Hledejte

Při dnešní mši za Myanmar Při dnešní mši za Myanmar 

Papežská mše za Myanmar

Kázání o tom, co to znamená zachovávat víru, jednotu a pravdu

V neděli dopoledne papež ve Vatikánu sloužil mši za Myanmar za účasti věřících Myanmařanů včetně několika buddhistů, kteří požádali, aby mohli být na mši přítomni.

Svatý otec pronesl následující homilii.

V posledních hodinách svého života se Ježíš modlí. V bolestné chvíli loučení s učedníky a s tímto světem se Ježíš modlí za své přátele. I když ve svém srdci a těle nese hříchy celého světa, Ježíš nás stále miluje a modlí se za nás. Z Ježíšovy modlitby se učíme také my, jak projít dramatickými a bolestnými životními okamžiky. Zastavme se zejména u slovesa, kterým se Ježíš modlí k Otci: zachovávat. Drazí bratři a sestry, zatímco je vaše milovaná země Myanmar poznamenána násilím, konflikty a represemi, ptáme se sami sebe: co máme zachovávat?

V první řadě je tu zachovávání víry. Musíme si zachovat víru, abychom nepodlehli bolesti a nepropadli rezignaci těch, kteří už nevidí východisko. Ještě před těmito slovy nás evangelium nutí zamyslet se nad Ježíšovým postojem: evangelista říká, že když se modlil, "pozdvihl oči k nebi" (Jan 17,1). Jsou to poslední hodiny jeho života, cítí tíhu úzkosti z blížícího se umučení, cítí temnotu noci, která na něj dopadne, cítí se zrazen a opuštěn, ale právě v té chvíli Ježíš pozvedá oči k nebi. Vzhlíží k Bohu. Nesklopí hlavu před zlem, nenechá se zdrtit bolestí, neupadne do hořkosti poražených a zklamaných, ale pohlédne vzhůru. Doporučil to i svým učedníkům: až Jeruzalém napadnou vojska a lidé budou mít strach a budou utíkat a přijde strach a zkáza, právě tehdy "se napřimte a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko" (Lk 21,28). Zachovat si víru znamená upírat zrak k nebi, zatímco na zemi se bojuje a prolévá se nevinná krev. Znamená to nepodlehnout logice nenávisti a pomsty, ale zůstat s pohledem upřeným na Boha lásky, který nás volá, abychom byli bratry mezi sebou.

Modlitba nás otevírá důvěře v Boha i v těžkých chvílích, pomáhá nám doufat navzdory všem důkazům, podporuje nás v každodenním boji. Není to únik, způsob, jak utéct od problémů. Naopak, je to jediná zbraň, kterou máme k dispozici, abychom chránili lásku a naději uprostřed tolika zbraní, které rozsévají smrt. Není snadné pohlédnout vzhůru, když nás něco bolí, ale víra nám pomáhá překonat pokušení uzavřít se do sebe! Možná máme potřebu protestovat, křičet k Bohu o našem utrpení. Nesmíme se bát, i to je modlitba. Jedna babička říkala vnoučatům: “I rozhněvat se na Boha může být modlitbou”. To je moudrost prostých a spravedlivých, kteří umí pozvednout oči v těžkých chvílích. V určitých chvílích je to modlitba, kterou Bůh přijímá více než jiné, protože se rodí ze zraněného srdce, a Pán vždy slyší volání svého lidu a stírá jeho slzy. Drazí bratři a sestry, nepřestávejte vzhlížet vzhůru. Střežte svou víru!

Druhý aspekt zachovávání: zachování jednoty. Ježíš se modlí k Otci, aby zachoval své vlastní v jednotě. Aby byli "jedno" (Jan 17,21), jedna rodina, kde vládne láska a bratrství. Znal srdce svých učedníků. Občas je viděl, jak se dohadují, kdo z nich je největší, kdo má vládnout. Jedná se o smrtelnou nemoc: rozdělení. Prožíváme to ve svých srdcích, protože jsme často rozděleni i sami v sobě; prožíváme to v rodinách, v komunitách, mezi národy, dokonce i v církvi. Existuje mnoho hříchů proti jednotě: závist, žárlivost, sledování osobních zájmů místo dobra všech, posuzování druhých. A tyto malé konflikty, které mezi námi existují, se pak odrážejí ve velkých konfliktech, jako je ten, který vaše země prožívá v těchto dnech. Když převáží stranické zájmy, touha po zisku a moci, vždy dochází ke střetům a rozdělení. Posledním doporučením, které Ježíš dává před Velikonocemi, je jednota. Protože rozdělení pochází od ďábla, který rozděluje, od velkého lháře, který vždy rozděluje.

Jsme povoláni chránit jednotu, brát vážně tuto Ježíšovu srdečnou prosbu k Otci: být jedno, tvořit rodinu, mít odvahu žít ve svazcích přátelství, lásky a bratrství. Jak moc je zvláště v dnešní době zapotřebí bratrství! Vím, že některé politické a sociální situace jsou větší než vy, ale závazek k míru a bratrství vždy vychází zdola: každý může svým malým dílem přispět. Každý se může zavázat, že bude svým vlastním malým způsobem budovat bratrství, že bude rozsévat bratrství, že bude pracovat na obnově toho, co bylo rozbito, místo aby živil násilí. Jsme k tomu povoláni i jako církev: podporujme dialog, úctu k druhým, péči o bližní, společenství! Nedovolme, aby do církve vstoupila stranická logika. Logika, která rozděluje, logika která je egoistická a pohrdá ostatními. Tohle je destruktivní. Ničí to rodinu, církev, společnost a ničí to i nás samotné.

A konečně třetí věc, zachovávejme pravdu. Ježíš žádá Otce, aby v pravdě posvětil jeho učedníky, kteří jsou posláni do světa, aby pokračovali v jeho poslání. Střežit pravdu neznamená hájit ideje, stát se strážcem systému nauk a dogmat, ale zůstat přilnutý ke Kristu a být zasvěcený jeho evangeliu. Pravda, řečeno slovy apoštola Jana, je sám Kristus, zjevení Otcovy lásky. Ježíš se modlí, aby se učedníci, žijící ve světě, neřídili kritérii tohoto světa. Aby se nenechávali fascinovat modlami, ale zachovávali si přátelství s ním. Aby evangelium neohýbali podle lidské a světské logiky, ale zachovávali jeho poselství. Chránit pravdu znamená být proroky ve všech životních situacích, to znamená být zasvěceni evangeliu a stát se jeho svědky, i když to bude znamenat jít proti proudu. My křesťané někdy hledáme kompromisy, ale evangelium po nás žádá, abychom byli v pravdě a pro pravdu a dávali své životy za druhé. A tam, kde je válka, násilí, nenávist, být věrni evangeliu a být tvůrci míru znamená angažovat se, a to i prostřednictvím sociálních a politických rozhodnutí, a riskovat své životy. Jedině tak se mohou věci změnit. Pán nepotřebuje vlažné lidi: chce, abychom byli zasvěceni pravdě a kráse evangelia, abychom mohli vydávat svědectví o radosti Božího království i v temné noci bolesti a když se zlo zdá být silnější.

Drazí bratři a sestry, dnes chci přinést na oltář Páně utrpení vašeho lidu a spolu s vámi se modlit, aby Bůh obrátil srdce všech k pokoji. Kéž nám Ježíšova modlitba pomůže zachovat si víru i v těžkých dobách, být budovatelé jednoty a riskovat život pro pravdu evangelia. Prosím, neztrácejte naději: Ježíš se stále modlí k Otci, ukazuje nám ve své modlitbě Otce. V ranách, kterými zaplatil naše vykoupení. Touto modlitbou se Ježíš modlí a přimlouvá se za nás všechny, aby nás zachoval od zlého a osvobodil nás z moci zla.

 

Přeložil Petr Vacík

16. května 2021, 13:42