Hledejte

kard.  Kurt Koch kard. Kurt Koch 

Kardinál Koch: Papeže znepokojuje situace v německé církvi

“List Kongregace pro nauku víry, adresovaný německé biskupské konferenci, se důkladně a věcně zabývá textem dokumentu Ekumenického pracovního kruhu evangelických a katolických teologů”, říká předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kard. Kurt Koch, v rozhovoru pro měsíčník Herder-Korrespondenz.

Dokument nazvaný „Společně u stolu Páně“ se loni na podzim vyslovil pro interkomunio mezi německou katolickou a evangelickou církví. Podle kardinála Kocha poukázala Kongregace pro nauku víry na skutečnost, že zmíněný ekumenický dokument považuje za vyřešené otázky, které dosud vyřešené nejsou, ale naopak vyžadují další a hlubší diskusi. Konkrétně se jedná o přesné chápání eucharistie a Večeře Páně, vztahu mezi eucharistií a církví, svěcení a vazby mezi křtem a eucharistií. Ekumenický pracovní kruh hájí tezi, že již neexistují rozdíly, které by obě církve dělily, a že evangelická Večeře Páně a katolická eucharistie jsou v podstatě dvě různé formy téhož dění.

Vatikánská kongregace naopak nyní důrazně upozornila na přetrvávající závažné rozdíly, a proto důsledky vyvozované katolickými a evangelickými teology v Německu nepovažuje za nynější ekumenické situace za přijatelné. Kardinál Koch o problémech ekumenického dokumentu již vloni hovořil s různými německými biskupy, včetně nynějšího předsedy episkopátu, biskupa Georga Bätzinga z Limburku, který k dokumentu “Společně u stolu Páně” připojil svůj podpis. “Nezdá se, že bych ho přesvědčil”, podotýká kard. Koch v časopise Herder-Korrespondenz.

 “Slyšel jsem, že papež při osobních rozhovorech vyjádřil starost o církev v Německu, a to nejenom v souvislosti s případným interkomuniem, nýbrž vůbec vzhledem k tamější situaci”, pokračuje švýcarský kardinál a připomíná loňský papežův List putujícímu Božímu lidu v Německu. “Nynější dopis z Říma jasně naznačil, že dokument Pracovního kruhu teologů se dotýká otázek, které prostě církev v nějaké zemi nemůže rozhodnout sama pro sebe. Kromě toho je pro mne stěží pochopitelné, jak se chceme ubírat cestou eucharistického společenství mezi katolíky a protestanty, aniž bychom přizvali pravoslavné a východní církve”, uzavírá předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.

(jag)

23. září 2020, 16:11