Hledejte

Papež František při modlitbě Anděl Páně 1. ledna 2021 Papež František při modlitbě Anděl Páně 1. ledna 2021 

Kéž je rok 2021 časem růstu a pokoje

Novoroční promluvu před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně pronesl dnes papež v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce. Liturgická slavnost Matky Boží, Panny Marie, je zároveň Světovým dnem míru, jak ustanovil svatý papež Pavel VI. Od roku 1968 je tak začátek kalendářního roku dnem věnovaným reflexi o míru, a Petrův nástupce vydává k této příležitosti zvláštní poselství. To letošní zmínil papež František v dnešní promluvě.

Drazí bratři a sestry, dobrý den a dobrý (nový )rok!

Začínáme nový rok pod vlídným a laskavým pohledem Nejsvětější Panny, kterou dnešní liturgie slaví jako Matku Boží. Vydáváme se tak znovu po stezkách času, svěřujeme svoje úzkosti a soužení Té, která vymůže všechno. Maria na nás hledí s mateřskou něhou stejně jako na svého Syna Ježíše. A pohlédneme-li na betlémskou scénu – pokračoval papež s pohledem k neapolskému betlému v knihovně – vidíme, že Ježíš není v kolébce. Jak mi bylo řečeno, Maria prý požádala: „Dáte mi na chvilku pochovat mého synáčka?“ A stejně činí také s námi: chce nás držet v náručí, aby nás chránila, jako ochraňovala a milovala svého Syna. Ubezpečující a útěšný pohled Svaté Panny je nám pobídkou, abychom tento čas, darovaný Pánem, využili ke svému lidskému a duchovnímu růstu, čas k uhlazení zášti a rozdělení – a je jich mnoho – čas, v němž bychom více pocítili, že všichni jsme bratry, čas tvořit a nikoli ničit, v němž budeme pečovat o jedni o druhé a o stvoření. Čas přející růstu, čas míru.

A právě péče o bližního a stvoření je téma Světového dne míru, připadajícího na dnešek: Kultura péče jako cesta k míru. Bolestné události, zvláště pandemie, jež v uplynulém roce poznamenaly putující lidstvo, nás učí, jak důležité je zajímat se o problémy druhých a sdílet jejich starosti. Tento postoj představuje cestu vedoucí k míru, protože usnadňuje vytváření společnosti založené na bratrských vztazích. Každý z nás, mužů a žen této doby, je povolán uskutečňovat pokoj: každý z nás, nebuďme k tomu lhostejní. Všichni jsme povoláni k uskutečňování míru každý den, v každé oblasti života a podávat ruku bratru, který potřebuje slovo povzbuzení, laskavé gesto a solidární pomoc. Je to pro nás úkol daný Bohem. Pán nám ukládá, abychom byli strůjci pokoje.

A pokoj lze vytvářet, budeme-li v pokoji se sebou – ve vnitřním pokoji, v srdci -  a s těmi, kteří jsou nám nablízku, odstraňováním překážek, jež nám znemožňují pečovat o ty, kteří se nacházejí v nouzi a nedostatku. Je zapotřebí pěstovat mentalitu a kulturu péče s cílem vymýtit lhostejnost, vymýtit odepisování a rivalitu, jež bohužel převažují. Odstranit tyto postoje. Pokoj totiž není jen absence války. Pokoj není nikdy aseptický, neexistuje žádný „laboratorní“ pokoj. Pokoj se uskutečňuje v životě, není pouhou absencí války, nýbrž životem naplněným smyslem, založeným a žitým uskutečňováním vlastních plánů a v bratrském sdílení s druhými. Pak se onen tak vytoužený mír, stále ohrožovaný násilím, sobectvím a zlomyslností, tento ohrožovaný mír se stává možným a uskutečnitelným, přijmu-li jej jako úkol, který mi ukládá Bůh.

Panna Maria, která přivedla na svět »Knížete pokoje« (Iz 9,6) a která jej takto láskyplně hýčká ve svém náručí, ať nám z nebe vyprosí onen drahocenný pokoj, jehož v plnosti nelze dosáhnout pouze lidskými silami. Pouhé lidské síly nedostačují, protože pokoj je především dar, dar Boží; je třeba o něj prosit v neustálé modlitbě, podporované trpělivým a uctivým dialogem, budovaným v otevřené spolupráci s pravdou a spravedlností a vždycky s ohledem na legitimní očekávání lidí a národů. Vroucně si přeji, aby pokoj kraloval v srdcích lidí a rodin, na místech práce i zábavy, ve společenstvích a národech. V rodinách, v práci, v národech, kéž vládne pokoj. Nyní, když se zdá, že život je dnes podřízen válkám, nepřátelstvím a mnoha věcem, jež ničí… přejme si pokoj. Pokoj, který je darem.

Na prahu tohoto začátku se ke všem obracím srdečným přáním šťastného a klidného roku 2021. Každý z nás ať se snaží přičinit o to, aby to byl rok bratrské solidarity a pokoje pro všechny, plným důvěřivého očekávání a naděje, rokem, který svěřujeme nebeské ochraně Marie, Matky Boha i Matky naší.

1. ledna 2021, 14:29