Hledejte

Papež: Láska k bližnímu a služba zaručují růst církve

Petrův nástupce opakovaně v poslední době projevuje zájem o dění a situaci ve Venezuele. Ve vánočním poselství Urbi et orbi poukázal na „soužení venezuelského lidu“, v nedávném blahopřání meridskému arcibiskupovi ujistil o modlitbě za venezuelský národ, na který doléhá „metla pandemie a zvůle mocných“. Dnes oslovil venezuelské biskupy a kněze, kteří se účastní dvoudenního virtuálního setkání (19.-20.1.) na téma: „Kněží za pandemie, jejich zkušenost a výkon kněžské služby v této době“.

Papež František je vyzval ke sdílení námahy i nejistoty, ale též přesvědčení pokračovat nadále v díle církve, které je dílem Pánovým:

„Za takovýchto obtížných momentů mi přichází na mysl úryvek z Markova evangelia (6, 30-31), který popisuje, jak se apoštolové shromáždili u Ježíše po návratu z misie, na kterou je předtím vyslal. Vyprávěli mu vše, co vykonali a vyučovali. Ježíš je pak vyzval, aby se spolu s ním odebrali na opuštěné místo a trochu si odpočinuli. Naše existence pastýřů v církvi, a to též za současného kontextu, vyžaduje, abychom postupovali stejně. Nemůžeme jednat osamoceně, odloučeně a soběstačně, vyřizovat si svou agendu. Je nezbytné, abychom se ustavičně vraceli k Ježíši, shromažďovali se ve svátostném bratrství, abychom hovořili s Ním i mezi sebou o tom, co jsme »dělali a učili«, za přesvědčení, že se nejedná o naše, nýbrž o Boží dílo. Bůh nás zachraňuje, my jsme pouhými nástroji v jeho rukou.“

František připomíná, že cílem venezuelského digitálního semináře je umožnit setkání všech, kteří obdrželi poslání dosvědčovat a šířit Pánovo otcovství ve svatém Božím lidu.

„V tomto ohledu bych rád naznačil dvě zásady, které by se neměly ztrácet ze zřetele a které zaručují růst církve, pokud jim budeme věrni: láska k bližnímu a služba jedněch druhým. Tyto dva principy jsou ukotveny ve dvou svátostech, které Ježíš ustavuje při Poslední večeři a které jsou takříkajíc základem jeho poselství: eucharistie, která učí lásce, a umývání nohou, které učí službě. Láska a služba kráčejí společně, jinak to není možné. Pán požaduje, abychom se stali odborníky v naší úloze milovat druhé a v jednoduchosti nepatrných každodenních gest lásky a pozornosti jim ukazovali pohlazení božské něhy. Přeje si také, abychom byli služebníky svých bratrů, avšak pokornými služebníky, neboť Ježíš, který nás vysílá, nám připomíná, že služebník není větší než jeho Pán, stejně jako vyslanec není větší než ten, kdo ho vysílá. Je třeba oživit touhu po následování Dobrého Pastýře a učit se, jak být služebníky všech, zejména méně šťastných a mnohdy odepisovaných bratrů a sester, kteří by za této krizové doby měli vnímat náš doprovod, podporu a lásku“.

V závěru videposelství, které zaznělo na virtuálním setkání venezuelských kněží a biskupů, papež naléhá na jednotu tamní církve: „Nerozdělujte se, bratři, existuje vždy možnost jednoty, stejně jako vždy existuje možnost izolovanosti a vytváření sektářských postojů, mimo církevní jednotu“.

(jag)

19. ledna 2021, 15:39