Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.

Nový dokument s mezinárodním dosahem, který byl připaven ve spolupráci s vatikánskou komisí Covid-19, zdůrazňuje, že „lidé s postižením a jejich pečovatelé potřebují a zasluhují zvláštní pozornost a podporu, protože pandemie má na jejich životy nepřiměřeně negativní dopad“. Poukazuje rovněž na nezbytnost co nejvíce zapojit a podpořit osoby se zdravotním postižením „při vytváření pečovatelských plánů a rozhodování o zdravotním stavu obyvatelstva za všech okolností, včetně pandemií“.

Text vyjmenovává tři klíčové etické problémy: prosazování řešení prostřednictvím zapojení osob se zdravotním postižením do procesu plánování a rozhodování; překročení rámce zdravotního postižení pouze v biomedicínském pojetí a zapojení všech lékařských specializací, jakož i dalších oborů a dalších sektorů státní správy a společnosti; a konečně rozvoj rámcových programů veřejného zdraví založených na solidaritě a rychlém postupu pro chudé a zranitelné na místní i celosvětové úrovni.

Lidem s postižením je třeba naslouchat a v tomto smyslu navrhuje nóta Papežské akademie pro život vypracování skutečného magisteria, neboť „postižení lidé nám zvláště během této pandemie udělili nevšední lekci“. Vyzývají nás totiž k novému pohledu na smysl života, přijetí vzájemné závislosti a odpovědnost za druhé jako způsobu života, který podporuje společné dobro. „Trpící a ukřižovaný Kristus s postiženými stále žije, během této pandemie i po ní. Jsou srdcem Boha a ústředním bodem služby celého Božího lidu. Církev má tedy poslání doprovázet lidi s postižením, pečovat o ně a zasazovat se za ně“, píše se ve vatikánském dokumentu.

Nóta rovněž uvádí sedm praktických doporučení. Katolické zdravotnické organizace jsou mimo jiné vyzvány, aby převzaly vedoucí úlohu v reakci na potřeby osob se zdravotním postižením a jejich rodin během pandemie a po ní. Na mezinárodní úrovni dokument doporučuje, aby byla dána přednost těm, na které obecná opatření v oblasti veřejného zdraví kladou nepřiměřenou zátěž, protože zejména v případě osob se zdravotním postižením kupříkladu došlo k výpadku či ztrátě základních pečovatelských služeb.

Závěr dokumentu připomíná některé evangelijní zásady a podotýká, že „bohužel v křesťanském myšlení bylo postižení často označováno za důsledek prvotního hříchu“. Na druhé straně evangelium učí, že „na konci svého života a lidských dějin budeme souzeni podle naší lásky k bližnímu, zejména k chudým, nejzranitelnějším a těm, kteří jsou považováni za poslední členy lidské rodiny. V dnešní době jsou mezi nimi i lidé se zdravotním postižením“.

Jak uvedl mons. Vincenzo Paglia, předseda Papežské akademie Pro život, „připravujeme další texty, jež by propůjčily hlas takovým kategoriím lidí, které nejvíce trpí pandemií a jejími sociálními, ekonomickými a psychologickými důsledky, protože církvi přísluší nevyhnutelná úloha 'matky a učitelky'“. Nóta o prožitku koronavirové pandemie ze zorného úhlu postižených, zveřejněná 15. června, přichází po předchozích dokumentech o pandemii a všeobecném bratrství a studii Humana Communitas v pandemické éře (z března a července minulého roku) a letošní úvaze o starých lidech za pandemie.

(jag)

18. června 2021, 10:04