Hledejte

2020.06.08 - Progetto promosso dal Dicastero per lo Sviluppo Integrale parte del programma per l'anno Laudato Si. La cappella è stata allestita all'orto botanico di Roma. 2020.06.08 - Progetto promosso dal Dicastero per lo Sviluppo Integrale parte del programma per l'anno Laudato Si. La cappella è stata allestita all'orto botanico di Roma. 

Poselství Páně k 5. výročí vydání encykliky Laudato si´

K 5. výročí vydání encykliky papeže Františka, věnované péči o společný dům, Laudato si´ (18. června 2015), která vzbudila velký ohlas mezi přírodovědci, vyhlásil vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji zvláštní Rok věnovaný tomuto dokumentu.

Velice diskutovaným tématem, které encyklika nanesla, je změna klimatu.

Mezi zastánce tvrzení o probíhající klimatické změně patří také Ing. RNDr. Václav Němec CSc. (foto), jenž byl Mezinárodní unií geologických věd (IUGS) uznán za otce oboru zvaného geoetika, o níž pořádá každoročně mezinárodní konference, a komentoval již samotné vydání encykliky (viz článek Správný výklad encykliky papeže Františka „Laudato si´ v časopise Doba seniorů č. 12/2015, str. 10-11, ZDE). Spolu s mnoha jinými kolegy zejména z oboru geologických věd však nespatřuje příčinu změny klimatu v rostoucím množství tzv. skleníkových plynů, na jejichž vzniku má lidská činnost mimochodem prokazatelně mizivý podíl. Tento český geoetik se v reflexi, kterou nabídnul naší redakci, zamýšlí nad tím, jaký význam může mít v tomto kontextu rostoucí seismická a vulkanická činnost naší planety:

 

„Encykliku Laudato si´ můžeme pět let po jejím vydání považovat za jeden z klíčových dokumentů pro celé lidstvo, zvláště když exponenciálně rostoucí změny v Přírodě začaly být provázeny nově zaznamenávanými jevy z Vesmíru a posléze též korona-virovou pandemií.

Geoetika ve vztahu k encyklice Laudato si´

Jako aktivní vědecký pracovník v geoetice od roku 1991 jsem začal na podzim 2015 organizovat pravidelné Mezinárodní konference o geoetice v Praze a Příbrami, pokračující v letech 2017 a 2019. Očekávalo se, že tyto konference zaujmou objektivní stanoviska ke všem hlavním současným neuralgickým bodům etiky a geoetiky ve světě v jakémkoli vztahu k vědám o Zemi i k astronomii a že přispějí k potřebnému zlepšení etického klimatu v Evropě a ve světě.

     Základem měly být úvahy a opětné připomenutí idejí, které uvedl Svatý Otec František při vystoupení na Valném shromáždění OSN v září 2015 s odkazem na předtím vydanou encykliku Laudato si´, kterou adresoval všem lidem dobré vůle. Tak začala tato encyklika sloužit našim Konferencím jako motivace i jako kompas pro kompetentní vědce. V každém ročníku aktuální situace otvírala nové naléhavé úkoly a výzvy pro geoetiku.

     Bylo třeba rektifikovat existující stanoviska kontaminovaná „virtuální realitou“. Přednostním úkolem Konferencí byla snaha dosáhnout pokroku v plné autonomii vědy a v její nezávislosti na politice. Různé koncepce mimo tzv. hlavní proudy (main streams) byly vždy otevřeny k prezentaci a k diskusi. Prioritní konstruktivní alternativní řešení měla pomoci:

a) urychlit žádoucí pokrok ve vědě;

b) zlepšit krátko- i dlouhodobou předvídatelnost nevyhnutelných mimořádných přírodních katastrofálních jevů za účelem optimalizace potřebných preventivních opatření v nynějším období extrémních situací za hranicí paměti lidského rodu;

c) podporovat jak úsilí papeže Františka vyjádřené zvláště v jeho encyklice Laudato si´, tak i rezoluci OSN přijatou 6. června 2017;

d) pokračovat v diskusích o rozporech mezi reálnými algoritmy jevů v Přírodě a jejich mnoha oficiálně používanými matematickými modely. 

Poselství Páně na Islandu?

O Islandu je všeobecně známo, že tam docházívá k zemětřesením a k vysoce destruktivním vulkanickým erupcím, jež někdy ovlivňují osudy lidstva prakticky na celé planetě a mohou se kdykoli znovu vyskytnout.  Přesně 5 let po oficiálním vydání encykliky Laudato si´ 19. května 2020 začaly na Islandu obrovské zemětřesné bouře. Situaci lze sledovat zejména na specializovaných webových stránkách.

     Z téhož zdroje pochází zkrácené vysvětlení, k čemu došlo: Silná zemětřesná bouře začala 19. června v moři nedaleko severních břehů Islandu, severovýchodně od Siglufjörðuru. Největší zemětřesení z tohoto roje dosáhlo 21. června intensity M5.8.

Islandský Meteorologický Úřad dostal stovky hlášení, že zemětřesení byla vnímána na celém severním Islandu a dokonce i v oblasti hlavního města Reykjavíku. Proto 20. června Úřad civilní ochrany zvýšil stav varování na stupeň nejistoty. Došlo k sesuvům půdy na místech příkrých svahů a sutí, kde k těmto jevům docházelo již dříve..

     Podle předchozích zkušeností se nejprve očekávalo, že i tyto zemětřesné bouře budou pokračovat v následujících dnech že by mohly v této oblasti vyvolat větší zemětřesení intensity až nad M6. Ve většině případů aktivity tohoto druhu však končívají uklidněním, aniž by došlo k dalším eskalacím.

     Až po den, kdy rediguji českou verzi tohoto článku (22. července, tedy po téměř 5 týdnech) bouře ještě neskončila, naopak 20. července nastala nová vlna intenzivních rojů s vrcholem M5.1. Obyvatelstvo je místními úřady dobře informováno, i když v případě nějakého mimořádného excesu by mohly nevyhnutelné katastrofické škody ohrozit nejen místní obyvatelstvo, ale i vzdálené regiony planety.

Poselství Páně na dobře známých aktivních oblastech celé planety Země?

Obvyklé seismické a vulkanické jevy se v této době vyskytují ve většině dobře známých aktivních oblastí, aniž by způsobovaly relativně tolik jindy obvyklých škod, a to zejména na ztrátě lidských životů. Neapol a San Francisco patří k nejriskantnějším oblastem podobně jako Reykjavík na Islandu.

     Pokorná vyznání i upřímné výzvy z hloubi srdcí všech lidí dobré vůle povzbuzují k naději, že ještě bude aspoň částečně vynahrazen promarněný čas způsobený nekompetentními, korumpovanými a zmanipulovanými vědci, politiky a pracovníky médií. Jestliže se uskuteční příslušná opatření s plným respektováním nezvratných zákonů Přírody a důstojnosti každého lidského života, pak by se patrně ještě mohlo zachránit mnoho lidských životů. Právě 22. července od ranních hodin dochází na výběžku Aljašky a v přilehlém moři daleko od významných sídel k obrovskému zemětřesnému roji s dosud nejvyšší intensitou M7.8. V paměti zůstává velkopáteční zemětřesení v Anchorage z r. 1964.

Pro sledování zemětřesení na celém světě jsou k dispozici různé webové stránky (např. ZDE).

Giovanni P. Gregori na scéně

Účast na četných mezinárodních setkáních mně vždy přinášela potěšení poznat mnoho dosud osobně neznámých světových vědců z celého světa. Od roku 2015 do tohoto okruhu patří vynikající italský vědec Giovanni Gregori, který se stal také mým blízkým osobním poradcem vzhledem k obdivuhodně širokému multidisciplinárnímu know how.

     Jeho nejnovější článek (publikovaný v Acoustics, 2, 2020) vzbudil velký zájem mnoha kolegů a jeho klíčové svědectví může být v překladu citováno těmito jím precizně formulovanými závěry:

- Lidstvo čelí bezprecedentní výzvě, protože vůbec po prvé za své existence se dočkalo tlukotu Země ve stádiu, kdy působí rozsáhlé klimatické změny. Lze proto očekávat dramatické klimaticky anomální období, přičemž je nemožné předpovědět, kdy skončí. . … Je tudíž zapotřebí významně zlepšit přístup k celé problematice, aby se mohly ustát rozsáhlé environmentální změny.

- Velmi módní obavy o antropogenní CO2 jsou zajisté falešným poplachem  …  Obecně vzato lze určitě doporučit snížení každého druhu znečištění. Avšak ve srovnání s několika jinými lidskými vedlejšími produkty je znečištění působené CO2 rozhodně mnohem menším hnacím mechanismem. Naopak obavy je třeba mít o moudrý management životního prostředí, aby se zaváděla adekvátně účinná preventivní opatření vzhledem ke stálému nárůstu vysoce škodlivých přírodních katastrof.

- Zneklidňuje kritické cítění nutnosti rozlišovat mezi pozorováními a modely. Často dochází k tomu, že modely se nedají otestovat pozorováním a jsou tak zatíženy neobjektivními  nesprávnými „obecně přijatými“ pocity a paradigmaty.

     Se znalostí těchto postojů Giovanni Gregoriho jsem pokládal za svou osobní morální povinnost přizvat ho, aby se svými závěry seznámil širší veřejnost. Jsem velice rád, že navzdory své veliké zaneprázdněnosti mému návrhu okamžitě vyhověl. Čtenáři mu mohou být vděčni, že se dozvědí o skutečnostech, které nenajdou v mnoha oficiálních mediích včetně vládních prohlášení.

Osobní závěr

Redigoval jsem původní anglickou verzi tohoto článku v den, kdy Sv. Otec František právě sloužil televizí přenášenou mši sv. při příležitosti výročí své návštěvy uprchlíků na Lampeduse před 7 roky. V závěru papež naléhavě prosil Pannu Marii, aby křesťanům pomohla ”objevit tvář jejího Syna ve všech našich bratrech a sestrách, kteří jsou nuceni prchat ze svých domovů pro mnohé nespravedlnosti, dosud trápící dnešní svět”.

     Jsem velmi rád, že mohu v poslední době registrovat svědectví vrcholných světových vědců, kteří dávají svoji práci ve prospěch boje proti nespravedlnosti, a vyjadřuji naději, že také článek připravený mým vzácným italským přítelem Giovannim a mnou pomohou do určité míry obohatit socialní učení Církve.“

 

Tolik ing. RNDr. Václav Němec CSc. Jím zmiňovaný článek známého italského seismologa a vulkanologa Giovanniho Gregoriho O klimatických změnách z hlediska geologické historie naší planety vám přineseme zítra.

 

(mig)

27. července 2020, 13:20