Hledejte

Papež: Rodinný život není „mission impossible“

Papež František ve středu večer zakončil Festival rodin, který byl prvním dějstvím desátého Světového setkání rodin, jež probíhá v Římě do 26. června. Papež pronesl rozsáhlou promluvu věnovanou kráse rodinného života, která vyplynula z pěti svědectví rodin, jež vystoupily na pódiu v aule Pavla VI. před čtyřmi a půl tisíci diváků.

Jana Gruberová – Vatican News

„Rodinný život není nemožné poslání“, ujistil papež rodiny z celého světa v závěru večera, nazvaného „Krása rodiny“. „Musíme se jako církev společně obrátit, aby se naše diecéze a farnosti stávaly stále více společenstvími, která podporují každého člověka, a to s otevřenou náručí“, požádal František poté, co vyslechl pět rodinných svědectví.

Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.
Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.

„Člověk nevstupuje do manželství, aby byl příkladným katolíkem, podřídil se nějakému pravidlu anebo kvůli tomu, že to přikazuje církev; nýbrž protože chce založit manželství na lásce ke Kristu, který je pevná skála“,

poukázal František na svátost manželství poté, co si zaznělo svědectví Roberta a Marie Corbellových, rodičů Italky Chiary Corbellové, jejíž proces blahořečení právě probíhá. Papež jim poděkoval a řekl: „Nejste sklíčení, zoufalí a roztrpčení, naopak, vnímám váš velký klid a velkou víru. To, že jste spolu se svou dcerou prožili zkoušku nemoci, vám pomohlo vzhlédnout vzhůru, neuvíznout v bolesti, ale otevřít se něčemu většímu: tajemným Božím záměrům, věčnosti, nebi. Děkuji za toto svědectví víry!“

Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.
Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.

„Nikdo netouží po krátkodobé lásce nebo lásce na dobu určitou. A proto člověk velmi trpí, když lidské chyby, nedbalost a hříchy rozvrátí manželství“,

pokračoval František na adresu Paula a Germaine, kteří pocházejí z Konžské demokratické republiky. Podělili se o své krizové okamžiky a jmenovitě uvedli všechny příčiny: „nedostatek upřímnosti, nevěra, špatné užívání peněz, modly moci a kariéry, rostoucí zášť a zatvrzelost srdce“. „Ale i uprostřed bouře Bůh vidí, co je v srdci“, ubezpečil papež František tento konžský pár a dodal:

„Je velmi krásné, že jste oslavili vzájemné odpuštění před svými dětmi a obnovili manželský slib při eucharistické slavnosti. Vytanula mi na mysli hostina, kterou otec uspořádá pro marnotratného syna v Ježíšově podobenství. Jenže tentokrát se ztratili rodiče, nikoli syn! Ale i to je krásné a může to být pro děti velkým svědectvím. Děti si totiž na prahu mládí uvědomují, že rodiče nejsou „superhrdinové“, nejsou všemocní a především nejsou dokonalí. Vaše děti tak viděly něco mnohem důležitějšího: pokoru, v níž jsi požádal o odpuštění, a sílu, kterou jsi dostal od Pána, aby tě pozvedl po pádu“,

obrátil se papež k Paulovi. „To skutečně potřebují! I ony budou v životě dělat chyby a zjistí, že nejsou dokonalé, ale budou si pamatovat, že Pán nás pozvedá, že nám všem je odpuštěno, že musíme prosit o odpuštění druhé a že musíme odpustit i sami sobě“.

Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.
Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.

„Rodiny jsou místem pohostinnosti a běda, kdyby tomu tak nebylo“, poděkoval poté papež František italskému manželskému páru Petrovi a Erice za to, že se ujali Iryny a Sofie, které uprchly z Ukrajiny „zpustošené válkou“.

„Pohostinnost je vlastně »charisma« rodin, a zvláště těch velkých! Mohlo by se zdát, že v domácnosti, kde je již mnoho dětí, bude obtížnější přijmout další; ve skutečnosti tomu tak však není, protože rodiny s mnoha dětmi jsou naučené uvolnit místo dalším. Vždy najdou místo pro ostatní“.

Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.
Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.

Ke svědectví Iryny a její dcery Sofie papež řekl:

„Daly jste hlas tolika lidem, jejichž životy zničila válka na Ukrajině. Vidíme ve vás tváře a příběhy mnoha mužů a žen, kteří museli uprchnout ze své země. Děkujeme vám, protože jste neztratily víru v Prozřetelnost a zakusily jste, jak Bůh působí ve váš prospěch i prostřednictvím konkrétních lidí, s nimiž vás seznámil: pohostinných rodin, lékařů, kteří vám pomohli, a mnoha dalších dobrosrdečných lidí. Válka vás konfrontovala s lidským cynismem a brutalitou, ale setkaly jste se i s výsostně lidským chováním. Zažily jste to nejhorší a nejlepší z člověka!“

Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.
Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.

„Je krásné a potěšující vidět, že to, co jste spolu s Lucou vybudovali, zůstává živé“, oslovil pak papež František paní Zakii Seddikiovou, vdovu po velvyslanci Lucovi Attanasiovi, který byl zabit v Kongu. „Naši rodinu jsme založili na autentické lásce, respektu, solidaritě a dialogu mezi svými kulturami“, vyznala Zakia ve svém svědectví. „A nic z toho se neztratilo ani po Lucově tragické smrti“, uvedl František, podle něhož „nejenže Lucův příklad a duchovní odkaz zůstává živý a promlouvá ke svědomí mnoha lidí, ale také humanitární organizace, kterou Zakia založila, v jistém smyslu pokračuje v jeho poslání“. „Můžeme říci, že Lucova diplomatická mise se nyní stala mírovou misí celé rodiny“, vyzdvihl papež, podle něhož:

„v Zakii a Lucovi odkrýváme krásu lidské lásky, nadšení pro život, altruismus a také věrnost vlastnímu přesvědčení a náboženské tradici, která je zdrojem inspirace a vnitřní síly. Když žijeme společně s těmi, kteří jsou jiní než já, učíme se v rodině být bratry a sestrami. Člověk se učí překonávat rozdělení, předsudky, uzavřenost a společně budovat něco velkého a krásného, přičemž vychází z toho, co máme společné. Živé příklady bratrství, jako je ten Lucův a Zakiin, nám dávají naději a nutí nás hledět s větší důvěrou na náš svět rozdělený rozpory a nepřátelstvím“.

Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.
Festival rodin ve vatikánské aule Pavla VI.

„Každá z vašich rodin má ve světě své poslání, které má naplnit, a své svědectví, které má vydat“, zakončil papež a citoval výrok patronů Světového setkání rodin, blahoslavených manželů Marie a Luigiho Beltrame Quattrocchiových: „Musíme žít s očima obrácenýma k nebi“.

Francesco Beltrame Quattrocchi, prasynovec Luigiho a Marie Quattrocchiových (vprostřed)
Francesco Beltrame Quattrocchi, prasynovec Luigiho a Marie Quattrocchiových (vprostřed)
23. června 2022, 10:00