Hledejte

Letošní neděle Božího slova ve Vatikánské bazilicie Letošní neděle Božího slova ve Vatikánské bazilicie 

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala nótu ke slavení neděle Božího slova

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dnes zveřejnila nótu ke slavení neděle Božího slova, kterou papež František vyhlásil loni na konci září prostřednictvím apoštolského listu (formou motu proprio) “Aperuit illis” na třetí neděli v mezidobí. Cílem nóty podepsané prefektem a sekretářem zmíněné vatikánské kongregace je připomenout “některé teologické, liturgické a pastorační principy týkající se proklamace Božího slova při mši svaté”.

Dokument by rád obnovil vědomí o důležitosti Písma svatého v životě věřících, zvláště pak v liturgii, která „je staví do živého a trvalého kontaktu s Bohem“. Jak dodává, neděle Božího slova je dobrou příležitostí k nové četbě některých církevních dokumentů, zejména úvodů (Praenotanda) k lekcionáři (Ordo Lectionum Missae). Poté v deseti bodech rozvíjí podněty ke slavení této neděle. Jelikož „Bůh hovoří ke svému lidu skrze biblická čtení pronášená při liturgii a sám Kristus hlásá své evangelium“, „je jedním ze způsobů obřadu, vhodných pro tuto neděli, vstupní průvod s evangeliářem, anebo umístění evangeliáře na oltář“.

Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dále upřesňuje, že biblická čtení určená církví v lekcionáři nemají být nahrazována jinými a že je třeba užívat liturgický překlad Bible. „Proklamace textů z lekcionáře utváří pouto jednoty mezi všemi naslouchajícími  věřícími“, čteme v textu, který mimo jiné doporučuje zpívaný žalm. V souvislosti s homilií vyzývá biskupy, kněze i jáhny, aby „vysvětlovali Písmo svaté a umožňovali jeho chápání“, přičemž mají tuto službu vykonávat s „výjimečnou oddaností a těžit z pomůcek, nabízených církví“. Dokument rovněž poukazuje na důležitost ticha během liturgické slavnosti, neboť „pokud se podpoří rozjímání, umožňuje se Božímu slovu, aby je posluchač přijal do svého nitra“.

Po těch, kteří ve shromáždění věřících pronášejí Boží slovo, požaduje vatikánská kongregace „zvláštní vnitřní i vnější přípravu, obeznámenost s přednášeným textem a nezbytnou praxi v přednesu“. Naléhá rovněž na péči o ambon, od něhož zaznívá Boží slovo, homilie a všeobecná modlitba věřících (přímluvy), a tudíž je méně vhodné, aby se k ambonu přistupovalo kvůli vyhlašování různých komentářů, oznámení či k dirigování zpěvu. Tatáž péče má náležet liturgickým knihám, které uchovávají Boží slovo, aniž by se nepatřičně nahrazovaly „různými brožurkami, fotokopiemi, či příručkami“.

K lepšímu poznání Písma svatého a jeho místa v liturgii Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje organizaci formačních setkání, předcházejících či těsně následujících neděli Božího slova. Takové kurzy mají podrobněji seznamovat s „kritériem liturgického rozmístění různých biblických knih během roku a v jednotlivých liturgických obdobích či se stavbou cyklů liturgických čtení o nedělích a všedních dnech“. Neděle Božího slova je rovněž vhodnou příležitostí k „prohloubení spojitosti mezi Písmem svatým a denní modlitbou církve“ v místech, kde se koná společná modlitba ranních chval a nešpor. V závěru Kongregace pro bohoslužbu a svátosti předkládá za vzor „veliké lásky k Božímu slovu“ sv. Jeronýma, jehož papež František loni v září připomenul v apoštolském listě Scripturae sacrae affectus u příležitosti šestnáctistého výročí jeho úmrtí.

(jag)

19. prosince 2020, 12:38