Hledejte

Promluva před modlitbou Anděl Páně z knihovny Apoštolského paláce, 10. ledna 2021 Promluva před modlitbou Anděl Páně z knihovny Apoštolského paláce, 10. ledna 2021 

Papež se modlí za oběti v USA a vybízí k národnímu smíření

Papež v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pronesl pravidelnou polední promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Na již zpřístupněném Svatopetrském náměstí se sešlo pár desítek lidí, aby ji sledovali z velkoplošných obrazovek.

Petrův nástupce komentoval evangelium z dnešního svátku Křtu Páně (Mk 1,6b-11), kterým končí vánoční doba, a mimo jiné řekl:„Proč se Ježíš nechává křtít? Janův křest byl úkonem pokání, znamením vůle k obrácení, vůle být lepšími, prosbou o odpuštění vlastních hříchů. To Ježíš určitě neměl zapotřebí. Proto se Jan Křtitel zdráhal Jej pokřtít. Ježíš však naléhal. Proč? Protože chtěl být započten spolu s hříšníky. Staví se tedy do řady spolu s nimi a koná stejné gesto. Činí tak stejným způsobem jako lid, jedná stejně jako oni, jak říká jeden liturgický hymnus: „Přistoupil s obnaženou duší a bos“. S obnaženou duší, tedy nic nezakrývaje. Takové je gesto, které Ježíš činí a sestupuje do řeky, aby se pohroužil do naší situace. Výraz křest totiž označuje „ponoření“. První den svojí služby nám Ježíš podává svůj „programový manifest“. Říká nám, že nás nespasí shora, nějakým suverénním rozhodnutím či výkonem moci, dekretem, nikoli. On nás zachraňuje tím, že nám vychází vstříc a bere na sebe naše hříchy. Takto Bůh přemáhá zlo světa: snižuje se a nakládá ho na sebe. To je také způsob, jak můžeme povznášet druhé. Nikoli odsuzováním a přikazováním, co dělat, nýbrž sbližováním, soucitem a sdílením Boží lásky.

 


 

Po modlitbě Anděl Páně papež František obrátil pozornost k washingtonským událostem z 6. ledna, kdy skupina demonstrantů vnikla do budovy amerického Kongresu.

Drazí bratři a sestry,

Se srdečným pozdravem se obracím k obyvatelům Spojených států amerických, otřeseným nedávným obléháním Kongresu. Modlím se za ty, kdo přišli o život – pět lidí o něj přišlo  - v těchto dramatických chvílích. Chci zdůraznit, že násilí je vždycky sebezničující. Nic nelze získat násilím a o mnoho lze přijít. Vybízím státní představitele a celý národ k zachování vysokého smyslu pro odpovědnost, s cílem upokojit mysli, podpořit národní smíření a pečovat o demokratické hodnoty zakořeněné v americké společnosti. Neposkvrněná Panna, patronka Spojených států amerických, kéž pomůže přidržet se kultury setkání, kultury péče, jako hlavní cesty k budování společného dobra a kéž tak učiní se všemi, kdo obývají tuto zemi.

Poté Svatý otec pozdravil všechny, kdo sledují přenos z knihovny Apoštolského paláce prostřednictvím médií, a zastavil se u změny ve svém obvyklém programu, totiž zrušení křtů v Sixtinské kapli z preventivních důvodů:

Jak víte, kvůli pandemii jsem dnes nemohl slavit křty v Sixtinské kapli, jak bývá zvykem. Navzdory tomu bych vás nicnémě chtěl ujistit o své modlitbě za děti, které byly ke křtu zapsány, za jejich rodiče a kmotry. A rozšiřuji tuto modlitbu na všechny děti, které v této době přijímají křest. Přijímají křesťanskou identitu, přijímají milost odpuštění, vykoupení! Bůh vám všem žehnej!

Od zítřka, drazí bratři a sestry, po skončení vánoční doby se  v liturgii vrátíme na cestu dobou během roku. Nepřestávejme prosit o světlo a sílu Ducha svatého, aby nám pomáhal žít s láskou všední věci – a tak je činit nevšedními. Láska je tím, co proměňuje: všední věci se mohou zdát pořád stejně obyčejné, ale když je děláme s láskou, stávají se nevšední. Jestliže zůstáváme otevření, poslušní Duchu, On inspiruje naše myšlení a naše každodenní činy. Všem vám přeji pěknou neděli. Prosím vás, nezapomínejte se za mne modlit!


(job)

10. ledna 2021, 15:10