Hledejte

Papež František při mši svaté ke Světovému dni prarodičů a starších lidí ve Vatikánu Papež František při mši svaté ke Světovému dni prarodičů a starších lidí ve Vatikánu 

Abrahámovská náboženství se přihlásila k Deklaraci na ochranu starších lidí

Dokument, který byl ratifikován v Buenos Aires za přítomnosti arcibiskupa Vincenza Paglii, předsedy Papežské akademie pro život, představuje znak civilizace a odmítnutí "jakéhokoli pokušení 'odhodit' slabé a bezmocné".

Edoardo Giribaldi -  Vatican News 

V pondělí 28. srpna byla v sídle Argentinské katolické univerzity v Buenos Aires vyhlášena "Deklarace abrahámovských náboženství: Starší lidé v současné společnosti a jejich ochrana", podepsaná pod záštitou Papežské akademie pro život, kterou zastupoval arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda akademie.

Deklaraci formálně stvrdili profesor Don Rubén Revello, ředitel Ústavu bioetiky Lékařské fakulty UCA, rabín profesor Fernando Fishel Szlajen za židovskou stranu a šejk profesor Abdala Cerrilla za islámskou stranu.

Změna paradigmatu

Ve společném prohlášení zástupci abrahámovských náboženství upozornili na to, že rostoucí stárnutí světové populace lze vnímat jako příležitost pro starší lidi, aby "významně přispěli k sociální či komunitní dobrovolnické činnosti, vzdělávání a mezigeneračnímu předávání znalostí, mimo jiné k činnostem, jejichž pozitivní potenciál pro společnost nebyl dosud náležitě zhodnocen".

V dokumentu se uvádí: "Řešením této problematiky z holistické a humanitární perspektivy se nám možná naskýtá jedinečná příležitost změnit paradigma chápání starších lidí v pojmech negace a jako nadbytečné fáze života" a přejít do etapy "hodné úcty, péče a participace, uznat hodnotu a zkušenosti starších lidí, poskytnout jim potřebnou podporu a budovat inkluzivnější a vstřícnější společnost pro všechny věkové kategorie a ke společnému prospěchu".

Důstojnost starších lidí

Toho by bylo možné dosáhnout důstojným zacházením se staršími lidmi, neboť "fyzické opotřebení způsobené plynutím času" je kompenzováno jejich "nabytou moudrostí".

"Starší lidé jsou považováni za skutečné vůdce, jejichž moudrost z nich činí "učitele života."

Pomoc a integrace

Společné prohlášení zdůraznilo, že je důležité pomáhat starším lidem nejen z "milosrdenství a laskavosti", ale především "ze spravedlnosti".

Klíčovou roli hraje také integrace, neboť "abrahámovské kultury chápou stáří jako etapu vývoje, a nikoli jako období života odsouzené k sociální marginalizaci".

"Naše společnost se na stáří dívá svrchu a spojuje ho s minulostí a zastaralostí, ale stáří je budoucností nás všech. Ctít staré lidi dnes znamená připravit v budoucnu důstojnost, o kterou usilujeme, aby nám bylo dopřána."

Mezináboženský dialog

V tiskovém prohlášení vyjádřili tři signatáři deklarace svůj závazek a úvahy ve vztahu k dokumentu.

Prof. rabín Szlajen zdůraznil, že sjednocení pod společným záměrem chránit starší lidi ukazuje, že "soucit a spravedlnost překonávají rozdíly a mají pozitivní dopad na společnost".

Citoval homiletickou knihu Breišit raba 42,3 ze 4. století n. l., která potvrzuje, že: "Nejsou-li děti, nejsou ani studenti, nejsou-li studenti, nejsou ani moudří muži, nejsou-li moudří muži, nejsou ani starší muži, nejsou-li starší muži, nejsou ani proroci, a nejsou-li proroci, nemůže Bůh obrátit svou Prozřetelnost na všechny".

Šejk Prof. Abdala Cerrilla zdůraznil úctu, kterou lidé vyznávající islámskou víru chovají ke starším lidem ve společnosti, a připomněl úryvek z Koránu, který zní: "Váš Pán nařídil, aby uctívali jen Jeho a ctili své rodiče. Dosáhne-li jeden z nich nebo oba stáří, nepohrdejte jimi, ale mluvte s nimi vlídně" Svatý Korán (17,23).

Ochrana těch nejkřehčích

Prof. P. Rubén Revello připomněl katechezi papeže Františka o třetím věku a závazek, který projevila Papežská akademie pro život při implementaci paliativní péče. "Tímto úsilím hodláme zvýšit povědomí zejména u těch, kteří rozhodují o veřejné politice, a vytvořit názor ve prospěch respektování a ochrany nejslabších a nejkřehčích ve společnosti."

Arcibiskup Paglia se zaměřil na význam náboženství, která se "na základě svých tradic a duchovního dědictví sdružují, aby v občanské společnosti zvýšila povědomí o otázkách ochrany a úcty ke starším lidem".

29. srpna 2023, 16:13