Hledejte

Vatican News
Setkání o ochraně nezletilých Setkání o ochraně nezletilých  (Vatican Media)

Summit o ochraně nezletilých: Požaduje se konkrétnost

„Na našem setkání spočívá břímě pastorační a církevní odpovědnosti, která nás zavazuje ke společné upřímné, hluboké a synodálně vedené diskusi o tom, jak naložit s tímto zlem, které sužuje církev a lidstvo,“ řekl papež František v úvodní promluvě dnes zahájeného vatikánského summitu o ochraně nezletilých.

Čtyřdenního zasedání se účastní 190 představitelů církve ze všech kontinentů. Svoláni byli všichni předsedové biskupských konferencí, představitelé řeholních společenství a z titulu úřadu také členové kardinálské rady a vedoucí organismů římské kurie.

Papež František: Vyzbrojeni vírou, duchem svobody, odvahy a konkrétnosti

“Rána způsobená sexuálním zneužíváním, jehož se lidé z církve dopustili na nezletilých, mne přiměla k tomu, abych se dotazoval vás (…) a abychom všichni společně naslouchali Duchu svatému, poddali se Jeho vedení a vyslechli nářek maličkých, kteří se dožadují spravedlnosti. (…) Svatý Boží lid na nás hledí a neočekává od nás pouhé a předem jisté odsouzení, nýbrž konkrétní a účinná opatření, která máme stanovit. Požaduje se konkrétnost.”

Řekl papež František a vybídl účastníky, aby se vydali na tuto cestu “vyzbrojeni vírou a duchem svrchované svobody, odvahy a konkrétnosti”. Přítomným pak předal seznam kritérií vypracovaných biskupskými komisemi a konferencemi, která mají sloužit jako podklad pro diskusi. Těchto jednadvacet bodů doporučuje zpřesnění procedur spojených s vyšetředním kauz zneužití, vypracování metod pro doprovázení obětí, nebo změnu v kanonických normách, jako je zvýšení minimálního věku k uzavření manželství na 16 let.

Svatý otec poděkoval také Papežské komisi pro ochranu nezletilých, Kongregaci pro nauku víry a členům organizačního výboru tohoto setkání za vynikající práci, kterou s velkým úsilím odvedli při jeho přípravě.

“A konečně prosím Ducha svatého, aby nás v těchto dnech podporoval a pomohl nám proměnit ono zlo v příležitost k uvědomění a očistě. Kéž nás Panna Maria osvěcuje, abychom se snažili vyléčit těžké rány, které pohoršení, vyvolané pedofilií, zasadilo jak maličkým tak věřícím.”

Svědectví obětí

Promluvě papeže Františka předcházela modlitba a předtočený sestřih svědectví pěti obětí. “Nikdo mne nevyslechl, ani moji rodiče, ani moji přátelé, ani později církevní představitelé. Nechtěli slyšet mne a můj pláč. A já se ptám: proč? Ptám se, proč mne neslyšel Bůh,” vložil jménem obětí do úvodní modlitby P. Hans Zollner, vedoucí Centra pro ochranu nezletilých na Papežské gregoriánské univerzitě. O traumatu prožitém v dětství vypověděli ve videozáznamu čtyři muži (z Jižní Ameriky, ze Spojených států, z Evropy a z Asie) a jedna africká žena.

Lidé, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni v církevním prostředí, mluvili o utrpení spojeném s nepřijetím a nedůvěrou. “Obvinili mne ze lži, řekli mi, že jsem nepřítel církve.” Hořká slova promlouvala o vraždě duše a víry, o mlčení či agresívní reakci těch, jimž příslušelo případ řešit.

Kard. Tagle: Kristovy rány připomínají nevinné utrpení i naši hříšnost

V první relaci hovořil  kardinál Luis Antonio Tagle o pastýři, který má znát bolesti svého stádce a léčit jeho rány. Mluvil o církvi jako Kristově těle hluboce zraněném sexuálními skandály jejích členů a pastýřů, kteří se provinili tím, že nedokázali odpovídajícím způsobem zareagovat. Filipínský kardinál poukázal k  perspektivě víry a církve na základě perikopy Janova evangelia (20, 19-28) o Zmrtvýchvstalém Ježíši, který se ukazuje učedníkům a vybízí Tomáše, aby se dotkl jeho ran. Citoval přitom mimo jiné také z výkladu mons. Tomáše Halíka o tom, že kdo zavírá oči před ranami našeho světa nemá právo vyznat: Můj Pán a můj Bůh. Kristovy rány zůstávají na jeho těle i po zmrtvýchvstání a když je Ježíš ukazuje, chce oživit paměť učedníků, připomenout jim, že je nese z lásky ke konkrétním mužům a ženám, ze slitovné lásky k lidstvu. Kardinál Tagle proto vybídl přítomné k odložení obav z přiblížení se ranám lidu. Ježíšovy rány také připomínají, že mnoho ran bylo způsobeno slepou ambicí, legalismem a zneužitím moci, která odsoudila nevinné ke smrti zločinců. Rány Vzkříšeného Krista nás upamatovávají na nevinné utrpení, ale také na naši slabost a hříšnost. V závěrečné části přednášky kardinál Tagle připomněl, že spravedlnost a zadostiučinění pro oběti zneužívání je nezbytná, avšak nepostačuje k udravení zlomeného lidského srdce.  Vybídl proto k solidárnímu doprovázení obětí směřujícímu k odpuštění, které jedině může vést k uzdravení bolesti hořkosti a k pokoji lidského srdce.

Arcibiskup Scicluna: Je naší posvátnou povinností chránit a garantovat spravedlnost

Druhým relátorem na vatikánském setkání o ochraně nezletilých byl maltský arcibiskup Charles J. Scicluna. Tento druhý sekretář Kongregace pro nauku víry je zároveň členem organizačního výboru probíhajícího summitu a má za sebou hojné zkušenosti v této problematice, naposled jako apoštolský vizitátor v kauze chilských skandálů. Je naší posvátnou povinnost chránit a garantovat spravedlnost, řekl ve své přednášce na téma přijetí odpovědnosti. Arcibiskup Scicluna opakovaně citoval z listu Benedikta XVI. irským katolíkům, ve kterém emeritní papež vypočítává faktory, jež přispěly k aktuální krizové situaci. Jmenuje nedostatečné procedury v posuzování vhodnosti kandidátů kněžství a zasvěceného života, nedostatečnou lidskou, morální, intelektuální a duchovní formaci v seminářích a noviciátech, privilegované postavení kléru ve společnosti, nepatřičnou tendenci hájit dobré jméno církve za každou cenu a obavy ze skandálu. Právě tyto nedostatky vedly k opominutím v uplatňování platných kanonických norem a k zanedbání péče o důstojnost každého člověka. Arcibiskup Scicluna proto vyzdvihl právo a povinnost referovat biskupovi nebo řeholnímu představenému o sexuálně nemravném jednání uvnitř církve a připomněl dvě základní pravidla: respekt ke stanoveným normám a respekt k občanským zákonům. “Je důležité, aby každé obvinění bylo zkoumáno za pomoci odborníků a aby bylo šetření uzavřeno bez zbytečných zpoždění.” V případech, kdy se jedná o zneužívání nezletilých musí být podle Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela výsledek vyšetřování oznámen Kongregaci pro nauku víry. V těchto případech je ordinář podle kanonického práva (CIC 1722) oprávněn k opatřením omezujícím či zakazujícím výkon kněžské služby.  V naprosté většině případů pak Svatý stolec autorizuje trestní kanonický proces. V případě verdiktu stanovujícího vinu obžalovaného, stejně jako v případě, kdy je obvinění zproštěn, je nutné rozsudek bezodkladně zveřejnit, připomíná arcibiskup Scicluna. “Všichni víme, jak obtížné je očistit dobré jméno kněze, který byl nespravedlivě obviněn.” V závěru se ještě jednou vrátil k výběru kandidátů kněžství a varoval před unáhleností vedenou pespektivou nedostatku kněží. S odkazem na již zmíněný list papeže Benedikta, který přiznává “závažné chyby v úsudku a nedostatky ve výkonu správy,” se maltský arcibiskup připojil k hlasům požadujícím větší spoluzodpovědnost laiků při výběru kandidátů biskupské služby.

Tisková konference: otázky celibátu, homosexualitz a výkonu moci

O průběhu prvního dne zasedání vatikánské schůzky o ochraně nezletilých informovala tisková konference probíhající pro velký zájem v aule Patristického institutu. Jak uvedli účastníci summitu, jedním z témat, které se během dnešního dopoledne opakovaně objevovalo, byl nedostatek vlády biskupa, díky němuž je někdy obtížné prosadit učiněná rozhodnutí. “Netoužíme však po donucovacích prostředcích, kterými disponovala inkvizice,” uvedl arcibiskup Scicluna s poukazem na to, že v případech zneužívání je nezbytná blízká spolupráce s výměrem spravedlnosti. ¨

Jedna z otázek se týkala také celibátu. Nebudou sexuální skandály příležitostí k jeho zrušení? – zajímal se německý novinář. Odpověděl mu P. Federico Lombardi SJ, který je moderátorem plenárního zasedání summitu:

“To je téma, o kterém samozřejmě můžeme hovořit. Jsme nicméně přesvědčeni, že otázka sexuálního zneužívání nemá nic společného s kněžským celibátem. Toto téma se neobjevilo, ale uvidíme, možná se o něm některá ze skupin zmíní.”

Novináře také zajímalo, proč se na dnešním zasedání nemluvilo o homosexualitě, vzhledem k tomu, že naprostá většina obětí jsou pohlavně dospělí chlapci. Arcibiskup Charles Scicluna v odpovědi uvedl, že každý případ zneužití je třeba posuzovat zvlášť a nelze uplatňovat žádné zevšeobecňující kategorie. V jiném kontextu pak dodal, že Kongregace pro nauku víry, do níž přicházejí veškeré informace o zneužívání ze strany duchovních osob, zvažuje možnost zveřejnění statistik o veškerých případech zneužití, k nimž v církvi došlo.

(job)

21. února 2019, 17:53