Hledejte

Biskupské svěcení ve Vatikánu

Blízkost Bohu, ostatním biskupům, kněžím a stádci: o to papež požádal při biskupském svěcení monsignora Guida Mariniho a monsignora Andrése Gabriela Ferradu Moreiru. Během slavnosti ve Svatopetrském chrámu František hovořil o " velké církevní odpovědnosti" a zdůraznil, že "biskup je odpovědný spíše za to, aby sloužil, než aby vládl".

Mons. Guido Marini byl jmenován tortonským biskupem a v neděli 7. listopadu vstoupí do tortonské diecéze, kde převezme stolec v San Marzianu jako nástupce Mons. Vittoria Francesca Violy, který byl v květnu jmenován sekretářem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Mons. Marini byl 1. října 2007 jmenován papežem Benediktem XVI. hlavním ceremonářem papežských liturgických slavností a čestným prelátem Jeho Svatosti, v roce 2013 pak byl v této funkci potvrzen papežem Františkem. Narodil se 31. ledna 1965 v Janově a na kněze byl vysvěcen 4. února 1989 kardinálem Giovannim Canestrim, jehož byl také sekretářem.

Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira byl 1. října jmenován sekretářem Kongregace pro klérus a byl mu přidělen titulární arcibiskupský stolec v Tiburnii.   Narodil se 10. června 1969 v Santiagu de Chile. Na kněze pro metropolitní arcidiecézi Santiago de Chile byl vysvěcen 3. července 1999. V roce 2006 získal doktorát teologie na Papežské gregoriánské univerzitě. V diecézi zastával různé pastorační funkce, mimo jiné byl ředitelem studia a prefektem teologie na Seminario Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custodios v Santiagu v Chile. Od roku 2018 až do 1. října tohoto roku byl úředníkem Kongregace pro klérus.

A kdo vládne, ať je jako ten, kdo slouží

"Kdo je mezi vámi největší, ať se podobá nejmenšímu. A kdo vládne, ať je jako ten, kdo slouží." To je Ježíšovo učení, jak připomněl papež František při dnešní ranní slavnosti ve Svatopetrské bazilice, při níž přijali biskupské svěcení Mons. Guido Marini, jmenovaný biskupem v Tortoně, a Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, od 1. října sekretář Kongregace pro klérus.  V nich, v nových biskupech, "je přítomen sám náš Pán Ježíš Kristus, velekněz navěky", řekl František ve své homilii: "Kristus, který pokračuje v hlásání evangelia spásy a v posvěcování věřících" a v "otcovství biskupa rozhojňuje své tělo, jímž je církev, o nové údy". "Je to Kristus, kdo v moudrosti a prozíravosti biskupa vede Boží lid na jeho pozemské pouti k věčnému štěstí."

Vysoká zodpovědnost služby

František se zmínil o " velké církevní odpovědnosti", k níž jsou noví biskupové povoláni, a připomněl, že "Ježíš Kristus, kterého Otec poslal vykoupit lidstvo, poslal do světa dvanáct apoštolů, aby naplněni mocí Ducha svatého hlásali evangelium všem národům a shromáždili je pod jedním pastýřem, posvětili je a vedli ke spáse". Je to výzva k zamyšlení:

"Byli jste vyvoleni mezi lidmi a pro lidi, byli jste ustanoveni - ne pro sebe, ale pro druhé - ve věcech, které se týkají Boha. "Biskupství" je vlastně název služby - bez služby není pravého biskupství -, nikoliv pocty, jak chtěli učedníci, jeden po pravici, druhý po levici, protože úkolem biskupa je spíše sloužit než vládnout, podle Mistrova přikázání: 'Největší z vás ať je jako nejmenší. A kdo vládne, ať je jako ten, kdo slouží.' Sloužit. A touto službou si zachováte své povolání a budete pravými pastýři ve službě, ne v poctách, v moci, v síle... Ne, služte, vždycky služte."

Hlásání studium

Při pohledu na roli nových biskupů ve společenství věřících František zdůraznil priority, počínaje hlásáním slova "při každé příležitosti, ať už je to vhod, nebo ne. "Napomínejte, kárejte, napomínejte s velkodušností a naukou". A pak výzva: "Pokračujte ve studiu". František naznačuje konkrétní způsob: "Modlitbou a přinášením oběti za svůj lid čerpáte z plnosti Kristovy svatosti rozmanité bohatství božské milosti".

Hodnota blízkosti "Božího stylu"

"Budete strážci víry, služby a lásky v církvi," říká papež ordinovaným a zdůrazňuje, že k tomu je třeba být schopen blízkosti.  " Myslete na to," říká, "že blízkost je nejtypičtějším znakem Boha." A cituje Deuteronomium: "Který národ má své bohy tak blízko jako ty mě?". Vyzývá nás tedy, abychom pochopili mnoho úrovní potřebné blízkosti. Především prosí o "blízkost, která je soucitem a něhou", a vysvětluje: "Biskup je člověk blízký Bohu v modlitbě".  Připomíná Petrovo doporučení: "Modlitba a hlásání slova".

"Prvním úkolem biskupa je modlit se, a to ne jako papoušek, ne! Modlit se srdcem, modlit se. "Nemám čas", řeknete. Ne! Odstraňte všechny ostatní věci, ale modlit se, to je první úkol biskupa. Blízkost k Bohu v modlitbě."

Druhá Františkem doporučovaná blízkost se pak týká ostatních biskupů. Připomíná, že někdy slyšíte biskupy říkat: "Ne, ti jsou tohoto směru, já jsem jiného..." a dodává:

"Buďte biskupy, budou mezi vámi diskuse, ale jako bratři, v blízkosti. Nikdy nemluvte špatně o bratrech biskupech, nikdy. Blízkost k biskupům. Druhá blízkost je k biskupskému sboru."

Třetí druh blízkosti je ke kněžím: "Nezapomínejte, prosím, že kněží jsou vaši nejbližší sousedé," říká a lituje, když mají biskupové plný program a setkání s knězem odloží:

"Pokud se dozvíte, že vás kněz volal, zavolejte mu ještě týž den nebo následující den. Díky tomu bude vědět, že má otce. Blízkost ke kněžím, a pokud nepřijdou, jděte je navštívit."

A "čtvrtá blízkost, blízkost svatému věrnému Božímu lidu". Papež připomíná Pavlova slova Timoteovi: "Pamatuj na svou matku, na svou babičku...", a pak dodává: "Nezapomínej, že jsi byl vzat ze stáda, ne z elity, která studovala, má mnoho titulů a jsi biskupem. Ne: ze stáda." Takže poslední výzva:

"Kéž vám Pán dá růst na této cestě blízkosti, abyste lépe napodobovali Pána, protože On nám vždy byl a je blízko a svou blízkostí, která je soucitná a něžná, nás vede vpřed. A Panna Maria ať vás chrání."

Pozdravy a poděkování od nových biskupů

Během slavnosti představil zvolené kardinál Marc Armand Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy a předseda Papežské komise pro Latinskou Ameriku.

Na závěr slavnosti Mons. Guido Marini i jménem Mons. Ferrada Moreiry vyjádřil papeži osobní díky za důvěru a četné projevy lásky, které mu v průběhu času vyjadřoval. "Děkuji" je krátké slovo, říká, ale plné pocitů, myšlenek a přání.  Jsme velmi malí, ale vyvolení, milovaní a poslaní." Poté poděkoval celému společenství za modlitby a projevenou náklonnost a věnoval zvláštní a dojemnou vzpomínku rodinám, z nichž pochází.

 (VNS)

17. října 2021, 11:53