Hledejte

Papež František s delegací Světového luterského svazu v čele s novým předsedou arcibiskupem Pantim Filibusem Musou Papež František s delegací Světového luterského svazu v čele s novým předsedou arcibiskupem Pantim Filibusem Musou  

Papež k Světové luterské federaci: Ekumenismus není diplomacie, ale cesta milosti

Když pociťujeme bolest nad rozdělením mezi křesťany, přibližujeme se Ježíši a tomu, co pociťuje On, když vidí, že Jeho učedníci nejsou v jednotě – řekl papež František při dnešním setkání s představiteli Světové luterské federace. Papež poukázal na význam duchovní a teologické pokory v přístupu k otázkám, které jsou předmětem nejbližší etapy vzájemného dialogu. Jde o úzký vztah mezi církví, službami a eucharistií.

V úvodu František připomněl, že právě na dnešní den připadá výročí Augsburského vyznání, které je základem luterské víry, avšak – jak dodal - jeho prvotním záměrem bylo zamezit rozbití západního křesťanství. František vyjádřil naději, že přípravy oslav 500. výročí vydání tohoto textu v roce 2030 budou pro ekumenismu přínosné.

Připomněl zároveň, že autoři Augsburského vyznání se odvolávají na Nicejský koncil, jehož Credo je stále závazným výrazem víry nejen pro katolíky a luterány, ale také pro pravoslavné a mnoho dalších křesťanských komunit. Papež proto vyjádřil naději, že 1700. výročí tohoto koncilu (v roce 2025) přinese nový impuls pro ekumenismus. Zdůraznil, že jeho základem je milost, kterou jsme všichni obdrželi ve křtu.

„Ekumenismus totiž nespočívá v církevní diplomacii, nýbrž je cestou milosti. Neopírá se o lidská vyjednávání a dohody, nýbrž o Boží milost, která očišťuje paměť a srdce, překonává ustrnulost a orientuje směrem k obnovenému společenství, nikoli k levným dohodám nebo smířlivým synkretismům, nýbrž ke smířené jednotě v různostech. V tomto světle bych chtěl povzbudit všechny, kdo se angažují v katolicko-luterském dialogu, aby pokračovali s důvěrou ve vytrvalé modlitbě, ve společné charitativní práci a s nadšením směřovali k větší jednotě mezi různými údy Kristova těla.”

Papež František citoval ekumenické pravidlo Komunity z Taizé, která doporučuje bratřím vášeň pro jednotu Kristova Těla. Poukázal přitom na dvouznačnost slova vášeň – passione, které v italštině označuje utrpení - protože se nemůžeme shromáždit při jednom oltáři, ale také horlivost  - ve službě jednotě.

„S horlivostí tedy pokračujeme vpřed po naší cestě od konfliktu k jednotě, po cestě krize. Příští etapa se bude týkat porozumění úzkým vztahům mezi církví, službou a eucharistií. Bude důležité pohlédnout s duchovní a teologickou pokorou na okolnosti, které přinesly rozdělení, v důvěře, že jakkoli není možné smazat smutné otázky minulosti, je možné číst je znovu prismatem smířených dějin. Vaše generální shromáždění v roce 2023 by se mohlo stát důležitým krokem pro očištění paměti a docenění mnoha duchovních pokladů, které Pán uděluje všem v průběhu staletí. Drazí bratři a sestry, cesta, která vede od konfliktu ke společenství není snadná, ale nejsme na ní sami: Kristus nás doprovází.”

Na závěr papež vybídl všechny přítomné ke společné modlitbě Otče náš na úmysl návratu plné jednoty mezi křesťany. „Jakým způsobem se to stane, ponechme již na Ducha Svatého, který je náramně kreativní, a je také básník.”

(job)

25. června 2021, 15:30