Hledejte

Papežova homilie z biskupského svěcení

Dnes dopoledne papež František vysvětil na biskupy monsignora Guida Mariniho a monsignora Andrése Gabriela Ferrady Moreiry. Přinášíme vám papežovo kázání v plném znění.

Milí bratři a synové.

Zamysleme se pozorně nad velkou odpovědností v církvi, ke které jsou tito naši bratři vyzdviženi. Náš Pán Ježíš Kristus, kterého Otec poslal, aby vykoupil lidstvo, poslal do světa dvanáct apoštolů, aby naplněni mocí Ducha svatého hlásali evangelium všem národům a shromáždili je pod jediným pastýřem, posvětili je a vedli ke spáse.

Aby tato apoštolská služba přetrvávala z generace na generaci, shromáždilo těchto Dvanáct spolupracovníky a předalo jim vzkládáním rukou dar Ducha přijatý od Krista, který jim udělil plnost svátosti svěcení. Tak se díky nepřetržité posloupnosti biskupů v živé tradici církve zachovala tato živá služba, tato prvotní služba, a Spasitelovo dílo pokračuje a rozvíjí se až do naší doby. V biskupovi obklopeném jeho kněžími je uprostřed vás přítomen sám náš Pán Ježíš Kristus, velekněz na věky.

Je to totiž Kristus, kdo ve službě biskupa pokračuje v hlásání evangelia spásy a v posvěcování věřících prostřednictvím svátostí víry. Je to Kristus, kdo v biskupském otcovství rozhojňuje o nové články své tělo, jímž je církev. Je to Kristus, kdo v moudrosti a prozíravosti biskupa vede Boží lid na jeho pozemské pouti k věčnému štěstí.

Přijměte tedy s radostí a vděčností tyto naše bratry, které my biskupové dnes vkládáním rukou připojujeme ke kolegiu biskupů. Pokud jde o vás, Pánovy vyvolené, uvědomte si, že jste byli vyvoleni z lidu a pro lidi, byli jste ustanoveni - ne pro sebe, ale pro druhé - ve věcech, které se týkají Boha. Vždyť "biskupství" je název pro službu - bez služby není pravého biskupství -, ne pro poctu, jak chtěli učedníci, jeden po pravici, druhý po levici, neboť úkolem biskupa je spíše sloužit než vládnout, podle Mistrova přikázání: "Největší z vás ať je jako nejmenší. A kdo vládne, ať je jako ten, kdo slouží" (Lk 22,26). Služte. A touto službou si zachováte své povolání a budete pravými pastýři ve službě, ne v poctách, v moci, v síle. Ne, služte, vždycky služte.

Hlásejte Slovo při každé příležitosti, ať už vhod či nevhod. Napomínejte, kárejte, napomínejte se vší velkodušností a učením, pokračujte ve studiu. A skrze modlitbu a oběť za svůj lid čerpejte z plnosti Kristovy svatosti rozmanité bohatství Boží milosti. Budete strážci víry, služby a lásky v církvi a k tomu musíte být blízko. Myslete na to, že blízkost je nejtypičtějším znakem Boha. On sám to říká svému lidu v Deuteronomiu: "Který národ má své bohy tak blízko jako vy mě?" (srov. 4,7). Jde o blízkost s těmito dvěma dalšími průvodními znaky: blízkost, která je soucitem a něhou. Prosím, neopouštějte tuto blízkost, vždy se přibližujte k lidem, vždy se přibližujte k Bohu, přibližujte se k bratřím biskupům, přibližujte se ke kněžím.

To jsou čtyři blízkosti biskupa. Biskup je muž, který je v modlitbě blízko Bohu. Mnohokrát se může stát, že někdo řekne: "Mám tolik práce, že se nemohu modlit". Zastavte se. Co říká Petr, když apoštolové "vynalezli" jáhny? "A nám - biskupům - modlitbu a hlásání slova" (srov. Sk 6,4). Prvním úkolem biskupa je modlit se - ne jako papoušek - modlit se srdcem, modlit se. "Nemám čas." Ne! Ostatní věci nechte být, ale modlitba je prvním úkolem biskupa. Blízkost k Bohu v modlitbě.

Pak druhá blízkost, blízkost k ostatním biskupům. "Ne, protože oni jsou jednoho směru, já jsem z tohoto směru...". Buďte biskupy! Budou mezi vámi probíhat diskuse, ale jako mezi bratry, sousedy. Nikdy nemluvte špatně o bratrech biskupech, nikdy. Blízkost k biskupům: druhá blízkost je k biskupskému sboru.

Třetí blízkost, blízkost kněžím. Nezapomínejte, že kněží jsou vašimi nejbližšími bližními. Kolikrát slyšíte stížnosti, že kněz říká: "Volal jsem biskupovi, ale tajemník mi řekl, že má plný diář, že by mě  mohl přijmout možná tak za měsíc...". To není správné. Pokud se dozvíte, že vám kněz volal, zavolejte mu ještě týž den nebo následující den. Tak se dozví, že má otce. Blízkost ke kněžím - a pokud nepřijdou, jděte za nimi: buďte blízko.

A čtvrtá blízkost, blízkost svatému věřícímu Božímu lidu. Co řekl Pavel Timoteovi: "Pamatuj na svou matku, na svou babičku..." (srov. 2 Tim 1,5). Nezapomínejte, že jste byli "vzati ze stáda", nikoliv že jste elita, která studovala, má mnoho titulů a je biskupem. Ne, ze stáda. Nezapomínejte prosím na tyto čtyři blízkosti: blízkost k Bohu v modlitbě, blízkost k biskupům v biskupském sboru, blízkost ke kněžím a blízkost ke stádu.

Kéž vám Pán dá růst na této cestě blízkosti, abyste mohli lépe napodobovat Pána, protože On nám vždy byl a je blízko a svou blízkostí, která je soucitná a něžná, a nese nás tak dál. A Panna Maria ať vás chrání.

Přeložil Petr Vacík

17. října 2021, 11:29