Hledejte

Dnes na náměstí sv. Petra Dnes na náměstí sv. Petra 

Bude zahájena sedmiletá pracovní strategie, která povede k přijetí udržitelného životního stylu

Pozdravy papeže po dnešní polední modlitbě na Náměstí sv. Petra

Drazí bratři a sestry!

                Svěřuji modlitbám vás všech situaci v Kolumbii, která je stále znepokojující. O slavnosti Letnic se modlím, aby milovaný kolumbijský lid dokázal přijmout dary Ducha svatého, aby se prostřednictvím vážného dialogu podařilo najít spravedlivé řešení mnoha problémů, kterými v důsledku pandemie trpí zejména nejchudší lidé. Vyzývám všechny, aby se z humanitárních důvodů vyvarovali chování, které poškozuje obyvatelstvo při uplatňování práva na pokojný protest.

                Zítra budou katoličtí věřící v Číně slavit svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů a nebeské patronky své velké země. Matka Páně a církve je se zvláštní úctou uctívána ve svatyni Sheshan v Šanghaji a křesťanské rodiny ji vytrvale vzývají ve zkouškách a nadějích každodenního života. Jak je dobré a potřebné, aby se členové křesťanské rodiny a společenství stále více sjednocovali v lásce a víře! Rodiče a děti, prarodiče a děti, pastýři a věřící tak mohou následovat příklad prvních učedníků, kteří se o slavnosti Seslání Ducha svatého spojili v modlitbě s Marií, když očekávali Ducha svatého. Vyzývám vás proto, abyste vroucí modlitbou doprovázeli věřící křesťany v Číně, naše drahé bratry a sestry, které chovám v hloubi svého srdce. Kéž je Duch svatý, protagonista poslání církve ve světě, vede a pomáhá jim, aby byli nositeli radostné zvěsti, svědky dobra a lásky a buditeli spravedlnosti a míru ve své vlasti.

A když už jsme u zítřejšího svátku Panny Marie Pomocnice křesťanů, zamysleme se nad salesiány, kteří v církvi tolik pracují pro ty nejvzdálenější, pro ty na okraji společnosti, pro mládež. Kéž jim Pán požehná a přivede je k mnoha svatým povoláním!

Zítra končí Rok Laudato si'. Děkuji všem, kteří se podíleli na četných iniciativách po celém světě. Je to cesta, na které musíme společně pokračovat a naslouchat volání Země a chudých. Z tohoto důvodu bude okamžitě zahájena "Platforma Laudato si'", sedmiletá pracovní strategie, která povede rodiny, farní a diecézní společenství, školy a univerzity, nemocnice, podniky, skupiny, hnutí, organizace a řeholní instituty k přijetí udržitelného životního stylu. A přání všeho nejlepšího mnoha animátorům, kteří dnes dostávají pověření šířit evangelium stvoření a pečovat o náš společný domov.

Přeji vám všem hezkou neděli. A prosím, nezapomeňte se za mě modlit. Přeji příjemný oběd a na shledanou. Moc vás zdravím!

Přeložil Petr Vacík

23. května 2021, 13:57