Hledejte

Římští novokněží se svým biskupem, papežem Františkem Římští novokněží se svým biskupem, papežem Františkem 

Papež novokněžím: Nebuďte "horolezci-kariéristi", mějte styl Boží!

Papežova homilie při kněžském svěcení 25. dubna 2021 v bazilice sv. Petra

V Neděli dobrého pastýře dopoledne papež František vysvětil v bazilice svatého Petra 9 nových kněží pro římskou diecézi. Přinášíme vám papežovu homilii z této bohoslužby.

Drazí bratři,

Tito naši synové byli povoláni do kněžského stavu. Uvažujme pečlivě o tom, pro jakou službu budou v Církvi povoláni.

Jak víte, bratři, Pán Ježíš je jediným veleknězem Nového zákona. Ale v něm byl také celý svatý Boží lid ustanoven kněžským lidem. Přesto si Pán Ježíš ze všech svých učedníků chtěl vybrat některé zvlášť, aby veřejným vykonáváním kněžského úřadu v církvi v jeho jménu ve prospěch všech lidí pokračovali v jeho osobním poslání učitele, kněze a pastýře.

Po zralé úvaze se nyní chystáme ustanovit tyto bratry kněžími, aby ve službě Kristu učiteli, knězi a pastýři spolupracovali při budování Kristova těla, kterým je církev v Božím lidu, a svatého chrámu Ducha.

Pokud jde o vás, milované děti, kteří máte být povýšeni do stavu presbyterátu, mějte na paměti, že výkonem služby posvátné nauky se budete podílet na misi Krista, jediného učitele. Budete pastýři jako on, to od vás chce. Pastýři. Pastýři svatého věrného Božího lidu. Pastýři, kteří chodí s Božím lidem: někdy před stádem, někdy uprostřed nebo vzadu, ale vždy tam, kde je Boží lid.

Kdysi - v jazyce minulosti - se hovořilo o „církevní kariéře“, která neměla stejný význam jako dnes. Toto není „kariéra“. Je to služba. Jako ta, kterou Bůh vykonal svému lidu. A tato služba Boží svému lidu zanechala „stopy“, má styl. Styl, kterým se musíte řídit. Styl blízkosti, styl soucitu a styl vlídnosti. To je Boží styl. Blízkost, soucit, vlídnost.

Blízkost. Blízkosti kněze jsou čtyři. Blízkost k Bohu v modlitbě, ve svátostech, při mši. Mluv s Pánem, buď mu blízký. Ve svém Synu se k nám přiblížil. Je to příběh jeho Syna. Také vám byl blízký, každému z vás, na cestě vašeho života až do tohoto okamžiku. I v nepříjemných dobách hříchu tomu tak bylo. Blízkost. Buďte nablízku svatému věrnému lidu Božímu, ale především v blízkosti Boha, modlitbou. Kněz, který se nemodlí, pomalu hasí oheň Ducha uvnitř. Blízkost k Bohu.

Zadruhé: blízkost biskupa, a v tomto případě „vice biskupa“. Zůstaňte blízko, protože v biskupovi budete mít jednotu. Jste, nechci říct sluhové - jste Boží služebníci - ale také spolupracovníci biskupa. Blízkost. Pamatuji si, kdysi dávno, na kněze, který měl tu smůlu a, abych tak řekl, „uklouzl“. První věc, kterou jsem měl na mysli, bylo zavolat biskupovi. I ve špatných dobách volej biskupa, abys mu byl nablízku. Blízkost k Bohu v modlitbě, blízkost k biskupovi. "Ale tento biskup se mi nelíbí ...". Ale on je tvůj otec. „Ale tento biskup se mnou zachází špatně ...“. Buďte pokorní, jděte k biskupovi.

Za třetí: blízkost mezi vámi. A navrhuji vám rozhodnutí učinit tento den: nikdy nemluvte špatně o spolubratrovi knězi. Pokud máte něco proti druhému, buďte chlapi, máte kalhoty: Jděte za ním a řekněte mu to do tváře. „Ale to je velmi špatná věc ... nevím, jak to vezme ...“. Jděte za biskupem, který vám pomůže. Ale nikdy, nikdy drby. Nebuď upovídaný. Neupadejte do pomluv. Jednota mezi vámi: v kněžské radě, v komisích, v práci. Blízkost mezi vámi a biskupem.

A za čtvrté: pro mě je po Bohu nejdůležitější blízkost ke svatému věrnému Božímu lidu. Nikdo z vás nestudoval, aby se stal knězem. Studovali jste církevní vědy, jak církev říká, že se to má udělat. Ale vy jste byli vyvoleni, vzati z lidu Božího. Bůh řekl Davidovi: „Vzal jsem tě od stáda.“ Nezapomeňte, odkud jste přišli: ze své rodiny, ze svého lidu ... Neztrácejte smysl pro Boží lid. Pavel řekl Timoteovi: „Pamatuj na svou matku, babičku ...“. Ano, pamatuj na to, odkud jsi přišel. A ten Boží lid ... Autor Listu Židům říká: „Pamatujte na ty, kteří vás uvedli do víry“. Kněží lidu, ne státní klerici!

Čtyři blízkosti kněze: blízkost s Bohem, blízkost s biskupem, blízkost mezi vámi, blízkost s Božím lidem. Styl blízkosti, který je Božím stylem. Boží styl je však také stylem soucitu a vlídnosti. Nezavírejte své srdce před problémy. A uvidíte jich spoustu! Když vám lidé přijdou říct o svých problémech a nechat se doprovázet ... Ztrácejte  čas posloucháním a utěšováním. Soucit, který vás vede k odpuštění, k milosrdenství. Prosím: buďte milosrdní, buďte odpouštějící. Protože Bůh odpouští všechno, nikdy se neunaví odpouštět. Jsme to my, kdo je unavený žádat o odpuštění. Blízkost a soucit. Ale něžný soucit s tou vlídností rodiny, bratrů, otce ... s tou něhou, díky níž máte pocit, že jste v domě Božím.

Přeji vám tento styl, tento styl, který je Božím stylem.

A pak jsem vám něco zmínil v sakristii, ale chtěl bych to zmínit zde před Božím lidem. Prosím, jděte pryč od marnivosti, od pýchy peněz. Ďábel přichází „z kapes“. Zamyslete se nad tím. Buďte chudí, protože svatí věrní Boží lidé jsou chudí, chudí, kteří milují chudé. Nebuďte horolezci-kariéristi. „Církevní kariéra“ ... Pak se stanete funkcionářem, a když začne být kněz podnikatelem ve farnosti, ve škole, ať je kdekoli, ztrácí tu blízkost k lidem, ztrácí chudobu, která ho činí podobným Kristu chudému a ukřižovanému a stává se podnikatelem, podnikatelským knězem a ne služebníkem. Slyšel jsem příběh, který mě dojal. Velmi inteligentní, velmi praktický a velmi schopný kněz, který měl v rukou mnoho správ, ale měl k těm pozicím připoutané srdce. Jednoho dne, protože viděl, že jeden z jeho zaměstnanců, starší muž, udělal chybu, mu vynadal a propustil ho. A ten starý muž za to zemřel. Ten muž byl vysvěcen na kněze a skončil jako bezohledný podnikatel. Vždy mějte na mysli tento obraz.

Pastýři blízcí Bohu, biskupovi, mezi sebou a Božímu lidu. Pastýři. Služebníci jako pastýři, nikoli podnikatelé. A držte se stranou od peněz.

A pak si pamatujte, že tato cesta čtyř blízkostí je krásná. Tato cesta pastýřů. Protože Ježíš pastýře utěšuje, protože je dobrým pastýřem. A hledejte útěchu v Ježíši, hledejte útěchu v Panně Marii - nezapomeňte na Matku. Vždy hledejte útěchu odtamtud.

A nést kříže - některé v našem životě budou - v rukou Ježíše a Panny Marie. A nebojte se, nebojte se. Jste-li blízcí Pánu, biskupovi mezi sebou a Božímu lidu, máte-li Boží styl - blízkost, soucit a vlídnost - nebojte se.

Všechno dobře dopadne.

 

Přeložil Petr Vacík

2. května 2021, 13:31