Hledejte

Audience v aule Pavla VI. Audience v aule Pavla VI. 

Papež: Boží lásku opětujeme láskou k bratrům

Papež František dnes dopoledne pokračoval v programu každodenních audiencí – přijal kard. Tagleho, prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, a prezidenta Portugalské republiky s doprovodem. Poté se setkal s třicetičlennou skupinou hráčů vodního póla z Janova a konečně oslovil členy tribunálu Apoštolské penitenciárie, který v těchto dnech zorganizoval již 31. ročník kurzu, věnovaného významu vnitřního oboru svědomí (forum internum).

Na kurz, který se letos konal formou videokonference, se zapsalo 870 kněží. Papež František spolu s nimi uvažoval nad trojicí výrazů, které dobře vystihují smysl svátosti smíření: “odevzdat se Lásce”, “dát se proměnit Láskou” a “opětovat Lásku”.

“Spočinutí v lásce obnáší skutečný úkon víry. Víru nelze umenšit na seznam pojmů či řadu tvrzení, kterým je třeba věřit. Víra se projevuje a lze jí porozumět jedině v rámci vztahu – vztahu, který navazuje Bůh k člověku a člověk k Bohu podle logiky povolání a odpovědi na ně: Bůh povolává a člověk odpovídá. Víra je setkáním s milosrdenstvím, s Bohem, který sám je tímto Milosrdenstvím, a je spočinutím v náruči této Lásky, tajemné a velkorysé, kterou tolik potřebujeme, avšak někdy se jí bojíme odevzdat”.

Zkušenost nicméně učí, že kdo se nevydá Boží lásce, dříve či později se oddá něčemu jinému a skončí v objetí světské mentality, která vede do zatrpklosti, smutku a samoty, pokračoval Svatý otec. Prvním krokem k dobré zpovědi je tudíž úkon víry, jímž se kajícník vzdává Boží slitovnosti a žádá odpuštění, a nad kterým by každý zpovědník měl opakovaně žasnout. Bolest nad hříchy je znamením bezvýhradné a důvěryplné odevzdanosti Lásce.

“Když se takto zpověď prožívá, dáváme se proměňovat láskou. (…) Víme dobře, že nás nespasí zákony – jedinec se nezmění kvůli souboru strohých příkazů, nýbrž kvůli kouzlu Lásky, kterou vnímá a která se mu zdarma nabízí. Tato láska se plně projevila v Ježíši Kristu a jeho smrti na kříži. Takto se Láska ukázala lidem dosud nemyslitelným a zcela novým způsobem, schopným vše obnovit. Kajícník, který se ve svátostném rozhovoru setkává s paprskem této přijímající Lásky, se dává proměnit její milostí a prožívá tak změnu kamenného srdce v srdce z masa. Totéž platí v citovém životě: setkání s velkou láskou přivádí ke změně.”

Dobrý zpovědník si všímá takového zázraku a co možná nejvíce podporuje působení milosti v srdcích kajícníků. Úplné vyznání hříchů dokládá tuto proměnu, kterou Láska působí – vše je možné odevzdat, aby vše bylo odpuštěno. Po odevzdanosti Lásce a proměně Láskou nezbytně následuje opětování této Lásky, vyvodil papež František. Vůle ke konverzi nabývá konkrétnosti, když se projeví ve změně života a skutcích milosrdenství, zdůraznil papež.

“Je sice pravda, že nikdy nebudeme moci plně opětovat Boží lásku kvůli nepřeklenutelné odlišnosti mezi Stvořitelem a jeho stvořením, avšak zároveň je pravdou, že nám Bůh naznačuje možnost lásky, v níž prožívat tuto nemožnost opětování, totiž lásku k bratru. Tato láska je místem, kde reálně oplácíme lásku k Bohu. Pokud milujeme bratry, ukazujeme sami sobě, světu i Bohu, že skutečně opětujeme – byť nedokonale – jeho milosrdenství. Dobrý zpovědník – kromě přednostní lásky k Bohu – vždy poukazuje na lásku k bratru jako na každodenní trénink, v němž se cvičíme v lásce k Bohu.”

V závěru audience papež připomenul zpovědníkům, že “každý z nich je hříšníkem, kterému bylo odpuštěno, aby ve službě druhým a v udílení svátosti umožňoval věřícím setkání s onou Láskou, která proměnila jeho život”. A poté je povzbudil v cenné službě, již vykonávají k posvěcování svatého Božího lidu. “Svěřte ji do mocné ochrany sv. Josefa, muže věrného a spravedlivého”, loučil se František.

(jag)

12. března 2021, 15:55