Hledejte

Vatican News
2019.10.26 Sinodo dei Vescovi sedicesima Congregazione generale 2019.10.26 Sinodo dei Vescovi sedicesima Congregazione generale  (Vatican Media)

Synoda: Nové stezky pro církev a pro integrální ekologii

Dnes odpoledne se konalo poslední zasedání biskupské synody o Amazonii, na kterém byl přijat závěrečný dokument. Skládá se z pěti kapitol, úvodu a krátkého závěru; přibližně 100 tisíc znaků textu (106 196 včetně mezer), rozděleného do 120 paragrafů.

Dokument nese název „Nové stezky pro církev a pro integrální ekologii“. Klíčovým slovem, figurujícím v názvech všech jeho pěti kapitol, je konverze, a podává tedy zamyšlení nad novými stezkami integrální, pastorační, kulturní, ekologické a synodální konverze.

Jak známo o závěrečném dokumentu se hlasuje, téma po tématu. Hlasujících bylo 181 a minimálním počtem pro schválení dotyčného tématu je podle hlasovacího řádu na synodě 120 hlasů. Zmiňme jen několik témat, která byla přijata, avšak nikoli jednohlasně. V každém případě jsou závěry biskupské synody pouhými návrhy, jež nejsou závazné pro papeže.

Kněžské svěcení ženatých mužů; placet 128, non placet 41:

č.111. „Vezme-li se v potaz, že legitimní odlišnost nepoškozuje společenství a jednotu církve, nýbrž je vyjevuje a slouží jim (LG 13; OE 6), jak dosvědčuje existující pluralita ritů a disciplín, navrhujeme, aby kompetentní autority v rámci Lumen gentium 26 stanovily kritéria a předpisy pro kněžské svěcení vhodných a osvědčených mužů komunity, kteří obdrželi stálý diakonát, mají řádně založenou a stabilní rodinu a dostane se jim  vhodné formace ke kněžství, aby se stali oporou života křesťanské komunity hlásáním Slova a vysluhováním svátostí v těch nejvzdálenějších zónách amazonského regionu. V této souvislosti se někteří příznivě vyjádřili o všeobecném přístupu k tomuto argumentu.“

Studijní hypotéza jáhenství pro ženy; placet 137, non placet 30:

č. 103. „Během mnoha konzultací, které se konaly v Amazonii, byla vzhledem k množství poskytovaných služeb uznána a zdůrazněna role řeholnic a laiček v amazonské církvi a v jejích komunitách. Při mnoha těchto konzultacích se mluvilo o stálém diakonátu žen. Proto bylo toto téma velice časté také na synodě. Již v roce 2016 papež František jmenoval »Komisi pro studium diakonátu pro ženy«, která dospěla k neúplnému závěru ohledně diakonátu žen v prvních stoletích církve a jeho nynějších aplikací. Chtěli bychom se proto s touto Komisí podělit o svoje zkušenosti a reflexe a vyčkat na její závěry.“

Komise pro studium „Amazonského ritu“; placet 140, non placet 29:

č. 119. „Nový organismus církve v Amazonii má ustanovit kompetentní studijní a dialogickou komisi, která podle lidových zvyků a zvyklostí po předcích vypracuje amazonský ritus, který vyjádří liturgický, teologický, disciplinární a duchovní odkaz Amazonie se zvláštním odkazem na to, co praví Lumen gentium o východních církvích (srov. LG 23). Ten by byl přidán k již existujícím církevním ritům a obohatil tak evangelizaci, vyjadřovací schopnost víry ve vlastní kultuře, smysl pro decentralizaci a kolegialitu, jež mohou vyjadřovat katolicitu církve. Bylo by možné také studovat a navrhnout, jak obohatit církevní rity o způsob, jakým se tyto národy starají o svoje území a jakým se vztahují ke svým vodám.“

Konference biskupů Amazonie; placet 145, non placet 22:

č. 115. „Navrhujeme vytvořit biskupský organismus, který bude prosazovat synodalitu církví v amazonském regionu... [...].“

Laici střídající se ve vedení komunit; placet 156, non placet 14:

č. 96. „Biskup může v případě absence kněze svěřit na dobu určitou mandát výkonu pastorační péče v komunitě uričté osobě, která nemá kněžské svěcení, ale patří do komunity.“

Ekologické hříchy a ekologická ministeria; placet 150, non placet 13:

č. 82. „Navrhujeme definovat ekologický hřích jako skutek nebo opomenutí proti Bohu, bližnímu, komunitě a životnímu prostředí. Je to hřích proti budoucím generacím a projevuje se skutky a návyky znečišťovat a ničit harmonii životního prostředí, přestupky proti principu vzájemné závislosti a porušování sítí solidarity mezi tvory (srov. Katechismus katolické církve, 340-344) a proti ctnosti spravedlnosti. Navrhujeme zřídit zvláštní ministeria pro péči o „společný dům“ a prosazování integrální ekologie na farní úrovni a v každé církevní jurisdikci... [...] na všech úrovních a strukturách církve.“

Na závěr zasedání se ujal slova papež František, k jehož vystoupení se vrátíme.

 

(mig)

26. října 2019, 19:10