Hledejte

Vzkříšení Lazara Vzkříšení Lazara 

Nové dekrety Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dnes zveřejnila dva nové dekrety. První se týká zápisu nezávazných památek u tří učitelů církve do všeobecného římského kalendáře, druhý rozšiřuje červencovou liturgickou památku sv. Marty rovněž na její dva sourozence: Lazara a Marii.

Sv. Řehoř z Nareku, sv. Jan z Ávily a sv. Hildegarda z Bingen byli prohlášeni za učitele církve během posledních dvou pontifikátů. U prvně jmenovaného, Řehoře z Nareku, arménského mnicha a tvůrce duchovní literatury z 10. století, tak učinil papež František v roce 2015, zatímco španělského autora duchovních spisů Jana z Ávily a středověkou benediktinskou mystičku Hildegardu mezi učitele všeobecné církve započetl Benedikt XVI. při zahájení biskupské synody o nové evangelizaci (2012).

“Moudrost těchto mužů a žen se netýká pouze jich, protože jako učedníci božské Moudrosti se stali učiteli moudrosti pro celé církevní společenství. Z toho důvodu svatí učitelé a svaté učitelky církve figurují v římském kalendáři”, čteme v dekretu, který tak zdůvodňuje rozhodnutí papeže Františka o zavedení nezávazných liturgickým památek těchto světců: 27. února, sv. Řehoře z Nareku, opata a učitele církve; 10. května sv. Jana z Ávily, kněze a učitele církve; a konečně 17. září sv. Hildegardy z Bingen, panny a učitelky církve.

Od letošního roku se bude 29. června slavit liturgická památka sv. Marty, Marie a Lazara, sourozenců z Betánie, kterým papež věnoval řadu úvah nejenom při homiliích z Domu sv. Marty. Příslušný dekret zdůrazňuje důležité evangelní svědectví těchto tří sourozenců, kteří Ježíše přijali ve svém domě, hostili ho, naslouchali mu a uvěřili, že je vzkříšení a život. Dosud se ve všeobecném římském kalendáři připomínala pouze Marta, “kvůli tradiční nejistotě katolické církve ohledně totožnosti Marie, zaměňované s Magdalenou, hříšnicí, které Kristus odpustil hříchy a ukázal se jí po zmrtvýchvstání”. Novodobé studie a dnešní Římské martyrologium nicméně dosvědčují, že téhož dne se v některých zvláštních kalendářích uctívají rovněž Martiny sourozenci, Marie a Lazar.

Dekrety datované 25., resp. 26. ledna a podepsané prefektem zmíněné vatikánské kongregace, kard. Sarahem, a jejím sekretářem, arcibiskupem Rochem, doprovázejí nové liturgické texty v latině.

(jag)

2. února 2021, 14:56