Hledejte

Audience pro Papežskou mexickou kolej Audience pro Papežskou mexickou kolej 

Papež: Hledět na svět s láskou Boha Otce

Současné problémy vyžadují od nás kněží, abychom se připodobnili Pánu a naučili se hledět na svět tak jako On, přinášet něhu, smíření a bratrství – řekl papež František při audiencia pro členy Papežské mexické koleje. František připomněl zvláštní blízkost, jakou pociťuje k jejich vlasti. Jejím výrazem byla jeho apoštolská cesta do Mexika v roce 2016 a projevuje se také v každoročních oslavách svátku Panny Marie Guadalupské, kterých se František vždy osobně účastní ve Vatikánské bazilice.

Svatý otec v promuvě k alumnům a vedení mexické koleje zmínil nesnáze, s nimiž se jejich země potýká kvůli pandemii. Od kněží vyžaduje tato situace obzvláštní citlivost:

„Především musíme mít láskyplný pohled, s nímž náš Otec Bůh vidí problémy, které trápí společnost: násilí, sociální a ekonomické nerovnosti, polarizaci, korupci a nedostatek naděje, zejména mezi nejmladšími. Příkladem je nám Panna Maria, která s mateřskou něhou zrcadlí něžnou lásku Boha, jenž přijímá všechny bez rozdílu. Stále hlubší spojení s Dobrým pastýřem probouzí v každém knězi autentický soucit jak se svěřenými ovcemi, tak s těmi, které sešly na scestí. Teprve necháme-li se formovat od Něho, zesílí naše pastorační láska, v níž nikdo není vyloučen z naší péče a modlitby. Chrání nás to také od uzavírání se do svých domovů, kanceláří nebo koníčků a povzbuzuje nás to k tomu, abychom vycházeli za lidmi a nezůstávali stát na místě.”

Papež František připomněl rovněž situace, které si v Mexiku naléhavě žádají smíření a bratrství. K tomu, aby v nich kněží obstáli, potřebují světlo víry a moudrosti, která plyne z kontemplace Boha a čtení znamení času.

K tomu je nezbytné, abychom sladili v probíhající formaci akademický, duchovní, lidský a pastorační rozměr. Zároveň si musíme uvědomit své osobní i společenské nedostatky a také nedbalosti a chyby, které je třeba v životě  napravit. Nemíme podceňovat světská pokušení, která nás mohou vést k povrchnímu poznání sebe sama, k sebevztažným postojům, konzumismu a k různým formám obcházení vlastní odpovědnosti. Drazí bratři a sestry, pamatujeme, že nesmíme odvracet pohled od Krista, Trpícího Služebníka. Vybízím vás, abyste nezanedbávali prohlubování kořenů víry, které jste přijali ve svých jednotlivých církvích a které vycházejí z bohatého procesu inkulturace evangelia, jehož vzorem je Panna Maria Guadalupská, jejíž obraz uctíváte v kapli vaší koleje. Připomíná nám lásku svého Syna Ježíše, s níž nás vyvolil a učinil účastníky svého kněžství.

Na závěr Svatý otec vybídl bohoslovce z Papežské mexické koleje, aby se s obraceli k P. Marii s důvěrou, jako k Matce Boží i naší, a s vědomím, že nás neustále chrání ve svém stínu.

(job)

29. března 2021, 16:56