo přímým převodem na účty IOR. Co se týče Motu proprio z prosince loňského roku, odpovídá potřebě zajistit maximální transparentnost při rozlišování funkcí v jednotě mise. Svatý stolec je jeden. Všichni sloužíme poslání papeže, Petrova nástupce. Za řízení a správu fondu a výnosů je nyní zodpovědná APSA, i když projekty, které mají být podpořeny, určuje přirozeně Státní sekretariát, který prostřednictvím nunciatur lépe zná potřeby církví a zemí. Za kontrolu příjmů a výdajů je odpovědný sekretariát pro ekonomiku, kde nyní sídlí i Úřad svatopetrského haléře. Doufáme, že co nejdříve budeme moci věřícím podat přesnou zprávu o všem, co se týká haléře svatého Petra, počínaje příjmy a výdaji.

(vac)

25. června 2021, 13:00