Hledejte

Papež při polední modlitbě: Ježíš byl svobodný, to znamená schopný milovat

Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně, náměstí sv. Petra, 9. června 2024

Drazí bratři a sestry, přeji vám hezkou neděli!

Evangelium dnešní liturgie (srov. Mk 3,20-35) nám sděluje, že Ježíš se po zahájení svého veřejného působení setkal s dvojí reakcí: s reakcí svých příbuzných, kteří se obávali, že se trochu zbláznil, a s reakcí náboženských autorit, které ho obvinily, že jedná pod vlivem zlého ducha. Ježíš však ve skutečnosti kázal a uzdravoval nemocné mocí Ducha svatého. A byl to právě Duch, který ho učinil božsky svobodným, to znamená schopným milovat a sloužit bez míry a podmínek. Svobodný Ježíš. Zastavme se na chvíli a zamysleme se nad touto Ježíšovou svobodou.

Ježíš byl svobodný i vůči bohatství: proto opustil bezpečí své vesnice Nazareta a přijal život v chudobě a nejistotě (srov. Mt 6,25-34), svobodně se staral o nemocné a o každého, kdo k němu přišel pro pomoc, aniž by za to kdy cokoli žádal (srov. Mt 10,8). V tom spočívá bezplatnost Ježíšovy služby. Je to také bezplatnost každé služby.

Byl svobodný i vzhledem k moci: ačkoli totiž vyzýval mnohé, aby ho následovali, nikdy k tomu nikoho nenutil, ani nehledal podporu mocných, ale vždy se stavěl na stranu těch nejmenších a učil své učedníky, aby dělali totéž, co dělal on (srov. Lk 22,25-27).

A konečně, Ježíš byl oproštěn od honby za slávou a také od uznání, a proto se nikdy nevzdal hlásání pravdy, a to i za cenu, že nebude pochopen (srov. Mt 3,21), že se stane nepopulárním, dokonce až do smrti na kříži, nenechal se ničím a nikým zastrašit, koupit ani zkorumpovat (srov. Mt 10,28).

Ježíš byl svobodný člověk. Svobodný vůči bohatství, svobodný vůči moci, svobodný vůči touze po slávě. A to je důležité i pro nás. Pokud se totiž necháme podmínit honbou za požitky, mocí, penězi nebo uznáním, stáváme se otroky těchto věcí. Pokud naopak dovolíme svobodné Boží lásce, aby naplnila a rozšířila naše srdce, a pokud jí dovolíme, aby spontánně přetékala tím, že ji budeme celým svým já, beze strachu, vypočítavosti či podmiňování, vracet druhým, pak rosteme ve svobodě a šíříme její dobrou vůni i kolem sebe.

Pak se můžeme sami sebe ptát: Jsem svobodný člověk? Nebo se nechávám věznit mýty o penězích, moci a úspěchu a obětuji jim klid a mír svůj i druhých? Šířím svěží vzduch svobody, upřímnosti a spontánnosti v prostředí, ve kterém žiji a pracuji?

Kéž nám Panna Maria pomůže žít a milovat tak, jak nás to učil Ježíš, ve svobodě Božích dětí (srov. Řím 8,15.20-23).

9. června 2024, 12:55

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Předchozí promluvy před modlitbou Angelus / Regina Coeli

Čtěte více >