Hledejte

Papež při setkání s migranty na Maltě Papež při setkání s migranty na Maltě 

Papež: Migranti nejsou nájezdníci, jejich přínos obohacuje společnost

Poselství ke 108. světovému dni migrantů a uprchlíků 25. září: "Jejich práce, schopnost obětovat se, jejich mládí a nadšení obohacují společenství, která je přijímají." "Začlenění těch nejzranitelnějších je nezbytnou podmínkou Božího království".

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Ne nájezdníci, ne ničitelé, ne uzurpátoři, ale ochotní pracovníci, nástroje "lepšího poznávání světa a krásy jeho rozmanitosti", v případě katolíků nositelé "oživující dynamiky a tvůrci dynamických slavení". Je to nová, srdečná výzva ke změně přístupu a vnímání "bratrů" migrantů, kterou papež vyslovil ve svém poselství ke 108. světovému dni migrantů a uprchlíků, který se bude slavit 25. září.

Svět, kde se dá žít v míru a důstojnosti 

"Budovat budoucnost s migranty a uprchlíky" je název dokumentu, který byl podepsán 9. května u svatého Jana Lateránského a dnes byl zveřejněn. Papež v něm prokládá své úvahy o fenoménu migrace, který je stále aktuální a ještě naléhavější v důsledku války na Ukrajině, biblickými pasážemi z proroků a evangelií. Základní vize je eschatologická, Boží království, "nový Jeruzalém", Boží příbytek a cíl lidstva; pohled je upřen na současné události, "soužení posledních časů", které nás vyzývají, abychom obnovili svůj závazek budovat "svět, kde všichni mohou žít v míru a důstojnosti".

Nikdo nesmí být vyloučen

Papež píše, že k tomu, aby zavládla tato "podivuhodná harmonie", musíme "přijmout Kristovu spásu, jeho evangelium lásky, aby byly odstraněny nerovnosti a diskriminace současného světa". "Nikdo nesmí být vyloučen," opakuje papež František v jasných formulacích v poselství. Boží projekt je totiž "bytostně inkluzivní" a "staví osoby z existenciálních periferií do centra". Tedy migranty, uprchlíky, vysídlené osoby, oběti obchodování s lidmi.

"Budování Božího království je s nimi, protože bez nich by to nebylo království, které chce Bůh. Začlenění nejzranitelnějších osob je nezbytnou podmínkou plnohodnotného občanství."

Zdroj obohacení

Budování budoucnosti s migranty a uprchlíky znamená také uznat a ocenit to, co každý z nich může do procesu budování přinést. František připomíná Izaiášovo proroctví, v němž "cizinci nevystupují jako vetřelci a ničitelé, ale jako ochotní dělníci, kteří obnovují zdi nového Jeruzaléma". Příchod cizinců je tak prezentován jako "zdroj obohacení".

Cílené programy

Historie nás navíc učí, že "přínos migrantů a uprchlíků má zásadní význam pro sociální a hospodářský růst našich společností". A tak je tomu i dnes.

"Jejich práce, obětavost, mládí a nadšení obohacují komunity, které je přijímají. Tento přínos by však mohl být mnohem větší, pokud by byl oceněn a podporován prostřednictvím cílených programů. Je to obrovský potenciál, který je připraven se projevit, jen když k tomu dostane příležitost."

Nová energie do života církve

Papež poznamenává, že "přítomnost migrantů a uprchlíků je jistě velkou výzvou", ale především "příležitostí ke kulturnímu a duchovnímu růstu pro všechny". Díky nim "můžeme lidsky dozrát a společně budovat větší společenství", říká římský biskup. Vzniká tak "prostor plodného setkávání různých vizí a tradic" a objevujeme "bohatství, které je obsaženo v nám neznámých náboženstvích a spiritualitách".

Příchod katolických migrantů a uprchlíků ve skutečnosti nabízí "novou energii pro církevní život komunit, které je přijímají", ujišťuje papež.

"Sdílení různých projevů víry a zbožnosti představuje privilegovanou příležitost k plnějšímu prožívání katolicity Božího lidu."

Budování budoucnosti se zranitelnými

Výzva je pak určena všem věřícím, zejména mladým lidem: "Chceme-li spolupracovat s naším nebeským Otcem na budování budoucnosti, dělejme to společně s našimi bratry a sestrami migranty a uprchlíky. Začněme ji budovat už dnes! Protože budoucnost začíná dnes a začíná pro každého z nás."

"Nemůžeme přenechat budoucím generacím odpovědnost za rozhodnutí, která je třeba učinit nyní, aby se mohl uskutečnit Boží plán se světem a mohlo přijít jeho království spravedlnosti, bratrství a míru."

Modlitba

Na závěr papežova poselství je připojena speciálně sestavená modlitba, v níž František prosí Boha, aby "tam, kde je vydělení, vzkvétalo bratrství" a abychom se všichni stali "budovateli jeho království" spolu "se všemi obyvateli periferií".

 

(vac)

12. května 2022, 11:44