Hledejte

Audience pro účastníky setkání o ochraně nezletilých a zranitelných osob Audience pro účastníky setkání o ochraně nezletilých a zranitelných osob  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež o zneužívání v církvi: Formace a naslouchání vytvářejí kulturu prevence

Papež přijal účastníky setkání o ochraně nezletilých a zranitelných osob, pořádaného Italskou biskupskou konferencí, a seznámil se s výsledky průzkumu o činnosti územních kontaktních středisek. Jak řekl, jde o palčivé rány, o které je třeba se postarat. Nelze tolerovat mlčení nebo zatajování.

Amedeo Lomonaco/Lisa Zengarini – Vatican News

Papež František znovu potvrdil pevný závazek katolické církve chránit nezletilé před sexuálním zneužíváním a prohlásil, že by se v této věci mělo angažovat celé křesťanské společenství.

„O tom nelze vyjednávat“, prohlásil v sobotu 18. listopadu, když promlouval k účastníkům prvního celostátního setkání diecézních a regionálních zástupců italských církevních služeb na ochranu dětí a kontaktních center. „Nemůžeme se zastavit v naší činnosti na ochranu nezletilých a zranitelných osob a zároveň v boji proti jakékoli formě zneužívání, ať už sexuálního, mocenského nebo zneužívání svědomí“, řekl dále papež.

Setkání pod názvem „Zraněná krása. Vyhojím tvé jizvy a uzdravím tvé rány (Jer 30,17) uspořádala Italská biskupská konference. Papež ve svém projevu navrhl tři slovesa jako vodítko pro opatření proti zneužívání dětí a zranitelných osob.

Chránit

Prvním slovesem bylo chránit, tedy aktivně sdílet bolest těch, kteří byli zraněni, a zajistit, aby celé společenství bylo odpovědné za ochranu nezletilých a těch nejzranitelnějších. Papež poznamenal, že tato cesta vyžaduje vnitřní a komunitní obnovu ve spravedlnosti a pravdě: Ti, kdo chrání, vědí, že v případě zneužívání nelze mlčet ani nic skrývat. Ochrana, pokračoval, je také prevencí před škodami prostřednictvím neustálých vzdělávacích aktivit zaměřených na šíření povědomí a pozornosti vůči ochraně těch nejkřehčích. To by mělo zajímat i širší společnost mimo církev, upozornil papež a připomněl, že podle celosvětových statistik dochází ke 42 až 46 procentům zneužívání v rodině nebo v sousedství, zatímco mnoho dalších případů je zaznamenáno ve sportu nebo ve školách.

Naslouchat

Druhým slovesem, které papež František navrhl, bylo naslouchat obětem jako krok ke zvýšení kultury prevence. Ta se realizuje prostřednictvím formování komunity, zavádění postupů a osvědčených praktik, bdělosti a transparentnosti, které budují a obnovují důvěru. 

Pouze naslouchání bolesti lidí, kteří utrpěli tyto hrozné zločiny, vyvolává solidaritu a podněcuje k tomu, abychom udělali vše pro to, aby se zneužívání neopakovalo, poznamenal papež. Jsme povoláni k morální reakci, abychom podporovali a dosvědčovali blízkost vůči těm, kteří byli zraněni zneužíváním.

Pečovat

Umět naslouchat znamená starat se o oběti, řekl papež a poznamenal, že jen cestou péče a naslouchání je možné uzdravení. Léčba je také vykonání spravedlnosti vůči obětem. Proto je podle papeže důležité stíhat ty, kdo se těchto zločinů dopouštějí, zejména v církvi. Papež František poděkoval pastoračním pracovníkům za jejich práci na podporu obětí a povzbudil je, aby pokračovali ve svém úsilí také v boji proti dětské pornografii na internetu.

Závěrem papež František poděkoval italským pastoračním pracovníkům za spolupráci s Papežskou komisí pro ochranu nezletilých a za podporu, kterou poskytují ostatním biskupským konferencím, zejména v rozvojových zemích, které mají omezené prostředky na prevenci zneužívání dětí a na realizaci ochranných politik.

 

18. listopadu 2023, 13:13