Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Biodiverzita: Nelze jen naslouchat křiku Země.

Ve Vatikánu proběhl webový seminář inspirovaný encyklikou Laudato si’, pořádaný Dikasteriem pro službu integrálnímu lidskému rozvoji a Vatikánskou komisí Covid-19. Během setkání bylo zdůrazněno, že v návaznosti na učení papeže Františka je nutné regenerovat zdravé ekosystémy a chránit biologickou rozmanitost.

Amedeo Lomonaco - Vatikán

Očekává se konference o biologické rozmanitosti, která se bude konat v
říjnu v Číně, a studuje se učení encykliky o péči o společný domov. Z
tohoto dvojitého horizontu se vyvinuly úvahy, které se objevily během
webináře o biologické rozmanitosti inspirované Laudato si’. Příspěvky
se věnovaly dvěma zásadním aspektům. Současnému kontextu krize a
ochraně biologické rozmanitosti. Události se zúčastnili mimo jiné Jane
Goodall a kardinál Peter Turkson, prefekt Dikasteria pro službu
integrálnímu lidskému rozvoji . Kardinál připomněl současný scénář
poznamenaný krizí, a to nejen zdravotní, a zdůraznil, že pandemie
způsobila zhroucení světové ekonomiky, což dále prohloubilo propast
mezi bohatými a chudými. Je proto nutné rekalibrovat vývojové modely a
„dávat chudé do středu pozornosti“.


Zdraví přírody i lidstva

Prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji  poté
připomněl jeden důležitý vztah. Pandemie, jak řekl, nám ukazuje, že
„když je nemocná příroda, je nemocné i lidstvo“. "Mezi zdravím přírody
a zdravím lidstva existuje důvěrný vztah." „Zdraví lidstva”, dodal
kardinál Turkson, “závisí na zdraví přírody.“ „Pokud je příroda
nemocná znečištěním nebo ničením způsobeným člověkem, trpí také
lidstvo.“


Biodiverzita je dar v ohrožení

Biodiverzita, biologická rozmanitost, je stvořením Boha a v Bibli je
chápána jako aktivní aspekt velikosti Boží. V sociální nauce církve je
uznávána jako nepřetržitá práce Božího tvoření, jako posvátný dar od
Boha. „Každé stvoření má svou vnitřní hodnotu“. Kardinál Turkson
vysvětlil, že každé stvoření je „projevem Boží slávy“. Ale dnes jsme
svědky ničení „daru stvoření“. Každý rok jsme svědky „zmizení tisíců
rostlinných a živočišných druhů“.

Narovnání ekologického dluhu

Kardinál Turkson také poukázal na zadlužení, které stále roste. Říká
se tomu „ekologický dluh“. Náklady na škody způsobené lidským
využíváním přírody jsou podle něj mnohem vyšší než ekonomické výhody,
které z toho plynou. Jak můžeme, ptá se kardinál, splatit náš
ekologický dluh? Tváří v tvář této zásadní otázce nemůže lidstvo
zůstat lhostejné: „Je naší povinností, jak zdůraznil kardinál Turkson,
chránit biologickou rozmanitost na Zemi.“


Voláni k ekologickému obrácení

„Ochrana biologické rozmanitosti je především lidským úkolem“. Všichni
jsme povoláni, říká prefekt, k ekologické konverzi. To vyžaduje změnu
mentality a perspektivy. Člověk musí přejít od touhy po kontrole a
nadvládě k setkání se stvořením a přivítat všechny jeho dary. Musíme
přejít „ze ziskuchtivého pohledu na pohled kontemplativní a
milující“.

Respektujte domorodé národy

"Domorodé národy jsou základními strážci biologické rozmanitosti."
Pokud chceme chránit svět, musíme tyto národy a jejich způsob života
respektovat a chránit. Lidská rodina, jak poznamenal kardinál Turkson,
se může mnoho naučit o péči o biologickou rozmanitost tím, že bude
věnovat pozornost tomu, jak naši domorodí bratři vidí svět a žijí ve
vztahu ke stvoření.

Je čas jednat

Nelze jen poslouchat křiku Země. Musíme jednat společně, řekl na závěr
kardinál Turkson, aby „již nedocházelo ke ztrátě biodiverzity“ a aby
byly obnoveny poškozené ekosystémy. Jsme povoláni, abychom přijali
integrovanou ekologickou perspektivu k přeorientování ekonomiky a
politiky tak, aby byla respektována důstojnost lidské osoby a
integrita stvoření.

24. dubna 2021, 10:36