Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom upadali do klerikalizace – zdůrazňuje papež.

Věrnost minulosti a odpovědnost za přítomnost jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby církev mohla uskutečňovat své poslání ve světě – píše papež František v Motu proprio „Antiquum ministerium“, podepsaném včera, 10. května na liturgickou památku sv. Jana z Ávily. Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety, zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá uznání „přítomnosti laiků a laiček, kteří se v síle svého křtu cítí povoláni ke spolupráci na službě katecheze.

Nová služba má původ sahající hluboko ke kořenům církve. V zárodečné podobě o ní nacházíme zmínky v Lukášově evangeliu, v listech Korinťanům a Galaťanům. Papež zmiňuje roli katechetů v celých dvou tisíciletích křesťanství, jejich cennou podporu v osobním prožívání víry každého člověka a věrnost evangeliu až k obětování života. Počínaje II. vatikánským koncilem narůstá vědomí zásadní důležitosti práce katechety pro rozvoj křesťanské komunity.

Motu proprio připomíná, že prvním katechetou ve své diecézi je biskup a na druhé straně prvními katechety v rodinách zůstájí rodiče. Papež nicméně povzbuzuje k docenění laiků, kteří spolupracují na službě katecheze a vycházejí vstříc „mnoha těm, kdo čekají na poznání krásy, dobroty a pravdy křesťanské víry“. Úkolem pastýřů zůstává rozpoznat laické služby, které dokáží reagovat na proměnu společnosti a vnášet křesťanské hodnoty do sociálního, politického a ekonomického světa.

Katecheta je svědek víry, učitel, mystagog, průvodce a pedagog, vysvětluje papež – a jako takový je povolán ke službě předávat víru od prvního hlásání po přípravu na svátosti křesťanské iniciace až po trvalou formaci. To všechno je však možné jedině „prostřednictvím modlitby, studia a přímého podílu na životě komunity“. Přijetí služby laického katechety je pečetí většího misionářského nasazení, jež je rysem každého pokřtěného, čteme v Motu proprio „Antiquum ministerium“. Jak papež zdůrazňuje, uskutečňovat se má „plně laickou formou, aniž by se upadalo do jakýchkoli projevů klerikalizace“.

Služba laického katechety má rovněž charakter povolání, protože je trvalou službou pro místní církve, která si žádá řádné rozlišení ze strany biskupa. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní zvláštní obřad, kterým budou laičtí katecheté k této službě pověřováni. Katecheté mají být muži a ženy vynikající hlubokou vírou a lidskou zralostí, mají se aktivně účastnit života křesťanské komunity, být připraveni po biblické, teologické, pastorační a pedagogické stránce, mít zkušenost s katechetickou prací, spolupracovat s kněžími a jáhny a nechávat se vést pravým apoštolským nadšením, čteme ve výčtu předpokladů pro nově ustanovenou službu laického katechety.

Na závěr papež František vybízí jednotlivé biskupské konference, aby vypracovaly formační postupy a kritéria pro tuto novou službu v souladu s Motu proprio a na základě vlastního partikulárního práva.

(job)

11. května 2021, 12:35